ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

อักษรไทยภาคเหนือ

This is a SEO version of อักษรไทยภาคเหนือ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 

ชื่อเรื่อง : อักษรไทยภาคเหนือ

ผู้แต่ง : สินชัย กระบวนแสง และจินตนา ตรีสุวรรณ

ปีที่พิมพ์ : 2517

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : หน่วยศึกษานิเทศก์

 

อักษรไทยภาคเหนือ รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทยภาคเหนือ หรืออักษรฝักขาม อาทิ ความหมายของอักษรย่อ คำนิยามศัพท์ที่ใช้เรียกส่วนต่างๆ ที่ประกอบเป็นตัวอักษรฝักขาม เหมือนกับตัวอักษรไทยปัจจุบัน รูปแบบและวิวัฒนาการของอักษรขอม เป็นต้น ซึ่งหน่วยศึกษานิเทศก์ และกรมฝึกหัดครูจึงยังเห็นแล้วว่าจะเป็นประโยชน์แก่การศึกษาภาษาไทยบางส่วน จึงจัดตีพิมพ์เผยแพร่เป็นเอกสารการนิเทศการศึกษา ฉบับที่ 151