ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

อักษรฝักขามที่พบในศิลาจารึกภาคเหนือ

This is a SEO version of อักษรฝักขามที่พบในศิลาจารึกภาคเหนือ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 

ชื่อเรื่อง : อักษรฝักขามที่พบในศิลาจารึกภาคเหนือ

ผู้แต่ง : กรรณิการ์ วิมลเกษม

ปีที่พิมพ์ : 2527

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

อักษรฝักขามที่พบในศิลาจารึกภาคเหนือ เป็นวิทยานิพนธ์มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงตัวอักษรฝักขามที่อยู่ในศิลาจารึกภาคเหนือ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น อักษรธรรมล้านนา อักษรฝักขาม และอักษรไทยนิเทศหรืออักษรขอมเมือง ซึ่งตัวอักษรเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ และโบราณคดีของชนชาติไทยเป็นอย่างยิ่ง