ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

100 ปี อำเภอสะเมิง (พ.ศ.2445-2545)

 

ชื่อเรื่อง : 100 ปี อำเภอสะเมิง (พ.ศ.2445-2545)

ผู้แต่ง : บรรเลง สุปี

ปีที่พิมพ์ : 2545

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : อำเภอสะเมิง

 

เนื่องในวาระโอกาสครบรอบการก่อตั้งอำเภอสะเมิง 100 และเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองการจัดงาน "สะเมิง 100 ปีของดีเลื่องชื่อ เลื่องลือสตอเบอรี่" ระหว่างวันที่14-15 กุมภาพันธ์ 2546 ของอำเภอสะเมิง หนังสือ "100 ปี สะเมิง" จึงเป็นแรงผลักดัน และสนับสนุนหนึ่งต่อการจัดดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ทั้งยังช่วยให้ทราบถึงรายละเอียดวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ประเพณี วัฒนธรรม การประกอบอาชีพ แหล่งท่องเที่ยว การคมนาคมและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามรอยอาระยะธรรมแห่งความสุข

 

 

600 ปีติโลกราชกับมิติทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ล้านนาในยุคปัจจุบัน

 

ชื่อเรื่อง : 600 ปีติโลกราชกับมิติทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ล้านนาในยุคปัจจุบัน

ผู้แต่ง : สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีที่พิมพ์ : 2552

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

เนื่องในวโรกาสครบรอบ 60 ปี พระประสูติของพระญาติโลกราช ที่เป็นกษัตริย์ลำดับที่ 10 ของราชวงศ์มังราย ตลอดรัชสมัยของพระองค์ได้ขยายอาณาเขตไปทั่วทุกทิศ ทั้งยังรงทำนุบำรุงพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรือง ด้วยการปฏิสังขรณ์วัดเจดีย์หลวง ทรงสร้างวัดป่าแดงมหาวิหาร และเพื่อรำลึกถึงพระราชกรณีย์กิจของพระองค์ปกครองไพร่ฟ้าประชาราษฎร์ให้อยู่เย็นเป็นสุข เสริมสร้างความมั่นคงให้กับอาณาจักรล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ล้านนาในยุคปัจจุบันขึ้น ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2552 ณ หอประชุมอาคารรวมวิจัย และบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

กลองหลวงลำพูน

 

ชื่อเรื่อง : กลองหลวงลำพูน

ผู้แต่ง : สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน

ปีที่พิมพ์ : 2546

สถานที่พิมพ์ : ลำพูน

สำนักพิมพ์ : สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน

 

กลองหลวง เป็นภูมิปัญญาด้านศิลปะการแสดงที่สำคัญหนึ่งของจังหวัดลำพูน มีลักษณะเป็นกลองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของชาวล้านนา เดิมเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้ในการประกอบจังหวัด ประเภทฟ้อนรำต่างๆ แต่ในปัจจุบันกลับถูกพัฒนานำมาปรับโครงสร้าง เละขนาดให้มีลักษณะเล็กลง เพื่อใช้สำหรับการแข่งขัน ซึ่งต่อมาได้เป็นที่นิยมแพร่หลายจนกลายเป็นเอกลักษณ์สำคัญของชาวลำพูน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำปิง และน้ำแม่ทา ผู้มีบทบาทสำคัญ คือชาวไทยยอง ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน อำเภอป่าซาง อำเภอบ้านโฮ่ง กิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ในปัจจุบันจังหวัดลำพูนถือเป็นศูนย์กลางของกลองหลวงที่มีจำนวนอยู่ประเพณีแข่งขัน การผลิต การปรับแต่งและพัฒนากลองหลวง ซึ่งถือเป็นแหล่งภูมิปัญญาของชาวล้านนาไทย ดังนั้นสภาวัฒนธรรม จังหวัดลำพูน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ เละประเพณี ตลอดจนกระบวนการผลิต รวมถึงวิถีชีวิตระหว่างคนกับกลองหลวงในจังหวัดลำพูน

 

 

กว่าจะมาเป็นซีเกมส์ที่เชียงใหม่

 

ชื่อเรื่อง : กว่าจะมาเป็นซีเกมส์ที่เชียงใหม่

ผู้แต่ง : ชมรมผู้สื่อข่าวเชียงใหม่

ปีที่พิมพ์ : 2538

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : ธันย์ชนกการพิมพ์

 

กีฬาซีเกมส์ เป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะจัดขึ้นในทุกๆ 2 ปี ดำเนินการแข่งขันโดยสมาพันธ์กีฬาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้กำกับการดูแลของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล และสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย จึงถือเป็นการจัดแข่งขันกีฬาครั้งยิ่งใหญ่ แต่ในทางตรงกันข้ามด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์เชิงพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ ในขณะนั้นถูกล้อมรอบด้วยตึกรามบ้านช่องที่เบียดเสียดแออัด จึงมีความเป็นไปได้ยากมากที่จังหวัดเชียงใหม่จะได้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ขึ้น ซึ่งผู้เขียน มุ่งหวังให้ผู้อ่านเกิดความรู้ เข้าใจ และภาคภูมิในในการได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 18 โดยนำเอาการแข่งขันกีฬาครั้งนี้มาเป็นจุดชี้วัดพัฒนาการทางเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และสังคมของเมืองเชียงใหม่ในระยะต่อมาอีกด้วย

 

 

กษัตริย์ล้านนาเชียงใหม่

 

ชื่อเรื่อง : กษัตริย์ล้านนาเชียงใหม่

ผู้แต่ง : สรัสวดี อ๋องสกุล

ปีที่พิมพ์ : 2557

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : ศูนย์ล้านนาศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

กษัตริย์ล้านนาเชียงใหม่ เป็นงานวิจัยที่มุ่งเน้นศึกษาถึงศูนย์กลางอำนาจสูงสุดของล้านนาประเทศ มีพัฒนาการสืบมาหลายร้อยปี มีกษัตริย์ราชวงศ์มังราย และกษัตริย์ราชวงศ์เจ้าเจ็ดตนเป็นสำคัญ ผู้เขียนมุ่งชี้ให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะ พัฒนาการของสถาบันกษัตริย์ การสร้างรัฐและอำนาจ ความเข้มแข็งของกษัตริย์ และการสิ้นสุดของราชวงศ์ รวมทั้งการวิเคราะห์ และนำเสนอประวัติ และพระราชกรณียกิจแต่ละพระองค์ ซึ่งทั้ง 2 ราชวงศ์ล้วนเป็นกษัตริย์ในยุคสมัยแห่งการพัฒนา และฟื้นฟูอาณาจักรล้านนาให้เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าทันสมัย ทั้งยังส่งเสริม และปรับปรุงระบบเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และสังคม ตลอดจนยังได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในล้านนาให้มั่นคง และก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

 

 

การขุดค้นศึกษา และบูรณะกำแพงเมืองเชียงใหม่

 

ชื่อเรื่อง : การขุดค้นศึกษา และบูรณะกำแพงเมืองเชียงใหม่

ผู้แต่ง : ทรรศนะ โดยอาสา

ปีที่พิมพ์ : 2540

สถานที่พิมพ์ : ม.ป.ท.

สำนักพิมพ์ : ม.ป.พ.

 

กำแพงเมืองเชียงใหม่ เป็นเสมือนสัญญาทางประวัติศาสตร์อันหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการปกป้องเมืองของเหล่าบรรพบุรุษ ทั้งยังแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของเมือง การปกครอง สภาพสังคม วัฒนธรรม และเทคนิคทางสถาปัตยกรรม ตลอดจนภูมิปัญญาอันล้ำค่าที่ถูกสร้างขึ้นภายใต้เงื่อนไขทางภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ ด้วยระยะเวลาที่สลับทับซ้อน สั่งสมกันมาอย่างยาวนาน แต่ด้วยปัจจุบันกำแพงเมืองเชียงใหม่ ยังคงเหลือร่องรอยให้เห็นเป็นบางส่วน ทำให้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และเทศบาลนครเชียงใหม่ ต่างเล็งเห็นว่า การทำบูรณะกำแพงเมืองเชียงใหม่ในครั้งนี้จะยังประโยชน์ด้านการศึกษาประวัติศาสตร์ และโบราณคดี และเพื่อเป็นแบบอย่างของงานด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน อีกทั้งยังคาดว่าน่าจะเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

 

 

การต่อสู้ของชีวิตพ่อสมบูรณ์ ณ เชียงใหม่

 

ชื่อเรื่อง : การต่อสู้ของชีวิตพ่อสมบูรณ์ ณ เชียงใหม่

ผู้แต่ง : สมบูรณ์ ณ เชียงใหม่

ปีที่พิมพ์ : 2550

สถานที่พิมพ์ : สมุทรสาคร

สำนักพิมพ์ : แอ๊ปป้า พริ้นติ้งกรุ๊ป

 

หนังสือแต่งขึ้นโดยพ่อสมบูรณ์ ณ เชียงใหม่ หนังสือมีเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆในอดีตของพ่อสมบูรณ์ที่ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ให้แกคนรุ่นหลังถึงความเป็นมาของบุคคลสำคัญในสมัยตั้งแต่ยังเป็นเด็กจนถึงพ่อสมบูรณ์สร้างครอบครัวมีงานเป็นหลักเป็นแหล่ง ในหนังสือเป็นเรื่องเกี่ยวกับแผนผังชาติตระกูล ประวัติความเป็นมาของพ่อสมบูรณ์ ประวัติการศึกษา การประกอบอาชีพ ชีวิตในกรุงเทพ ชีวิตการทำงานบริษัทขนส่ง ชีวิตรับราชการ ชีวิตพ่อค้า ชีวิตชาวเมือง ชีวิตชาวสวน นอกจากนี้ท่านสมบูรณ์ยังถ่ายทอดประสบการณ์ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และยังศึกษาเกี่ยวกับแพทย์แผนโบราณ สุดท้ายคือชีวิตหัวหน้าครอบครัว

 

 

การละเล่นของไทยในภาคเหนือ

 

ชื่อเรื่อง : การละเล่นของไทยในภาคเหนือ

ผู้แต่ง : ไพรถ เลิศพิริยกมล

ปีที่พิมพ์ : ม.ป.ป.

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : วิทยาลัยครูเชียงใหม่

 

หนังสือแต่งขึ้นโดยไพรถ เลิศพิริยกมลเขียนเกี่ยวกับการละเล่นของไทย โดยมีการละเล่นมากมาย ได้แก่ มองเซิง กลองสะบัดชัย ฟ้อนดาบ ฟ้อนเล็บ ฟ้อนเทียน ฟ้อนม่านมุ้ยเชียงตา ฟ้อนเงี้ยว จ๊อยซอ ซอ ละครซอเรื่องน้อยใจยา บทละครเรื่องน้อยใจยา ประวัติของพระราชชายา เจ้าดารารัศมี ระบำชาวเขา ดนตรีพื้นเมือง ซึ่งหนังสือได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเที่ยวชมงานเนื่องจากงานมหกรรมมหรสพไทยที่จัดขึ้นในวิทยาลัยครูเชียงใหม่ ในวันที่ 15 –19 สิงหาคม 2520 โดยจุดมุ่งหมายที่จัดทำหนังสือเพื่อให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการละเล่นพื้นเมืองเหนือ โดยเฉพาะให้ความรู้แก่คนรุ่นใหม่ควรตระหนักถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง

 

 

กิจกูฏวัดยางหลวง บทบาทศิลปะพม่า – ล้านนาในหุบเขาแม่แจ่ม

 

ชื่อเรื่อง : กิจกูฏวัดยางหลวง บทบาทศิลปะพม่า – ล้านนาในหุบเขาแม่แจ่ม

ผู้แต่ง : สุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์, ม.ล.

ปีที่พิมพ์ : 2534

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

วิทยานิพนธ์ที่ ม.ล.สุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์เป็นผู้ทำวิทยานิพนธ์มีการศึกษาโครงสร้างสถาปัตยกรรมและลวดลายปูนปั้นของกิจกฎวัดยางหลวงอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ สะท้อนให้เห็นถึงความผสมผสานทางด้านศิลปกรรมอันเด่นชัดระหว่างล้านนากับพม่า เป็นการศึกษาโดยใช้รูปแบบการเปรียบเทียบทางด้านศิลปกรรม สถาปัตยกรรมในวัฒนธรรมล้านนายุดทองและยุดต่อเนื่องและงานศิลปะสถาปัตยกรรมพม่าแบบพุกาม การศึกษารายงานวิทยานิพนธ์เล่มนี้ศึกษาเพื่อให้ทราบถึงทราบถึงระดับความเข้มข้นของบทบาทศิลปกรรมแบบพุกาม และบทบาทศิลปกรรมในช่วงยุดทองและยุดเกี่ยวเนื่องที่มีต่อสกุลช่างพื้นบ้านที่แม่แจ่ม ซึ่งมีผลต่อความเข้าใจถึงความเป็นมา และระดับความสำคัญของแม่แจ่มในอดีตอันเป็นประโยชน์ทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี

 

 

เก่าดี ประเพณีและวัฒนธรรมล้านนาแต่โบราณ

 

ชื่อเรื่อง : เก่าดี ประเพณีและวัฒนธรรมล้านนาแต่โบราณ

ผู้แต่ง : พระครูมหาสิงค์

ปีที่พิมพ์ : 2555

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : วนิดาการพิมพ์

 

วัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรม เป็นของล่ำค่า มีคุณประโยชน์กับผู้ปฏิบัติ เช่น การไหว้ เป็นการแสดงความเคารพอ่อนน้อมย่อมเป็นที่รักของคนทั้งหลาย การกระทำตามจารีตประเพณีก็จะมีความสบายสุขสบายใจ เมื่อได้ทำตามประเพณีเวียนมาถึง พิธีกรรมก็เช่นกัน เป็นเรื่องละเอียดอ่อนจำเป็นต้องศึกษาให้เข้าใจและทำตามขั้นตอนให้ถูกต้องจึงจะเป็นมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว และชุมชน และสถานที่นั้นๆ เหตุที่เรามักว่ากันว่าสิ่งนั้นทำแล้วเหตุใดจึงไม่ดีขึ้น เพราะว่าเราทำพิธีกรรมไม่ถูกต้องตามขั้นตอนจึงจะมีรสชาติ พิธีกรรมก็เช่นกัน ต้องทำตามขั้นตอน มิใช่ทำไปเพราะความมักง่าย คิดว่าทำตอนไหนก็เหมือนกัน ดังนั้นเราควรจะศึกษาขั้นตอนและวิธีการของการทำพิธีกรรมให้ถูกต้องตามขนมธรรมเนียมประเพณี ทำให้มีชีวิตมีความสุขมากยิ่งขึ้น

 

 

คร่าวรับเสด็จพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นพิชิตปริชากร กวีนิพนธ์ที่ค้นพบใหม่ของพระญาพรหมโวหาร

 

ชื่อเรื่อง : คร่าวรับเสด็จพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นพิชิตปริชากร กวีนิพนธ์ที่ค้นพบใหม่ของพระญาพรหมโวหาร

ผู้แต่ง : ยุทธพร นาคสุข, บรรณาธิการ

ปีที่พิมพ์ : 2547

สถานที่พิมพ์ : เชียงราย

สำนักพิมพ์ : สยามโฆษณาและการพิมพ์

 

ระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา ครูบาอาจารย์ตลอดจนนักวิชาการด้านภาษาและวรรณกรรมล้านนา ต่างช่วยกันสร้างสรรค์สร้างผลงานทางด้านวิชาการออกมามากมาย ส่งผลทำให้วงการด้านนี้ก้าวหน้าโดยลำดับจนหลายคนคิดว่าถึงจุดอิ่มตัวแล้วเสียด้วยซ้ำแต่ถึงกระนั้นก็ยังปรากฏว่ามีผู้พบวรรณกรรมล้านนาตกสำรวจ รวมถึงวรรณกรรมที่ค้นพบใหม่ออกมาเป็นระยะๆ คร่าวรับเสร็จพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นพิชิตปรีชากรนี้ก็เช่นเดียวกัน นอกจากจะเป็นวรรณกรรมล้านนาที่เพิ่งค้นพบใหม่ซึ่งให้คุณค่าเชิงประวัติศาสตร์แล้ว ยังเป็นวรรณกรรมอีกเรื่องหนึ่งและอาจเป็นเรื่องสุดท้ายของพระญาพรหมโวหารรัตนกวีของล้านนาอีกด้วย

 

 

ครูบาและขนานหลวง

 

ชื่อเรื่อง :ครูบาและขนานหลวง

ผู้แต่ง : ชมรมปักขทืนล้านนา เชียงใหม่

ปีที่พิมพ์ : 2551

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ครูบา และหนานหลวง จัดทำหนังสือที่ระลึกในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการแก้ไขปัญหาความสับสนในการคำนวณฟ้าตีแฉ่งเศษและวันเก้ากองแบบไทลื้อกับล้านนา ซึ่งจัดพิมพ์ขึ้นในวาระที่ครูบาประเสริฐ ปวโร วัดหนองปลามันเมืองพร้าว มีอายุครบ 32 ปี และวาระที่ขนานศรีเลา เกษพรหม มีอายุครบ 60 ปี โดยมีหนังสือมีเนื้อหาเกี่ยวกับประกันชีวิต เอกสารวิชาการ นิทาน คร่าว และธรรมะ ผู้แต่งหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่คนทุกเพศทุกวัย

 

 

ความเชื่อพื้นบ้านล้านนา

 

ชื่อเรื่อง :ความเชื่อพื้นบ้านล้านนา

ผู้แต่ง : ชยันต์ วรรธนะภูติ

ปีที่พิมพ์ : 2540

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์มิ่งเมือง

 

ความเชื่อพื้นบ้านล้านนาเล่มนี้เป็นงานวิจัยของโครงการคติชนวิทยาศูนย์วิจัยล้านนาคดี สถาบันวิจัยสังคม ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคติความเชื่อพื้นบ้านของชาวล้านนาในเรื่องต่างๆ โดยได้สัมภาษณ์ผู้อาวุโส และผู้รู้ในท้องถิ่นในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทางคณะผู้จัดทำได้พยายามรวมคติความเชื่อพื้นบ้านล้านนาที่ส่วนใหญ่นิยมยึดถือและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งระบบความเชื่อดังกล่าวนี้ ในบางเรื่องก็ไม่สามารถหาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายได้ว่า ทำไมคนถึงได้เชื่อแบบนั้น คติความเชื่อของคนสมัยก่อนล้วนแล้วมีที่มาที่ไปบางครั้งเป็นเหตุเป็นผลหรือไม่เป็นเหตุเป็นผลเลยก็ได้

 

 

คำคมแห่งล้านนา (กำบ่ะเก่า)

 

ชื่อเรื่อง : คำคมแห่งล้านนา (กำบ่ะเก่า)

ผู้แต่ง : เอื้องผึ้ง ระมิงค์พันธ์

ปีที่พิมพ์ : 2529

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : ปาตองธุรกิจโฆษณา

 

หนังสือคำคมแห่งล้านาเรียบเรียงโดย คุณเอื้องผึ้ง ระมิงค์พันธ์ เป็นหนังสือเกี่ยวกับภาษาเมือง และแปลจากภาษาคำเมืองเป็นคำไทยเพื่อให้ผู้ที่ไม่เข้าใจคำเมืองได้รู้เรื่อง ซึ่งคุณอำนวย กลำฟัด. ได้รวบรวมคำเมืองเอาไว้มานานกว่ายี่สิบปี ผู้เรียบเรียงพยายามให้เกิดความสมบูรณ์มากที่สุด ภาษาคำเมืองบางคำใกล้จะเป็นภาษาที่ตาย ดังนั้นผู้แต่งหนังสือเกี่ยวกับคำเมืองหวังว่าอนาคตเด็กรุ่นใหม่จะเรียนรู้และอนุรักษ์คำเมืองรวมถึงการสืบทอดวัฒนธรรมของการพูดเมืองสืบต่อกันไป

 

 

คำจารึก ที่กู่ของเจ้านายฝ่ายเหนือ วัดสวนดอก ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

ชื่อเรื่อง : คำจารึก ที่กู่ของเจ้านายฝ่ายเหนือ วัดสวนดอก ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้แต่ง : ปวงคำ ตุ้ยเขียว

ปีที่พิมพ์ : 2527

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

คำจารึกที่กู่ของเจ้านายฝ่ายเหนือ จะเป็นหนังสือที่ได้มีการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับประวัติการย้ายอัฐิของเจ้านายฝ่ายเหนือ และจะมีประวัติย่อๆของ 11 เจ้า ดังนี้ 1. พระเจ้ากาวิละ 2. เจ้าหลวงธรรมลังกา (ช้างเผือก) 3. เจ้าหลวงคำฝัน (เศรษฐี) 4. เจ้าหลวงพุทธวงษ์ 5. พระเจ้าโหทระประเทศ 6. พระเจ้ากาวิโรรส 7. พระเจ้าอินทริชยานนท์ 8. แม่เจ้าอุสาอัยกี 9. แม่เจ้าทิพเกษรพระชนนี 10. แม่เจ้ารินคำชนนีเจ้าอินทวโรรส 11. แม่เจ้าพิณทองประดิษฐาน

 

 

เครื่องจักสานภาคเหนือ

 

ชื่อเรื่อง : เครื่องจักสานภาคเหนือ

ผู้แต่ง : สมปอง เพ็งจันทร์

ปีที่พิมพ์ : 2546

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : ซิลค์เวอร์มบุคส์

 

เครื่องจักสานภาคเหนือ เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ภูมิศาสตร์และประชากรของภาคเหนือ นอกเหนือจากนั้นยังมีการเล่าถึงงานหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีบทบาทสำคัญในวิถีชีวิตของคนระดับกลางถึงระดับล่าง ได้มีการบอกเครื่องมือ อุปกรณ์ วิธีการทำเครื่องจักสานของภาคเหนือ และยังบอกหน้าที่ ประโยชน์ใช้สอยของเครื่องจักสานแต่ละแบบที่ต่างกันออกไป

 

 

เครื่องทองลายโบราณ กับงานพื้นบ้านนครพิงค์

 

ชื่อเรื่อง : เครื่องทองลายโบราณ กับงานพื้นบ้านนครพิงค์

ผู้แต่ง : วิพุธ วิวรณ์วรรณ

ปีที่พิมพ์ : 2545

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช

 

หนังสือค้นคว้าอ้างอิง ภูมิปัญญาท้องถิ่นดินแดนสยาม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวเชิงวิถีชีวิตคนชาวเชียงใหม่ ที่ดำรงตนท่ามกลางธรรมชาติรอบข้าง โดยมีประเพณีและวัฒนธรรมโน้มนำให้ทุกชีวิตบนแผ่นดินนี้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข แม้จะมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ก็ตาม ในหนังสือเล่มนี้ได้มีเนื้อหาเกี่ยวกับงานทอผ้าฝ้ายจากบ้านไร่ไผ่งาม การทำร่ม บ้านสันต้นแหน การทำเครื่องเงิน บ้านเมฆบังวัน การแกะไม้ที่บ้านถวาย เครื่องทองลายโบราณที่หางดง ประดิษฐกรรมจากปีกผีเสื้อและข้าวซ้อมมือบ้านสันมะนาว ถือเป็นส่วนหนึ่งในภูมิปัญญาของชาวเชียงใหม่ที่นำมากล่าวถึงเพื่อแสดงให้เห็นถึงจุดเริ่มและก้าวต่อไปของภูมิปัญญาคนไทยในแถบถิ่นนี้

 

 

โคลงนิราศระยะทางเมืองนครเชียงใหม่

 

ชื่อเรื่อง : โคลงนิราศระยะทางเมืองนครเชียงใหม่

ผู้แต่ง : ราชสัมภารากรฐ, พระยา (เลื่อน สุรนันท์)

ปีที่พิมพ์ : 2543

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

โคลงนิราศระยะทางเมืองนครเชียงใหม่ เป็นหนังสือที่ได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.ม.ร.ว.รุจยาอาภากร ฉันทลักษณ์ของโคลงนิราศเรื่องนี้ แต่งเป็นคำประพันธ์ประเภทร่าย 2 บท สลับด้วยโคลงสี่สุภาพ 1 บท เกริ่นนำเรื่องก่อน จากนั้นแต่งด้วยโคลงสี่สุภาพทั้งหมดรวม 378 บท เนื้อหาของโคลงนิราศกล่าวถึงการเดินทางไปราชการจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่ ส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งกล่าวถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ขณะพำนักอยู่เชียงใหม่ โดยพระยาสัมภารากรได้แต่งโคลงนิราศนี้ไว้

 

 

โครงการเก็บข้อมูลด้านศิลปะการแสดง (ซอ) จังหวัดพะเยา

 

ชื่อเรื่อง : โครงการเก็บข้อมูลด้านศิลปะการแสดง (ซอ) จังหวัดพะเยา

ผู้แต่ง : สภาวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา

ปีที่พิมพ์ : 2548

สถานที่พิมพ์ : พะเยา

สำนักพิมพ์ : สภาวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา

 

โครงการเก็บข้อมูลด้านศิลปะการแสดงซอของจังหวัดพะเยา ซอเป็นดนตรีพื้นบ้านและเป็นภูมิปัญญาด้านการแสดงของเมืองพะเยามานานกว่า 900 ปี เพราะฉะนั้นวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงได้สืบต่อกันมานานเท่ากับวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ในหนังสือเล่มนี้จะมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับซอไม่ว่าจะเป็นประเภทต่างๆ ของซอ ทำนอง เพลงของซอ และยังมีข้อมูลของปราชญ์ชาวบ้านในด้านการเล่นซอหรือช่างซออีกด้วย

 

 

งานใบตองล้านนา

 

ชื่อเรื่อง : งานใบตองล้านนา

ผู้แต่ง : จารุนันท์ เชาวน์ดี

ปีที่พิมพ์ : 2545

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : ภาควิชามนุษยสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

หนังสืองานใบตองล้านนา เป็นหนังสือเฉพาะที่เกี่ยวกับงานใบตอง มีเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปะที่สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่น ไม่ว่าจะเป็นงานใบตองที่ใช้ในพิธีกรรม งานใบตองที่ใช้ในการห่ออาหาร ซึ่งงานใบตองเป็นงานที่ละเอียด เป็นงานฝีมือ ในหนังสือเล่มนี้ได้มีการรวบรวมศิลปะเกี่ยวกับงานใบตองเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่ลูกหลาน อนุชนรุ่นหลัง

 

 

งานศพล้านนา : ปราสาทนกหัสดิลิงค์สู่ไม้ศพ

 

ชื่อเรื่อง : งานศพล้านนา : ปราสาทนกหัสดิลิงค์สู่ไม้ศพ

ผู้แต่ง : อภิธาน สมใจ

ปีที่พิมพ์ : 2541

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : กลางเวียงการพิมพ์

 

สำหรับหนังสืองานศพล้านนาฯ เล่มนี้ได้มีเนื้อหาเกี่ยวกับพิธีศพแบบล้านนาและหวังว่าจะเกิดประโยชน์ในวงวิชาการด้านล้านนาคดี และผู้สนใจในด้านลัทธิพิธีเกี่ยวกับการทำศพ พิธีกรรมและช่างฝีมือผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งองค์ความรู้ความเชื่อที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังภาพปรากฏเหล่านั้น โดยเฉพาะการสร้างความรู้ความเข้าใจต่อกันระหว่างคนถิ่นอื่นกับคนพื้นถิ่นนั้น ท้ายที่สุดก็จะนำสันติภาพและสันติสุขมาสู่มวลมนุษย์

 

 

งานศึกษาสำรวจพระเจดีย์ในลานนาไทย

 

ชื่อเรื่อง : งานศึกษาสำรวจพระเจดีย์ในลานนาไทย

ผู้แต่ง : สมหมาย เปรมจิตต์

ปีที่พิมพ์ : 2524

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : สถาบันวิจัยสังคม

 

หนังสืองานศึกษาสำรวมพระเจดีย์ในลานนาไทยเป็นโครงการศึกษาและอนุรักษ์ศิลปะ สถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนาในลานนาไทย ที่มุ่งจะอนุรักษ์ศิลปวัตถุประเภทพระเจดีย์ วิหาร อุโบสก และหอพระไตรปิฎกที่มีอยู่อย่างมากในเขตภาคเหนือของประเทศไทย โดยการถ่ายภาพขาวดำและภาพสไลด์ เพื่อใช้ในการจัดนิทรรศการและประกอบการสอนในเมื่อจำเป็น ในหนังสือเล่มนี้จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องพระธาตุ คติการสร้างเจดีย์ ลักษณะและความหมายเดิมของพระเจดีย์ ปัญหาการกำหนดอายุอาณาจักรและศิลปกรรมในลานนาไทย พระเจดีย์ในลานนาไทย แม้งานศึกษาสำรวมพระเจดีย์ในลานนาไทยชิ้นนี้อาจจะเป็นเสมือนตัวปัญหาที่ทำให้ผู้อ่านเกิดความไขว้เขวหรืองงงัน เพราะอาศัยการสันนิษฐานมากกว่าความแม่นยำทางวิชาการ แต่ก็จะเป็นบันไดให้ผู้ที่สนใจ ย่ำไปสู่ความจริงและถูกต้องยิ่งขึ้น

 

 

จดหมายจากเชียงราย

 

ชื่อเรื่อง : จดหมายจากเชียงราย

ผู้แต่ง : มนู นันทมนตรี

ปีที่พิมพ์ : 2536

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : ธรรมสภา

 

จดหมายจากเชียงราย ว่าด้วยสิ่งน่ารู้ของเชียงรายและเมืองเหนือ ที่เขียนขึ้นโดยพันโทมนู นันทมตรี เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอาณาจักรลานนาไทย ที่ท่านได้ศึกษาค้นคว้าและส่งเป็นจดหมายไปให้หลานสาวที่เล่าถึงลานนาในเรื่องต่างๆ ความเป็นมาของลานนา เมืองที่สำคัญต่างๆ สถานที่สำคัญรวมไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมือง ฉะนั้นจดหมายจากเชียงรายเล่มนี้ คงจะให้ความรู้และสาระประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจเป็นอย่างดี

 

 

จดหมายเหตุเสด็จพระราชดำเนินเลียบมณฑลฝ่ายเหนือ พระพุทธศักราช 2469

 

ชื่อเรื่อง : จดหมายเหตุเสด็จพระราชดำเนินเลียบมณฑลฝ่ายเหนือ พระพุทธศักราช 2469

ผู้แต่ง : กมล มโนชญากร

ปีที่พิมพ์ : 2474

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : โสภณพิพรรฒธนากร

 

จดหมายเหตุ เสด็จพระราชดำเนินเลียบมณฑลฝ่ายเหนือ เป็นเรื่องราวการเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งการเตรียมการก่อนเสด็จถึงพฤติการณ์เวลาเสด็จ ที่ทรงเสด็จทำพระราชกรณียกิจในพื้นที่ต่างๆในมณฑลฝ่ายเหนือ

 

 

จังหวัดแพร่ เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางอุ๊ มีทรัพย์

 

ชื่อเรื่อง : จังหวัดแพร่ เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางอุ๊ มีทรัพย์

ผู้แต่ง : คณะกรรมการจังหวัดแพร่

ปีที่พิมพ์ : 2546

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์พระจันทร์

 

เรื่องราวของจังหวัดแพร่ได้ถูกหยิบยกมาเขียนในหนังสือมากมาย ดังหนังสือเล่มนี้ที่จัดทำขึ้นเพื่อแจกเป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางอุ๊ มีทรัพย์ ณ เมรุบ้านดอนทัน อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยเนื้อหาในเล่มเป็นความรู้เกี่ยวกับจังหวัดแพร่อย่างกว้างๆ แบ่งออกเป็น2ตอน ตอนแรกกล่าวถึงลักษณะสภาพแวดล้อมของจังหวัด สภาพชีวิตของพลเมือง และการปกครองอย่างละเอียด ส่วนตอนที่สองนั้นว่าด้วยประวัติศาสตร์ของแพร่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บรรยายถึงอนุสาวรีย์และปูชนียสถานที่สำคัญ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของประชาชนและกล่าวถึงคนสำคัญในอดีตอีกด้วย

 

 

จามะเทวี ขัตติยนารีศรีหริภุญไชย ที่ระลึกในงานทอดกฐินวัดมงคลเวฬุวัน

 

ชื่อเรื่อง : จามะเทวี ขัตติยนารีศรีหริภุญไชย ที่ระลึกในงานทอดกฐินวัดมงคลเวฬุวัน

ผู้แต่ง : -

ปีที่พิมพ์ : ม.ป.ป.

สถานที่พิมพ์ : ลำพูน

สำนักพิมพ์ : วัดมงคลเวฬุวัน

 

จามะเทวี ขัตติยนารีศรีหริภุญไชย จัดทำขึ้นเพื่อแจกจ่ายในงานทอดกฐิน พระนางจามเทวีเป็นบุคคลที่สำคัญที่มีความสำคัญแก่คนจังหวัดลำพูนอย่างมาก ผู้คนต่างให้ความเคารพและศรัทธา เนื้อหาด้านในจะกล่าวถึงการกำเนิดของพระนางจามเทวี เหตุการณ์ต่างๆที่พระนางทรงทำ พระนางจามเทวีเป็นธิดากษัตริย์เมืองละโว้ เสด็จจากเมืองละโว้ขึ้นมาเสวยราชย์ที่เมืองหริภุญไชย อีกทั้งพระนางยังสถาปนาพุทธศาสนา ทำให้พุทธศาสนานั้นแพร่หลายในเมืองหริภุญไชย รวมทั้งยังทำให้มีความเจริญและมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์จนถึงปัจจุบัน

 

 

เจ็ดร้อยปีเมืองเชียงใหม่

 

ชื่อเรื่อง : เจ็ดร้อยปีเมืองเชียงใหม่

ผู้แต่ง : ครูเชียงใหม่

ปีที่พิมพ์ : 2540

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : ต้นอ้อ แกรมมี่

 

เมืองเชียงใหม่ เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เพียบพร้อมไปด้วยขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณี อันเป็นเอกลักษณ์ของชาวล้านนา รวมทั้งเป็นแหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศาสนสถาน ศาสนวัตถุ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวล้านนาที่สืบทอดกันมาอันยาวจวบจนครบเจ็ดร้อยปี ในปีพุทธศักราช 2539 สาระสำคัญในเล่มประกอบด้วย อาเศียรวาทสดุดี ตำนานสมโภชเชียงใหม่เจ็ดร้อยปี ครูบาศรีวิชัย : นักบุญแห่งล้านนาไทย ผังเมืองเชียงใหม่ในฐานะเมืองประวัติศาสตร์ และเรื่องที่น่าติดตามอีกหลายเรื่อง นอกจากนี้ยังมีภาพเชียงใหม่ในอดีต ภาพโบราณสถานและโบราณวัตถุและแหล่งท่องเที่ยว หนังสือเล่มนี้ให้สาระความรู้ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมายาวนาน ทำให้ผู้อ่านมีความรักและหวงแหนในท้องถิ่นและความเป็นชาติไทย

 

 

เจ้าศรีจงกล ณ เชียงใหม่

 

ชื่อเรื่อง : เจ้าศรีจงกล ณ เชียงใหม่

ผู้แต่ง : เจ้าศรีจงกล ณ เชียงใหม่

ปีที่พิมพ์ : 2552

สถานที่พิมพ์ : ม.ป.ท.

สำนักพิมพ์ : ม.ป.พ.

 

เจ้าศรีจงกล เกิดที่จังหวัดเชียงใหม่ มีพี่น้องร่วมบิดา-มารดาเดียวกัน 9 คน ชีวิตในวัยเยาว์ของท่านเติบโตในคุ้มเจ้าพ่อบุรีรัตน์ และเจ้าแม่เรณุวรรณ ณ เชียงใหม่ มีฝีมือในการเย็บปักถักร้อย เป็นคนพูดจาไพเราะนุ่มนวล ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความสุภาพ อ่อนโยน ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย จนกระทั่งอายุ 76 ปี เกิดเส้นโลหิตในสมองแตกต้องเข้าโรงพยาบาลรักษาไปตามอาการจนวาระสุดท้ายรวมสิริอายุได้ 79 ปี 11 เดือน

 

 

ช่อและตุง : ศิลป์แห่งศรัทธา ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

ชื่อเรื่อง : ช่อและตุง : ศิลป์แห่งศรัทธา ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผู้แต่ง : ยุพิน เข็มมุกด์

ปีที่พิมพ์ : 2553

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

 

ช่อและตุงเป็นงานหัตถศิลป์ที่บรรพชนสร้างสรรค์ขึ้นมาใช้ประกอบประเพณี พิธีกรรมที่แตกต่างกันไป เช่น งานที่เป็นมงคล กับงานอวมงคล ช่อและตุงถือเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของแต่ละพื้นที่เปรียบเสมือนธงที่เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ ซึ่งพบเห็นโดยทั่วไปทุกประเทศ และยังมีการใช้ธงในการประกอบประเพณี พิธีกรรม ที่หลากหลายรูปแบบและสีสันที่น่าสนใจ ดังประเทศที่นับถือพุทธศาสนาและศาสนาฮินดู ยิ่งมองเห็นความวิจิตรงดงาม ที่เกิดจากความตั้งใจของช่างที่สร้างธงผืนนั้น เพื่อประกอบพิธีกรรม ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เรียกธงว่าตุง การประดิษฐ์ตุงของแต่ละชาติพันธุ์ล้วนเป็นภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่นที่สืบสานและสร้างสรรค์งานหัตศิลป์ของบรรพชนอย่างภาคภูมิใจ และแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ต่างก็มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นและยังมีอัตลักษณ์เฉพาะตัวของช่างแต่ละคนอีกด้วย

 

 

ชาวเขา ความเข้าใจกับชนเผ่าต่างวัฒนธรรม

 

ชื่อเรื่อง : ชาวเขา ความเข้าใจกับชนเผ่าต่างวัฒนธรรม

ผู้แต่ง : สถาบันวิจัยชาวเขา

ปีที่พิมพ์ : 2541

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : สถาบันวิจัยชาวเขา

 

ชาวเขา เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีประเพณี ขนบธรรมเนียมที่เป็นเอกลักษณ์และสืบทอดกันมาอย่างยาวนานของแต่ละชนเผ่า เผ่าแต่ละเผ่าก็จะมีความต่างกันออกไป หนังสือเล่มนี้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับคตินิยมประเพณีและความเชื่อของชาวเขาเผ่าต่างๆ 11 เผ่า อย่าง กะเหรี่ยง ถิ่น มูเซอแดง แม้ว และเผ่าอื่นๆ ที่จะนำเสนอในหนังสือโดยสื่อให้เข้าใจถึงวัฒนธรรม ประเพณีในวิถีชีวิตของชาวเขาอย่างแท้จริง ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับชาวเขาที่จะได้เรียนรู้และเข้าใจในชีวิตของชนเผ่าที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้ดียิ่งขึ้น

 

 

ชีวประวัติ นายชื่น สิโรรส

 

ชื่อเรื่อง : ชีวประวัติ นายชื่น สิโรรส

ผู้แต่ง : ชื่น สิโรรส

ปีที่พิมพ์ : 2529

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : คณะพุทธนิคม

 

การเขียนประวัติหรือเรื่องราวของนายชื่น สิโรรส ถ่ายทอดเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาในสมัยก่อน ตั้งแต่นายชื่น สิโรรสยังเป็นเด็ก การที่นายชื่น สิโรรสเขียนชีวประวัติของตนเองขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านและคิดว่าอาจมีผู้สนใจที่จะศึกษาปฏิบัติเป็นแบบอย่างได้

 

 

ชีวิตบนเส้นด้ายของ 13 เผ่าไทย

 

ชื่อเรื่อง : ชีวิตบนเส้นด้ายของ 13 เผ่าไทย

ผู้แต่ง : เงาศิลป์ คงแก้ว, สมนึก เบญจวิทยาธรรม และสุวิชานนท์ รัตนภิมล, บรรณาธิการ

ปีที่พิมพ์ : 2537

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : สามัคคีสาร

 

ชีวิตบนเส้นด้ายของ 13 เผ่าไทย เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจที่เกิดจากการเข้าร่วมฟังการสัมมนาของชนเผ่าอย่างต่อเนื่อง ในงานมหากรรมประชาชน สู่ศตวรรษที่ 21 ได้มีการพูดคุยของแต่ละชนเผ่าแต่ละพื้นที่ พูดถึงปัญหาของประชาชนที่เกิดขึ้นมายาวนาน และยังคงเป็นอยู่มีการเรียกร้องสิทธิในการแก้ไขต่าง ๆ ภายในชนเผ่า ดังนั้นหนังสือชีวิตบนเส้นด้ายของ 13 เผ่าไทย จึงเป็นเสียงสะท้อนของพี่น้องทุกชนเผ่าที่มองเห็นปัญหาของตนเองที่เกิดจากการรุกรานของโลกภายนอก จึงต้องการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไม่ใช่เสียงสะท้อนที่ขมขู่ระรานความสงบของคนในเผ่า แต่ด้วยความคาดหวังว่าการสื่อสารจะช่วยสร้างความเข้าใจต่อกันได้ เพราะทุกคนต่างมีส่วนร่วมรับผิดชอบสังคมนี้

 

 

ชื่อบ้าน – ภูมิเมืองพะเยา

 

ชื่อเรื่อง : ชื่อบ้าน – ภูมิเมืองพะเยา

ผู้แต่ง : พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมโม)

ปีที่พิมพ์ : 2552

สถานที่พิมพ์ : พะเยา

สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์เจริญอักษร

 

ชื่อบ้าน-ภูมิเมืองพะเยา ผู้เขียนพยายามที่จะต้องการสร้างสรรค์งานวรรณกรรมของเมืองพะเยาเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ทราบประวัติความเป็นมาในอดีต ในการศึกษาจนทำให้เกิดงานวรรณกรรมนี้ โดยการเข้าไปสอบถามคนในพื้นที่ โดยมักเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ในพื้นที่หรือปราชญ์ชุมชนที่จดจำเหตุการณ์บ้านเมืองต่างๆ และศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ตำรา ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องในตำนาน นิทานในเมืองพะเยา และพยายามสืบค้นจากฐานข้อมูลจากจังหวัดพะเยาตามหน่วยงานหรือองค์กรที่สำคัญต่างๆ ในพะเยา เพื่อให้ได้ข้อมูลของเมืองพะเยาตั้งแต่อดีตว่ามีการพัฒนาและมีความเป็นมาอย่างไรภายในเมืองพะเยาอย่างแท้จริง

 

 

เชียงใหม่

 

ชื่อเรื่อง : เชียงใหม่

ผู้แต่ง : -

ปีที่พิมพ์ : ม.ป.ป.

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : โสมนิมิตต์

 

เชียงใหม่คือจังหวัดปลายสุดทางภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งเป็นเมืองใหญ่รองจากกรุงเทพฯ เป็นเมืองสวยงามด้วยผู้คน ภูเขา ดินฟ้าอากาศ และทัศนียภาพอื่น ๆ เชียงใหม่เคยเป็นเมืองสำคัญทางยุทธศาสตร์มาแต่โบราณมีปูชนียสถาน โบราณวัตถุและขนบธรรมเนียมเก่าๆ เพื่อความสะดวกแก่ผู้อ่านและผู้ที่ต้องการจะศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม หนังสือเชียงใหม่ได้หาภาพถ่ายสีธรรมชาติของที่สำคัญๆ และของดีมีค่าของไทยภายในหนังสือเชียงใหม่

 

 

เชียงใหม่ นพบุรีศรีนครพิงค์

 

ชื่อเรื่อง : เชียงใหม่ นพบุรีศรีนครพิงค์

ผู้แต่ง : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

ปีที่พิมพ์ : 2543

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์การศาสนา กรมการศาสนา

 

การเขียนประวัติหรือเรื่องราวของนายชื่น สิโรรส ถ่ายทอดเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาในสมัยก่อน ตั้งแต่นายชื่น สิโรรสยังเป็นเด็ก การที่นายชื่น สิโรรสเขียนชีวประวัติของตนเองขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านและคิดว่าอาจมีผู้สนใจที่จะศึกษาปฏิบัติเป็นแบบอย่างได้

 

 

เชียงใหม่กับภัยทางอากาศ

 

ชื่อเรื่อง : เชียงใหม่กับภัยทางอากาศ

ผู้แต่ง : บุญเสริม สาตราภัย

ปีที่พิมพ์ : 2546

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : สายธาร

 

สืบเนื่องมาจากช่วงระหว่าง พ.ศ. 2493 - 2503 เมื่อครั้งที่ผู้เขียนเป็นพ่อค้าปุ๋ยวิทยาศาสตร์ (เจ้าแรกในเชียงใหม่) ผู้เขียนได้มีโอกาสขึ้นเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินต่าง ๆ หลายครั้ง ทั้งๆ ที่ไม่ได้มีหน้าที่อะไรบนนั่นเลย แต่ทุกครั้งที่มีโอกาสขึ้นไปมักจะนำกล้องถ่ายรูปติดตัวไปด้วย และถือโอกาสถ่ายภาพทางอากาศไปด้วย หลังจากเลิกขายปุ๋ยก็ได้เข้าทำงานที่หนังสือพิมพ์ “คนเมือง” ของเชียงใหม่อยู่ 20 ปี หลังจากออกจากงานหนังสือพิมพ์ ก็มีความคิดว่าน่าจะลองนำภาพที่ตนเก็บไว้มาประมวลเป็นเรื่องราวขึ้นมา เพราะว่าบางภาพแสดงให้เห็นวิวัฒนาการของกิจการบินที่คนในสมัยหลังไม่เคยพบเห็นมาก่อน ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ในการค้นคว้าศึกษาต่อไป

 

 

เชื้อสายเจ้าหลวงเมืองแพร่ 4 สมัย (พ.ศ. 2361 - 2445)

 

ชื่อเรื่อง : เชื้อสายเจ้าหลวงเมืองแพร่ 4 สมัย (พ.ศ. 2361 - 2445)

ผู้แต่ง : บัวผิว วงศ์พระถาง, เจ้าไข่มุกต์ ประชาศรัยสรเดช และดวงแก้ว รัตนวงศ์

ปีที่พิมพ์ : ม.ป.ป.

สถานที่พิมพ์ : แพร่

สำนักพิมพ์ : แพร่ไทยอุตสาหกรรมการพิมพ์

 

เนื่องจากตระกูลเจ้าเมืองแพร่ ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดจดบันทึกไว้เป็นหลักฐานที่น่าจะค้นคว้าอ้างอิงได้ บรรดาลูกหลานส่วนมากในปัจจุบันต่างไม่ทราบแน่ชัด จึงอยากทราบว่ามีความเป็นมาอย่างไร จึงได้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ขึ้นมา ทั้งที่มีความหนักใจและมีปัญหามากมายเป็นอุปสรรค ความรู้เรื่องราวที่มีอยู่และหลักฐานต่างๆ ที่ได้จดบันทึกมาร่วม 50 ปี อาจจะสูญหายโดยเปล่าประโยชน์ ถ้าหากไม่นำมาเผยแพร่ให้ลูกหลานได้ทราบถึงบรรพบุรุษ บุพการีของเมืองแพร่ ข้อมูลเหล่านี้อาจจะสาบสูญไปพร้อมกับบรรพบุรุษ จึงได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ลูกหลานรุ่นปัจจุบันและอนาคตได้รู้จักบรรพบุรุษ บุพการีและเครือญาติของตนโดยถูกต้อง ทำให้เกิดความรักใคร่ปองดอง สนิทสนมสามัคคีกัน

 

 

ซอพื้นบ้าน ศิลปะการขับขานล้านนา

 

ชื่อเรื่อง : ซอพื้นบ้าน ศิลปะการขับขานล้านนา

ผู้แต่ง : ชมรมสืบสารตำนานปี่ซอ

ปีที่พิมพ์ : 2548

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : นพบุรีการพิมพ์

 

ซอเป็นศิลปะการขับขานของล้านนาที่มีมานานเป็นสื่อพื้นบ้านแขนงหนึ่งในบรรดาสื่อพื้นบ้านต่างๆ ที่มีในล้านนา ซอถูกนำไปใช้ในแง่ของสื่อที่สร้างความบันเทิงในงานต่างๆ พร้อมกันนั้นก็สอดแทรกสาระความรู้ต่างๆ ให้กับผู้ฟังด้วนเช่นกัน โดยเนื้อหาสาระที่ช่างซอนำมาสื่อนั้นมีอย่างหลากหลาย ทั้งเรื่องราวในท้องถิ่นประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต เหตุการณ์สำคัญ ในช่วงเวลาต่างๆ รวมไปถึงบทซอที่แต่งขึ้นใช้เฉพาะในประเพณีต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นพื้นฐานของผู้ที่สนใจเรื่องซอผู้หัดเรียนซอและแต่งซอเบื้องต้นให้เกิดความรู้และความเข้าใจในหลักการของซอเบื้องต้น จึงเป็นประโยชน์สำหรับการหัดซอในระดับสูงต่อไป

 

 

ดอยตุง

 

ชื่อเรื่อง : ดอยตุง

ผู้แต่ง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ปีที่พิมพ์ : 2541

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : ด่านสุทธาการพิมพ์

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกป่าบนดอยตุง ซึ่งเป็นบันทึกประวัติศาสตร์สำคัญช่วงหนึ่งของพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ไว้เพื่อให้ประชาชนคนรุ่นหลังได้รับรู้ จดจำ และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบชั่วกาลนาน หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชปณิธาน โครงการ มูลนิธิ บริษัท สมาคม ศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้ซึ่งทราบถึงความลำบากยากแค้นของราษฎรในการประกอบอาชีพโดยไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ คือป่าไม้ ทรงได้แก้ไขปัญหาป่าไม้ที่ถูกทำลายโดยการปลูกป่าบนดอยตุง ทำให้ช่วยให้การที่ป่าไม้ถูกทำลายลดน้อยลงไปมาก

 

 

ดอยตุงกับพระมหาชินธาตุเจ้า

 

ชื่อเรื่อง : ดอยตุงกับพระมหาชินธาตุเจ้า

ผู้แต่ง : ทิว วิชัยขัทคะ

ปีที่พิมพ์ : 2534

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : ส.ทรัพย์การพิมพ์

 

เนื้อหาสาระสำคัญหนักไปทางประวัติศาสตร์ ตำนาน และโบราณคดี มีความประณีตต่อการรักษาถ้อยคำ สำนานและอักขระ ภาษาบาลี และภาษาล้านนาจากต้นฉบับตำนานดอยตุงหลายฉบับโดยเฉพาะฉบับห้วยวัดห้วยไคร้ ทั้งเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับดอยตุงทั่วไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโครงการพัฒนาดอยตุง ตำนานพระธาตุและการบูชาและบูรณะพระธาตุดอยตุง

 

 

เดือนส่องหล้า สืบสานล้านนา ในโอกาสครบรอบ 80 วัสสา เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่

 

ชื่อเรื่อง : เดือนส่องหล้า สืบสานล้านนา ในโอกาสครบรอบ 80 วัสสา เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่

ผู้แต่ง : -

ปีที่พิมพ์ : ม.ป.ป.

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : เอส พี พับลิชชิ่ง กรุ๊ป

 

ด้วยความห่วงใยต่อการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมล้านนาที่นับวันจะค่อยๆ ถูกกระแสของความไม่เข้าใจบิดเบือนรูปแบบไปจากเดิม จนนานไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่รากฐานของวัฒนธรรมที่ชาวล้านนาภูมิใจมาตั้งแต่อดีตคณะจัดงานครบรอบ 80 ปีของเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ จึงใช้โอกาสนี้จัดงานเพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูวัฒนธรรมล้านนาในรูปแบบดั้งเดิม ซึ่งทั้งหมดได้ผ่านการคัดกรองมาแล้วจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อจัดแสดงให้ประชาชนทั่วไปได้เห็นเป็นแบบอย่างด้วยมุ่งหวังที่จะดำรงไว้ซึ่งความงดงามและความศักดิ์สิทธิ์ของวัฒนธรรมล้านนา ที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว จนเป็นที่ยอมรับของทั่วโลก

 

 

ตามรอยวัฒนธรรมบ้านนา : บันทึกประวัติศาสตร์จากนโยบายสู่วิถีชีวิตชุมชน

 

ชื่อเรื่อง : ตามรอยวัฒนธรรมบ้านนา : บันทึกประวัติศาสตร์จากนโยบายสู่วิถีชีวิตชุมชน

ผู้แต่ง : มหาวิทยาลัยรามคำแหง และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ปีที่พิมพ์ : 2546

สถานที่พิมพ์ : ม.ป.ท.

สำนักพิมพ์ : ม.ป.ท.

 

วัฒนธรรมในอดีตของบ้านนา ซึ่งสืบสานมาจากวัฒนธรรมอันรุ่งเรืองทางพุทธศาสนาของแก่งสร้อยอายุกว่า 800 ปี ผู้เขียนและคณะร่วมกันตามรอยวัฒนธรรมบ้านนาเป็นบันทึกประวัติศาสตร์จากนโยบายของภาครัฐที่ต้องการพัฒนาประกาศด้วยการสร้างพื้นฐานที่สำคัญ เช่น เขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก เมื่อมี พ.ศ. 2502 และสุดท้ายคือการเปลี่ยนแปลงวิถีชุมชนของผู้คนที่ต้องพบความยากลำบากอย่างแสนสาหัสจากการต่อสู้เพื่อสาร้างชีวิตใหม่ของชาวบ้านนาและชุมชนบริเวณเหนือเขื่อนภูมิพล ความยากลำบากในการอพยพ และการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตจากการพึ่งพาตนเองในสังคมเกษตรกรรมที่ผูกพันด้วยสายใยทางวัฒนธรรม เพื่อที่จะเข้าใจถึงวิถีชีวิตของผู้คนในบ้านนา ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนกับธรรมชาติ และสิ่งนอกเหนือธรรมชาติ ซึ่งสร้างสายใยที่เป็นรากเหง้าของชุมชนมาแต่เดิม

 

 

ตามรอยหลักศิลาค้นหาข้อเท็จจริง

 

ชื่อเรื่อง : ตามรอยหลักศิลาค้นหาข้อเท็จจริง

ผู้แต่ง : พิทยา ดำเด่นงาม

ปีที่พิมพ์ : 2547

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์มิ่งเมือง

 

ความรู้ต่างๆ ของสมัยสุโขทัยนั้น เราได้มาจากหลักฐานสำคัญคือศิลาจารึกสุโขทัย ซึ่งมีอยู่กว่า 100 หลัก แต่ศิลาจารึกหลักแรกสุดค้นพบก็คือศิลาจารึกหลักที่ 1 สาระสำคัญของจารึกหลักนี้ทำให้ทราบถึงความเป็นไปของแว่นแคว้นสุโขทัย เกี่ยวกับเขตแดนการงานอาชีพ ขนมธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ ศาสนา การศึกสงคราม พ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นประมาณ พ.ศ. 1826 ดังนั้นจารึกที่ 1 จึงได้รับการยกย่องเทิดทูนตลอดมาว่าเป็นต้นแบบของอักษรไทย ตลอดจนเป็นประวิติศาสตร์ของชาติไทยในช่วงที่ชัดเจนสุด และเป็นความภูมิใจขิงชาติตลอดมา

 

 

ตำนานดาวฤกษ์

 

ชื่อเรื่อง : ตำนานดาวฤกษ์

ผู้แต่ง : มาลา คำจันทร์

ปีที่พิมพ์ : 2545

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์มิ่งเมือง

 

ตำนานดาวฤกษ์ฉบับนี้เรียบเรียงมาจากคัมภีร์มูลฤกษ์ฉบับวัดกู่คำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ต้นฉบับเป็นคัมภีร์ใบลานจำนวน 2 ผูก ความยาวรวม 89 หน้าลาน จารเมื่อ พ.ศ. 2465 โดยในหนังสือได้มีเนื้อหาเกี่ยวกับตำนานดาวฤกษ์ 27 กลุ่มที่คนไทยเราได้รับมาจากอินเดีย ต้นฉบับที่เก่าแก่ที่สุดของล้านนาเท่าที่ค้นพบในปัจจุบันคือมูลฤกษ์ฉบับวัดป่าข่อย ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จารเมื่อ จ.ศ. 1212 หรือ พ.ศ. 2393 มีสำเนาไมโครฟิล์มอยู่ที่สถาบันสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าใจว่าอาจจะเป็นคนละสำนวนกับฉบับของวัดกู่คำ เพราะจำนวนหน้าลานแตกต่างกันมาก

 

 

ตำนานเมืองเชียงใหม่ สายธาร อารยธรรม ประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ ในล้านนา

 

ชื่อเรื่อง : ตำนานเมืองเชียงใหม่ สายธาร อารยธรรม ประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ ในล้านนา

ผู้แต่ง : พระครูโสภณกวีวัฒน์ (ธนจรรย์ สุระมณี)

ปีที่พิมพ์ : 2550

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์มิ่งเมือง

 

ตำนานเมืองเชียงใหม่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอาณาจักรล้านนาและความสัมพันธ์กับอาณาจักรเพื่อนบ้าน เช่น สยาม จีนตอนใต้ พม่า มอญ ล้านช้าง และญวน ไม่ได้มีเฉพาะเรื่องราวของเมืองเชียงใหม่เท่านั้นกล่าวได้ว่าเป็นตำนานอเนกประสงค์ มีทั้งตำนาน นิทาน พงศวดาร จดหมายเหตุ ประวัติศาสตร์และศาสนาประวัติในเล่มเดียวกัน เริ่มตั้งแต่การตั้งถิ่นฐานชุมชน นครรัฐ แคว้นน้อยแคว้นใหญ่ แล้วพัฒนาไปสู่ความเป็นราชอาณาจักรอันไฟศาลเกรียงไกร ภายใต้บุญญาธิการรังสรรค์ การปกครอง การบริหารกษัตริย์ราชวงศ์มังรายที่ทรงเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ โดยมีเมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางแห่งการบริหารปกครอง จนเป็นที่ยอมรับของอาณาจักรข้างเคียง คือ สยาม จีนตอนใต้ พม่า มอญ ล้านช้าง และญวน ก่อนจะเสื่อมสลายเพราะถูกพม่ายึดครอง แล้วรวมเข้าเป็นหนึ่งเดียวกับอาณาจักรสยามหรือประเทศไทยในปัจจุบัน

 

 

ตำนานเมืองฝาง

 

ชื่อเรื่อง : ตำนานเมืองฝาง

ผู้แต่ง : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีที่พิมพ์ : 2519

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : ม.ป.พ.

 

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นโดยภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องพระบาทและพระธาตุตามสถานที่ต่างๆ ในอาณาจักรล้านนาเชียงใหม่ ดูไปดูมาก็คล้ายๆกับตำนานพระเจ้าเลียบโลกคือพูดถึงเรื่องพระพุทธเจ้าเสด็จไปในที่ต่างๆ และได้พบกับเจ้าถิ่น ซึ่งส่วนมากเป็นพวกลวะ นอกจากนี้ ตำนานเล่มนี้ยังว่าด้วยบุพนิมิตต่างๆ เช่น รูปกูตถาคต...เขาจักเอาไปจ่ายขายกิน นักบวชบ่เรียนธรรม ผู้น้อยมักใคร่กินเมือง ข้อความเหล่านี้มาจากพุทธทำนาย ซึ่งเป็นคัมภีร์ที่น่าศึกษาเหมือนกันว่ามีอะไรแฝงอยู่ในนั้นบ้าง ดังนั้นหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เขียนถึงตำนานเมืองฝางตลอดไปจนเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับเมืองฝาง ตั้งแต่หน้าแรกไปถึงกลางเล่มได้เขียนถึงพระธาตุ และพระบาท ส่วนท้ายเรื่องเขียนเกี่ยวกับพุทธทำนาย

 

 

ตำนานเมืองยอง

 

ชื่อเรื่อง : ตำนานเมืองยอง

ผู้แต่ง : ทวี สว่างปัญญางกูร

ปีที่พิมพ์ : 2527

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : ทรัพย์การพิมพ์

 

ปริวรรตจากต้นฉบับอักษรไทลื้อ ลักษณะเป็นการรวมเอาตำนานวัดและตำนานบ้านเมืองมาไว้ด้วยกันเป็นบันทึกประวัติศาสตร์และความสำคัญของปูชนียวัตถุทางศาสนาในเมืองยอง เค้าเรื่องประกอบด้วยปรัมปราคตินิทาน การสร้างพระธาตุ ความเชื่อและจารีตประเพณี เหตุการณ์บ้านเมือง การทำศึกสงครามระหว่างเชียงตุง กลุ่มเมืองในสิบสองพันนาเป็นเค้าเกี่ยวพันมาถึงเชียงใหม่ พม่า ระหว่าง พ.ศ. 2100 - 2400

 

 

ตำนานเมืองสยาม

 

ชื่อเรื่อง : ตำนานเมืองสยาม

ผู้แต่ง : สงวน โชติสุขรัตน์

ปีที่พิมพ์ : 2516

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : สุนทรกิจการพิมพ์

 

ตำนานเมืองสยาม แต่เดิมแผ่นดินสยามมีพวกมอญและเขมรยุคโบราฯละว้าผสมกัน มาตั้งภูมิลำเนาทำมาหากินอยู่ก่อน พวกเขมรนี้ได้ชี้ทางให้มีการติดต่อกับชาวต่างภาษาที่มาจากบ้านเมืองที่เจริญแล้ว ภายหลังเมื่อมีจำนวนคนมากขึ้นจึงเปลี่ยนสภาพกลายเป็นเมือง ซึ่งทุกๆ แห่งได้มีระเบียบการปกครองแตกต่างกันออกไป สู้รบกันเพื่อเผยแพร่อำนาจ ในฝ่ายสยามเองก็สู้รบกันเองเพื่อความเป็นเจ้าเป็นใหญ่ และในยุคเดียวกันนี้พวกลาวใต้และไทยใหญ่ ได้ยกทัพขึ้นมาเหยียบเมืองตีกรุงแตก พลเมืองก็เลยปะปนผสมกันในระหว่างลาว มอญ เขมร ตั้งราชอาณาจักรเป็นชาวสยามสืบมา

 

 

ตำราพิธีส่งขืด และอุบาทว์ แบบพื้นเมืองเหนือ

 

ชื่อเรื่อง : ตำราพิธีส่งขืด และอุบาทว์ แบบพื้นเมืองเหนือ

ผู้แต่ง : สงวน โชติสุขรัตน์

ปีที่พิมพ์ : ม.ป.ป.

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : ประเทืองวิทยา

 

เรื่องขืดและอุบาทว์นี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับไสยศาสตร์ที่ท่านโบราณาจารย์ ท่านได้เรียบเรียงไว้มาตั้งแต่อดีตแล้ว แสดงให้เห็นว่าชีวิตของชาวไทยเรา ทั้งภาคเหนือ ภาคกลางภาคอีสาน นับตั้งแต่สมัยโบราณมาจนกระทั่งปัจจุบัน ได้มีความเชื่อเกี่ยวพันกับไสยศาสตร์ตลอดมา ทั้งๆ ที่ชาวไทยนับถือศาสนาพุทธ เป็นศาสนาประจำชาติ แม้แต่ในปัจจุบัน ความเชื่อในทางไสยศาสตร์ของชาวไทยเราก็ยังคงมีอยู่ จะเห็นได้จากความเชื่อในการสร้างศาลพระภูมิ เราจะเห็นศาลพระภูมิมีอยู่ทั่วไป แม้ในใจกลางเมืองของพระนครหลวง กระทั่งในรั้วมหาวิทยาลัย

 

 

แต่ง - หย้อง การแต่งกายของชาวล้านนาสมัย พระราชชายาเจ้าดารารัศมี

 

ชื่อเรื่อง : แต่ง - หย้อง การแต่งกายของชาวล้านนาสมัย พระราชชายาเจ้าดารารัศมี

ผู้แต่ง : -

ปีที่พิมพ์ : 2536

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : ม.ป.พ.

 

การแต่งกายของชาวล้านนาสมัย พระราชชายาเจ้าดารารัศมี สมัยพระราชชายาเจ้าดารารัศมีถือได้ว่าอยู่ในช่วงสมัย รัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 7 ซึ่งสภาพแวดล้อมของล้านนาตอนนั้นนอกจากจะมีการติดต่อกับกรุงเทพฯ ในฐานะประเทศราชแล้ว ยังได้รับอิทธิพลจากต่างประเทศคืออังกฤษซึ่งครอบครองพม่าขณะนั้น และได้เข้ามาติดต่อค้าขายกับเชียงใหม่ ทำให้ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมต่างๆ เข้ามาด้วย ทำให้วัฒนธรรมการแต่งกายของล้านนาสมัยนั้นมีการผสมผสานกันไปแต่ส่วนใหญ่ชาวล้านนาก็ยังคงยึดรูปแบบการแต่งกายประจำท้องถิ่นไว้เป็นเอกลักษณ์ โดยเฉพาะพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ท่านได้มีบทบาทสำคัญที่จะเป็นผู้นำในการอนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายของชาวล้านนาไว้ โดยให้เจ้านาย และเหล่าข้าราชบริพารในวังแต่งกายแบบพื้นเมืองทั้งหมดรวมทั้งพระองค์ท่านด้วย

 

 

แต้มเส้นเขียนสายลายคำจั๋งโก๋

 

ชื่อเรื่อง : แต้มเส้นเขียนสายลายคำจั๋งโก๋

ผู้แต่ง : วิทยา พลวิฑูรย์

ปีที่พิมพ์ : 2555

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : พิมพ์นานา

 

ลวดลายคำจั๋งโก๋ที่มีการกล่าวขวัญถึงความงดงาม เช่น องค์พระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง และองค์พระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ อันมีความพิเศษคือการบุหุ้มคำจั๋งโก๋ตลอดทั้งองค์ประกอบกับมีลวดลายประดับตลอดทั้งช่วงขององค์พระธาตุ โดยเฉพาะลวดลายขององค์พระธาตุลำปางหลวงที่มีลวดลายจำนวนมากมายไม่ซ้ำกัน ได้มีการประมวลลวดลายเอาไว้และมีการคัดลอกเป็นลายเส้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีความสนใจในเรื่องราวของเส้นสายลวดลายล้านนาอันมีบุคลิกที่แตกต่างจากลายไทยภาคกลาง และเป็นลวดลายที่มีเสน่ห์ที่ช่างโบราณได้รังสรรค์เอาไว้อย่างลงตัว และเราควรที่จะต้องช่วยกันรักษาความงดงามเหล่านี้เอาไว้สืบไป

 

 

ทวนกระแสอดีต พระธาตุหริภุญชัย

 

ชื่อเรื่อง : ทวนกระแสอดีต พระธาตุหริภุญชัย

ผู้แต่ง : ไพศาล แสนไชย

ปีที่พิมพ์ : 2535

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : กลางเวียงการพิมพ์

 

ทวนกระแสอดีต พระธาตุหริภุญชัย เกี่ยวกับเรื่องราวพระบรมธาตุเจ้าหริภุญชัยยืนยงคงคู่นครหริภุญชัยมาช้านาน เป็นศูนย์กลางแห่งอารยธรรมทางจิตวิญญาณแห่งคนลำพูนและประเทศไทย ทำให้เราทั้งหลายได้ทราบ โดยเฉพาะชาวลำพูนจะได้เกิดความภาคภูมิใจที่บรมธาตุหริภุญชัยของเราเป็นปูชนียวัตถุที่เก่าแก่อย่างแท้จริง

 

 

ทำเนียบต้นวงศ์ตระกูล ณ น่าน

 

ชื่อเรื่อง : ทำเนียบต้นวงศ์ตระกูล ณ น่าน

ผู้แต่ง : สวาท ณ น่าน

ปีที่พิมพ์ : 2538

สถานที่พิมพ์ : ม.ป.ท.

สำนักพิมพ์ : ม.ป.พ.

 

การรวบรวมรายละเอียดที่เกี่ยวกับตระกูล ณ น่าน ในหนังสือเล่มนี้จะทำให้เจ้านาย บุตรหลาน เชื้อวงศ์ของเจ้าผู้ปกครองนครน่าน ได้รับทราบไว้ว่าต้นตระกูลเป็นมาอย่างไร และจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจเรื่องของวงศ์ตระกูล ณ น่าน หนังสือเล่มนี้ถูกจัดทำขึ้นมาซึ่งไม่เคยมีผู้ใดจัดทำมาก่อน การค้นคว้าเรียบเรียงของหนังสือเล่มนี้ได้อาศัยพงศาวดารเมืองน่านเป็นหลักและความทรงจำที่มีอยู่ประกอบกับการบอกเล่า


 

ที่ระลึกในงานออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ เจ้าพงศ์ธารา ณ ลำพูน

 

ชื่อเรื่อง : ที่ระลึกในงานออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ เจ้าพงศ์ธารา ณ ลำพูน

ผู้แต่ง : -

ปีที่พิมพ์ : 2538

สถานที่พิมพ์ : ลำพูน

สำนักพิมพ์ : ม.ป.พ.

 

ภายในหนังสือที่ระลึกในงานออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ เจ้าพงศ์ธารา ณ ลำพูน จะบอกเล่าเรื่องราวลำดับวงศ์ของเจ้าผู้ครองนครลำพูน พงศาวดารเมืองเชียงใหม่ เมืองนครลำปาง และเมืองลำพูนไชย ในสมัยรัตนโกสินทร์ และมีการพูดถึงประวัติศาสตร์เมืองลำพูน ทั้งตำนานการสร้างเมือง ลำดับกษัตริย์ที่ครองเมืองลำพูน มีการพูดถึงบทบาทที่สำคัญของผู้ปกครองในแต่ละคนที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับการสร้างเมืองลำพูน


 

ที่ระลึกในพิธีเปิดหอสมุดแห่งชาติ รัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่

 

ชื่อเรื่อง : ที่ระลึกในพิธีเปิดหอสมุดแห่งชาติ รัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่

ผู้แต่ง : คณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่

ปีที่พิมพ์ : 2532

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : อมรินทร์ พริ้นติ้ง กรุ๊พ

 

หนังสือที่ระลึกในพิธีเปิดหอสมุดแห่งชาติ รัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ ที่จัดทำขึ้นได้มีการบันทึกประวัติหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ไว้และบันทึกคุณงามความดีของผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดตั้งและบริจาคทุนทรัพย์ และให้ข้อมูลสังเขปของ 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยมีจุดมุ่งหมายว่าหอสมุดแห่งชาติจะเป็นศูนย์รวมและให้บริการความรู้ข่าวสารระดับชาติในภาคเหนือ ภายในเล่มยังมีภาพประกอบ ประวัติศาสตร์และสถานที่ท่องเที่ยวโดยสังเขปของ 17 จังหวัดภาคเหนือ


 

ที่ระลึกพิธีเปิดป้ายชื่อ ประตูเมืองเชียงราย 25 มกราคม 2530

 

ชื่อเรื่อง : ที่ระลึกพิธีเปิดป้ายชื่อ ประตูเมืองเชียงราย 25 มกราคม 2530

ผู้แต่ง : ชมรมเสวนาประวัติศาสตร์ไชยนารายณ์

ปีที่พิมพ์ : 2530

สถานที่พิมพ์ : เชียงราย

สำนักพิมพ์ : เชียงรายโฆษณาและการพิมพ์

 

ป้ายประตูเมืองจะเป็นสัญลักษณ์ให้เรารู้ว่าสถานที่นี้เป็นประตูเมืองเชียงราย เมืองที่สร้างขึ้นโดยพ่อขุนเม็งรายมหาราช เมืองเชียงรายเป็นมรดกที่พระองค์ทรงมอบไว้ ภายในหนังสือจะบันทึกเรื่องราวทางประวัติสาสตร์ว่าด้วยประตูเมืองเชียงรายและเมืองเชียงรายยุคต่างๆ เจ้าเมืองเชียงรายสมัยต่างๆ การก่อสร้าง ภาพจากอดีตและสาระสำคัญต่างๆ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงราย


 

นายไกรศรี นิมมานเหมินท์

 

ชื่อเรื่อง : นายไกรศรี นิมมานเหมินท์

ผู้แต่ง : -

ปีที่พิมพ์ : ม.ป.ป.

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : ไตรรงค์การพิมพ์

 

หนังสือเชิดชูเกียรติ นายไกรศรี นิมมานเหมินท์ จัดทำขึ้นมาเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณผู้ที่มีผลงานเด่นทางวัฒนธรรมของสำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ ให้ผู้อ่านได้เห็นถึงคุณค่าของผลงานของผู้ที่ได้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบต่อวัฒนธรรมของคนในชาติให้เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษาและช่วยกันสืบต่อกันมา ภายในหนังสือเล่มนี้จะเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เป็นชีวประวัติ ประสบการณ์และกิจกรรมของนายไกรศรี นิมมานเหมินท์


 

นำเที่ยว เชียงใหม่ – ลำพูน

 

ชื่อเรื่อง : นำเที่ยว เชียงใหม่ – ลำพูน

ผู้แต่ง : สงวน โชติสุขรัตน์

ปีที่พิมพ์ : 2514

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : รุ่งเรืองการพิมพ์

 

นำเที่ยวเชียงใหม่ – ลำพูน เป็นหนังสือที่จะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวภายในจังหวัดเชียงใหม่ – ลำพูน มีการรวบรวมข้อมูลไว้อย่างละเอียด พร้อมด้วยสารคดีที่น่าสนใจ “แม่สะเมิง-แม่ฮ่องสอน” และเรื่องราวของชาวเขาในภาคเหนือ พร้อมด้วยอู้คำเมือง ที่เป็นศัพท์พื้นเมืองที่ควรทราบ ประเพณีและวัฒนธรรมล้านนาของไทย พิธีการเลี้ยงอาหารขันโตกดินเนอร์ และรายการอาหารพื้นเมืองต่างๆ มากมาย


 

นิทรรศการภาพถ่ายสภาพแวดล้อม แหล่งผลิต หัตถกรรมท้องถิ่น 6 จังหวัดภาคเหนือ

 

ชื่อเรื่อง : นิทรรศการภาพถ่ายสภาพแวดล้อม แหล่งผลิต หัตถกรรมท้องถิ่น 6 จังหวัดภาคเหนือ

ผู้แต่ง : คณะกรรมการดำเนินงานโครงการศึกษาและเผยแพร่สภาพแวดล้อมผลิตงานหัตถกรรมท้องถิ่น มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2532

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

การเปลี่ยนแปลงสภาพชนบทที่กำลังเกิดขึ้นทั่วไปอย่างรวดเร็ว พื้นที่ที่เคยเป็นเรือกสวนไร่นา หรือเคยเป็นพื้นที่ทางการเกษตรกรรม กำลังถูกความเจริญของเมืองที่ขยายตัวตามเส้นทางการสัญจรทางบกได้แปรเปลี่ยนสภาพไปเป็นอาคารแถว โรงงานอุตสาหกรม ทำให้พื้นที่ของสังคมเกษตรกรรมเปลี่ยนไป หนังสือ นิทรรศการภาพถ่ายสภาพแวดล้อมจึงจัดทำขึ้นเพื่อเก็บบันทึกภาพถ่ายไว้เป็นความทรงจำที่ทำให้เวลาในอดีตสามารถต่อเนื่องกับปัจจุบันได้


 

นิทานชาวไทยยอง

 

ชื่อเรื่อง : นิทานชาวไทยยอง

ผู้แต่ง : ชฎารัตน์ สุนทรธรรม

ปีที่พิมพ์ : 2541

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : นันทกานต์ กราฟฟิค

 

ศิลปะการแต่งกาย เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามวิถีชีวิตของชาวเชียงใหม่ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เช่น ภาพจิตรกรรมฝาผนังวิหารลายคำ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร และรูปแบบการแต่งกายของเจ้านายฝ่ายเหนือในอดีต แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการการแต่งกายของชาวล้านนา ที่มีการเปลี่ยนแปลงมาตามยุคสมัยจนถึงปัจจุบัน และด้วยความวิริยะอุตสาหะของผู้รู้ นักวิชาการที่สนใจหลายท่านได้พยายามศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการแต่งกายแบบพื้นเมืองเชียงใหม่ และได้ดำเนินการรณรงค์การแต่งกายอย่างถูกต้องและเหมาะสมมาโดยตลอด


 

นุ่งหย้อง คนเมืองเชียงใหม่

 

ชื่อเรื่อง : นุ่งหย้อง คนเมืองเชียงใหม่

ผู้แต่ง : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ปีที่พิมพ์ : 2552

สถานที่พิมพ์ : ลำพูน

สำนักพิมพ์ : ณัฐพลการพิมพ์

 

ศิลปะการแต่งกาย เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามวิถีชีวิตของชาวเชียงใหม่ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เช่น ภาพจิตรกรรมฝาผนังวิหารลายคำ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร และรูปแบบการแต่งกายของเจ้านายฝ่ายเหนือในอดีต แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการการแต่งกายของชาวล้านนา ที่มีการเปลี่ยนแปลงมาตามยุคสมัยจนถึงปัจจุบัน และด้วยความวิริยะอุตสาหะของผู้รู้ นักวิชาการที่สนใจหลายท่านได้พยายามศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการแต่งกายแบบพื้นเมืองเชียงใหม่ และได้ดำเนินการรณรงค์การแต่งกายอย่างถูกต้องและเหมาะสมมาโดยตลอด


 

บทละคอนพันทาง เรื่อง พญาผานอง

 

ชื่อเรื่อง : บทละคอนพันทาง เรื่อง พญาผานอง

ผู้แต่ง : วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่

ปีที่พิมพ์ : 2528

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่

 

ละครพันทางเรื่องพญาผานองเป็นเรื่องราวเบื้องต้นของพงศาวดารเมืองน่านและเมืองพะเยา จากหนังสือประชุมพงศาวดารภาคที่ 10 กรมศิลปากรสร้างบทใหม่ นำออกแสดงครั้งแรกที่โรงละครศิลปากร เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2501 เป็นเวลา 27 ปี วิทยาลัยนาฏศิลปะเชียงใหม่ พิจารณาเห็นว่าละครเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับจังหวัดทางภาคเหนือ โดยเฉพาะเมืองน่านและเมืองพะเยา จึงได้ปรับบทเจรจาและสำนวน ให้เป็นสำเนียงชาวเหนือให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้


 

แบบฝึกการแต่งค่าวฮ่ำ แบบโบราณล้านนาไทย

 

ชื่อเรื่อง : แบบฝึกการแต่งค่าวฮ่ำ แบบโบราณล้านนาไทย

ผู้แต่ง : ศิริพงศ์ วงศ์ไชย

ปีที่พิมพ์ : ม.ป.ป.

สถานที่พิมพ์ : ม.ป.ท.

สำนักพิมพ์ : ม.ป.พ.

 

ค่าวฮ่ำ เป็นร้อยกรองชนิดหนึ่งของล้านนาไทยในสมัยโบราณ ผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในการแต่งค่าวฮ่ำสมัยนั้นได้แก่พระยาพรหมโวหาร คนสมัยนั้นพูดกันว่า ค่าวพระยาพรหม (พ.ศ. 2345 - 2430) คนในสมัยโบราณมักนิยมพูดจาหยอกล้อ กระเซ้าเย้าแหย่กันด้วยค่าวฮ่ำ “กำค่าวกำเครือ” โดยเฉพาะหนุ่มสาวจะใช้ค่าวนี้แหละพูดจาโต้ตอบกันหรือจีบกัน ใครที่เก่งค่าวมักจะได้เปรียบ ถ้าเป็นหนุ่มก็จะเป็นที่ชอบใจของสาวๆ ทุกคน เพราะถือว่าเก่ง มีความรู้ ความสามารถในเชิงกวี เรียกว่าเป็นพ่อเนื้อหอมเลยทีเดียว


 

โบราณวัตถุชิ้นสำคัญ เวียงกุมกาม

 

ชื่อเรื่อง : โบราณวัตถุชิ้นสำคัญ เวียงกุมกาม

ผู้แต่ง : วัชรี ชมพู และเบญจวรรณ พลประเสริฐ

ปีที่พิมพ์ : 2547

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่

 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ได้จัดนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย เรื่อง สมบัติใต้พิภพเวียงกุมกาม ซึ่งเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูล หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ในด้านโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ของเมืองโบราณแห่งนี้ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ จึงได้จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ เรื่องโบราณวัตถุชิ้นสำคัญ เวียงกุมกาม เพื่อจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า รวมถึงการปลูกฝังให้ชาวไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญ และร่วมกันอนุรักษ์ สืบสานมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติให้ดำรงสืบไป

 

 

ประเพณีเก่าเชียงใหม่ 700 ปี

 

ชื่อเรื่อง : ประเพณีเก่าเชียงใหม่ 700 ปี

ผู้แต่ง : ชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีเชียงใหม่

ปีที่พิมพ์ : 2539

สถานที่พิมพ์ : ม.ป.ท.

สำนักพิมพ์ : ม.ป.พ.

 

เชียงใหม่มีอายุยืนยาวนานมาถึง 700 ปี ในปีพ.ศ. 2539 เป็นปีที่มีความหมายสำหรับชาวเชียงใหม่ ที่มีความสำคัญสำหรับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมือง โดยเฉพาะเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามหลายสิ่งหลายประการที่ได้นิยมนับถือปละปฏิบัติสืบสานกันต่อมา ในด้านวัฒนธรรมประเพณีท่านที่มีความรู้ ผู้ทรงคุณวุฒิ พระสงฆ์องค์เจ้า ได้รวบรวมจัดทำคู่มือเป็นหนังสือรูปเล่มอยู่จำนวนไม่น้อย ที่จะได้ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเป็นแบบปฏิบัติในด้านประเพณีต่างๆ ของบ้านเมืองไว้เป็นมรดกตกทอดสืบสานต่อไปยังลูกหลาน ในวาระที่บ้านเมืองมีอายุได้ถึง 700 ปีในครั้งนี้ชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีเชียงใหม่จึงได้รวบรวมเรียบเรียงประเพณีที่ดีงามต่างๆ ของท้องถิ่น และยังมีความจำเป็นสำหรับวิถีชีวิตประจำวันขึ้นในเวลาที่เป็นมงคล

 

 

ประเพณีความเชื่อ การปลูกเรือนในล้านนา และเรือนกาแล

 

ชื่อเรื่อง : ประเพณีความเชื่อ การปลูกเรือนในล้านนา และเรือนกาแล

ผู้แต่ง : ลมูล จันทน์หอม

ปีที่พิมพ์ : 2547

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : มิ่งขวัญ

 

ประเพณีความเชื่อการปลูกเรือนในล้านนา ชาวล้านนาโบราณจะให้ความสำคัญกับการเลือกบริเวณที่ดิน การเลือกไม้ทำเสาเรือน การหาฤกษ์ยามในการลงเสาเอกหรือเสามงคล การขุดหลุมเสาซึ่งมีหลายรูปแบบ ทุกขั้นตอนมีตำราที่คนล้านนาสมัยโบราณได้ตั้งกฎเกณฑ์และบันทึกไว้ในใบลานและพับสา สิ่งเหล่านี้มีส่วนสัมพันธ์กับความเชื่อที่ว่าหากทำให้ถูกต้องตามตาราแล้วทำให้ผู้อยู่อาศัยในเรือนนั้นประสบความสุข ปราศจากโรคภัยและเกิดความอุดมสมบูรณ์มีข้องดเว้นหรือข้อหลีกเลี่ยงที่จะทำให้เกิดความวิบัติเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ที่คนล้านนาโบราณเชื่อถือและสั่งสอนไว้เพื่อให้เกิดความร่มเย็นแก่ครอบครัวและผู้อยู่อาศัยในเรือนหลังนั้นตลอดไป

 

 

ประเพณีชีวิตคนเมือง

 

ชื่อเรื่อง : ประเพณีชีวิตคนเมือง

ผู้แต่ง : ศรีเลา เกษพรหม

ปีที่พิมพ์ : 2538

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์มิ่งเมือง

 

ประเพณี หมายถึง ความประพฤติของคนในสังคมที่กระทำซ้ำกันอยู่บ่อย ๆ จนเกิดความเคยชินเป็นนิสัย กลายเป็นประเพณีไป ประเพณีมีหลายประเภท เช่น ประเพณีการทำบุญประเพณีเทศกาลงานรื่นเริงต่าง ๆ ประเพณีชีวิตในครอบครัวของคนตั้งแต่เกิด บวช แต่งงาน จนถึงตาย หนังสือประเพณีคนเมืองเล่มนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะรวบรวมข้อมูลประเพณี พิธีกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของชาวล้านนาที่ได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา แม้ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ประเพณี พิธีกรรมเหล่านี้ก็ยังมีให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน

 

 

ประวัติพระยาพิชัยดาบหัก ต้นสกุล”วิชัยขัทคะ”

 

ชื่อเรื่อง : ประวัติพระยาพิชัยดาบหัก ต้นสกุล”วิชัยขัทคะ”

ผู้แต่ง : ทิว วิชัยขัทคะ

ปีที่พิมพ์ : 2532

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : ส.ทรัพย์การพิมพ์

 

ประวัติพระยาพิไชยดาบหัก ต้นสกุล “วิชัยขัทคะ” เป็นหนังสือ ประวัติวีรกรรม 41 ปี แห่งชีวิตพระยาพิชัยดาบหัก โดยย่อ ตั้งแต่ชีวิตเริ่มต้นชีวิตวัยรุ่น ชีวิตผจญภัย ชีวิตวัยหนุ่ม ชีวิตร่วมทำสงครามสู้รบกอบกู้เอกราชในฐานะทหารเอกคู่พระทัยพระเจ้าตากสินมหาราช และชีวิตอวสาน

 

 

ประวัติและผลงานของศรีวิใจ (โข้)

 

ชื่อเรื่อง : ประวัติและผลงานของศรีวิใจ (โข้)

ผู้แต่ง : สมถวิล เทพยศ

ปีที่พิมพ์ : 2532

สถานที่พิมพ์ : แพร่

สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์ไทยอุตสาหการพิมพ์

 

ประวัติและผลงานของศรีวิใจ (โข้) เป็นหนังสือที่รวบรวมประวัติชีวิตของศรีวิใจ ศรีวิใจโข้ เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2400 เป็นบุตรคนที่สี่ ของเจ้าน้อยเทพและนางแก้ว เทพยศ ศรีวิใจโข้ เป็นนักกลอนหรือนักกวี ได้ประพันธ์บทกวีว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ค่าวประวัติเงี้ยวปล้นเมืองแพร่ และยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับ การฮ่ำบอกไฟ (บ้องไฟ) (จรวดไม้ไผ่) การฮ่ำฉลองวัดร่องกาศ

 

 

ประวัติและวรรณคดีลานนาไทย

 

ชื่อเรื่อง : ประวัติและวรรณคดีลานนาไทย

ผู้แต่ง : มณี พยอมยงค์

ปีที่พิมพ์ : 2516

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : มิตนราการพิมพ์

 

ประวัติและวรรณคดีลานนาไทย เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวรรณคดีไทย ไม่ว่าจะเป็นคุณค่าของวรรณคดี ความเป็นมาของวรรณคดีไทย ประโยชน์ของวรรณคดี นอกจากนั้นยังมีวรรณกรรมทางศาสนา วรรณคดีประเภทร้อยกรองค่าว วรรณกรรมประเภทเพลงซอต่างๆ ประวัตินักปราชญ์กวีลานนาไทยสมัยต่างๆ ประวัตินักปราชญ์กวีในสมัยเจ้าผู้ครองนคร ชีวิตและงานของพระยาพรหมโวหาร และวรรณกรรมประเภทโคลง

 

 

ประวัติวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)

 

ชื่อเรื่อง : ประวัติวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)

ผู้แต่ง : -

ปีที่พิมพ์ :ม.ป.ป.

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : ช้างเผือกคอมพิวกราฟฟิค

 

ประวัติวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) เป็นหนังสือที่ น.ส.เยาวลักษณ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา จัดพิมพ์ขึ้น เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ คุณแม่สุนีย์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ในหนังสือจะเล่าประวัติของวัดร่ำเปิง วัดร่ำเปิงหรือวัดตะโปทาราม ได้อยู่ในสภาพวัดร้างมาหลายยุคหลายสมัย หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองสงบลงแล้ว พระครูพิพัฒน์ คณาภิบาล เป็นเจ้าอาวาสวัดเมืองมางได้ปฏิบัติธุดงควัตร มาถึงวัดร่ำเปิง จึงได้ชักชวนชาวบ้านในท้องถิ่น ตลอดจนผู้ใจบุญทั้งหลายช่วยกันบุรณะสังขรณ์ฟื้นฟูขึ้นและได้เปิดป้ายสำนักวิปัสสนากัมมัฏฐานวัดร่ำเปิง เมื่อ 15 มีนาคม พ.ศ.2518 โดยมีพระครูพิพัฒน์คณาภิบาล รักษาการเจ้าอาวาสวัดตโปทาราม (ร่ำเปิง)

 

 

ประวัติศาสตร์เมืองพะเยายุคหลัง

 

ชื่อเรื่อง : ประวัติศาสตร์เมืองพะเยายุคหลัง

ผู้แต่ง : พระเทพวิสุทธิเวที

ปีที่พิมพ์ : 2531

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : พิฆเณศ พริ้นท์ติ้ง เซ็นเตอร์

 

ประวัติศาสตร์เมืองพะเยายุคหลัง จะว่าด้วยเรื่อง เมืองพะเยายุคหลัง และการแต่งตั้งผู้ครองเมืองพะเยา, ความสัมพันธ์ระหว่างวัดเหนือ – วัดใต้, บันทึกเหตุการณ์ประจำวันของครูศรีวิลาสวชิรปัญญา, เรื่องปู่แสนผิ่ว เสมอเชื้อ, เรื่องกัปตันเยนเซ่น, บันทึกเรื่องรื้อโบราณสถานและโบราณวัตถุเพื่อสร้างกำแพงเมือง และสืบชาตาเมือง

 

 

ประวัติสังเขป พระยาพรหมโวหาร

 

ชื่อเรื่อง : ประวัติสังเขป พระยาพรหมโวหาร

ผู้แต่ง : -

ปีที่พิมพ์ : ม.ป.ป.

สถานที่พิมพ์ : ม.ป.ท.

สำนักพิมพ์ : ม.ป.พ.

 

พระยาพรหมโวหาร หรือ พญาพรม เดิมชื่อว่า พรมมินทร์ มีเชื้อสายของตระกูลเจ้าเจ็ดตน สืบเชื้อสายจาก หนานทิพย์ช้าง หรือพระยาสุลวฤาไชยสงคราม ผู้กอบกู้ละกอน (ลำปาง ปัจจุบัน) จากผู้นำหละปูน คือท้าวมหายศ (ลำพูน ปัจจุบัน) ซึ่งได้รับอำนาจสืบมาจาก ม่าน (พม่า) สมัย ม่านกินหัวเมืองล้านนา พ่อของพรมมินทร์ คือแสนเมืองมา (เป็นชื่อขุนนาง ของเวียงละกอน น่าจะเป็นชื่อตำแหน่ง เพราะสมัยนั้นจะมีตำแหน่งที่ขึ้นต้นด้วยแสน เช่น แสนหนังสือ เป็นต้น แต่ชื่อตำแหน่งนี้ จะไปคล้องกับชื่อเจ้าแสนเมืองมา ของเวียงปิงเจียงใหม่ตวย) ผู้ถือกุญแจคลังหลวงของเจ้าเมืองละกอน มีแม่มาดา ชื่อว่า เป็ง

 

 

ประวัติหมู่บ้าน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

ชื่อเรื่อง : ประวัติหมู่บ้าน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้แต่ง : หน่วยศึกษานิเทศก์

ปีที่พิมพ์ : 2540

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : ดาราวรรณการพิมพ์

 

สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของข้อมูลประวัติหมู่บ้านของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งสามารถใช้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าเพื่อการเรียนการสอน เช่น สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ ประวัติความเป็นมา ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม การดำเนินชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนแหล่งวิทยากรต่าง ๆ ของแต่ละท้องถิ่น และสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาค้นคว้า และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานอื่นๆ ในการพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

ปริทัศน์วรรณคดี ลานนาไทย

 

ชื่อเรื่อง : ปริทัศน์วรรณคดี ลานนาไทย

ผู้แต่ง : สิงฆะ วรรณสัย

ปีที่พิมพ์ : 2523

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : ฝ่ายผลิตตำราและเอกสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

วรรณคดีลานนาไทยมีอยู่มากเรื่อง ทั้งในทางศาสนาและทางโลก มีคนพูดถึงกันอยู่บ่อย ๆ แต่ว่าคนส่วนมากไม่ได้อ่านหรือสัมผัสวรรณคดีเรื่องนั้น ๆ ด้วยตาของตนเองเป็นเพียงแค่คำบอกเล่า เลยทำให้ซาบซึ้งได้ไม่มากเท่าที่ควร ปริทัศน์วรรณคดีลานนาจึงเรียบเรียงขึ้นเพื่อแนะนำความรู้เกี่ยวกับวรรณคดีลานนาอย่างกว้างๆ ให้ผู้สนใจได้ศึกษาเล่าเรียน เป็นการกระตุ้นให้ศึกษาค้นคว้าวรรณคดีของลานนาไทยอย่างจริงจังต่อไป

 

 

ปริวรรตภาษาชื่อบ้านนามเมือง

 

ชื่อเรื่อง : ปริวรรตภาษาชื่อบ้านนามเมือง

ผู้แต่ง : เพ็ญสุภา สุขคตะ ใจอินทร์

ปีที่พิมพ์ : 2548

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : โซตนา พริ้นท์

 

ปริวรรตภาษาชื่อบ้านนามเมือง เปรียบเสมือนการนำองค์ความรู้ที่ได้ข้อสรุปจากนักวิชาการหลายสาชา มาเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ เพื่ออธิบายถึงข้อมูลความเป็นมาและความหมายของการเขียนชื่อเมือง “หริภุญไชย”-“หริภุญชัย” ว่าเหตุใดจึงมีการเขียนเป็นสอบแบบ และแบบใดใช้ในเงื่อนไขใด ด้วยเหตุผลใด ที่จะส่งผลให้ประชาชนหายสงสัยในการเขียนชื่อเมืองของลำพูน นอกจากนี้แล้วยังมีคุณค่าเสมือนสารานุกรม หรืองานวิจัยทางวิชาการ สามารถใช้ค้นคว้าอ้างอิงต่อไปได้ในอนาคต

 

 

ปริศนาธรรมในพิธีกรรมล้านนา

 

ชื่อเรื่อง : ปริศนาธรรมในพิธีกรรมล้านนา

ผู้แต่ง : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ปีที่พิมพ์ : 2548

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : ธาราทองการพิมพ์

 

บรรพบุรุษล้านนาท่านได้คิดสร้างศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันงดงามอย่างยิ่งที่มีผลต่อวิถีชีวิตของชาวล้านนาในปัจจุบันเป็นอย่างมาก ด้านศิลปะมีการแกะสลัก การสร้างศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา การฟ้อนรำอันอ่อยช้อย การขับขานค่าว จ้อย และซอ ด้านวัฒนธรรมมีตายก๋วยสลาก การบวชลูกแก้ว การขึ้นบ้านใหม่ ปี๋ใหม่เมือง สิบสองเป๋ง ยี่เป็ง การขึ้นบ้านใหม่ การสืบชะตาคนและสัตว์และการจัดงานศพ สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงบางส่วนของศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชาวล้านนาที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่งที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้ให้กับลูกหลานของเราในปัจจุบัน

 

 

ป้อเก๊า แม่เดิม ประวัติศาสตร์ชุมชนคริสเตียน ดอยสะเก็ด

 

ชื่อเรื่อง : ป้อเก๊า แม่เดิม ประวัติศาสตร์ชุมชนคริสเตียน ดอยสะเก็ด

ผู้แต่ง : ประสิทธิ์ พงศ์อุดม

ปีที่พิมพ์ : 2536

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์

 

ป้อเก๊า แม่เดิม เป็นคำพื้นเมืองล้านนา บ่งบอกถึงที่มาหรือการสืบสายเลือดจากบรรพชนเดียวกัน เหมือนประวัติศาสตร์ชุมชนคริสเตียน ดอยสะเก็ด ซึ่งมีรากเหง้าเดียวกัน มีบรรพชนสืบสายมาจากคริสตจักรเดียวกัน คือ คริสตจักรแม่ดอกดง ดั่งนั้นงานวิจัยประวัติศาสตร์คริสตจักรจะช่วยให้สภาคริสตจักรฯ คริสตจักรท้องถิ่นที่เข้าไปศึกษา คริสตจักรอื่นๆ หน่วยงาน สถาบันของสภาคริสตจักรฯ และบุคคลทั่วไป ได้เข้าใจถึงความเป็นมา ความคิด และชีวิตของคริสตจักร อันเป็นบทเรียนที่มีประโยชน์ต่อชีวิตปัจจุบันและการวางแนวทางในอนาคต

 

 

ปันพร

 

ชื่อเรื่อง : ปันพร

ผู้แต่ง : มณี พยอมยงค์

ปีที่พิมพ์ : 2535

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : ส.ทรัพย์การพิมพ์

 

ปันพร เป็นคำให้พรขอผู้อาวุโส เพื่อให้ผู้ได้รับพรนั้นมีความสุขสวัสดี สาระของ ปันพร เป็นคำให้พรสำหรับใช้ทูลพระขวัญพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ชั้นสูง ตลอดจนเป็นคำพรของพระภิกษุสงฆ์ และผู้อาวุโสใช้สำหรับให้พรแก่บุคคลต่าง ๆ ในสถานภาพที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นผลงานที่ศาสตราจารย์มณี พยอมยงค์ ได้เรียบเรียงไว้ และบางบทได้เคยใช้ประกอบพิธีกรรมที่สำคัญมาแล้ว ดังนั้น คำพร จึงถือว่าเป็นเอกสารที่มีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งในทางวัฒนธรรมและทางภาษาและวรรณกรรมล้านนา

 

 

แปดเป็งประเพณีนมัสการพระเจ้าตนหลวงเมืองพะเยา

 

ชื่อเรื่อง : แปดเป็งประเพณีนมัสการพระเจ้าตนหลวงเมืองพะเยา

ผู้แต่ง : พระมหาศรีบรรดร ถิรธมฺโม

ปีที่พิมพ์ : 2548

สถานที่พิมพ์ : พะเยา

สำนักพิมพ์ : นครนิวส์การพิมพ์

 

แปดเป็งประเพณีนมัสการพระเจ้าตนหลวงเมืองพะเยา ในหนังสือเล่มนี้มีด้วยกัน 6 ส่วน ส่วนที่ 1 คือ ภาคตำนาน ตำนานฉบับดั่งเดิม และตำนานฉบับร่วมสมัย ส่วนที่ 2 คือ ภาคประวัติศาสตร์ที่เจ้าเมืองพะเยากับเจ้าเมืองเชียงใหม่ได้ร่วมกันสร้างและเฉลิมฉลององค์พระเจ้าตนหลวง ส่วนที่ 3 คือ ภาคเสวนา ส่วนที่ 4 คือ ภาคบทความ และส่วนที่ 5 และ 6 คือ ภาคบทวิจารณ์และข้อสรุป

 

 

ผ่อล้านนา มองวิถีวัฒนธรรมล้านนาโดยสังเขป

 

ชื่อเรื่อง : ผ่อล้านนา มองวิถีวัฒนธรรมล้านนาโดยสังเขป

ผู้แต่ง : เกรียงไกร เกิดศิริ และชาญคณิต อาวรณ์

ปีที่พิมพ์ : 2554

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : อุษาคเนย์

 

หนังสือผ่อล้านนา มองวิถีวัฒนธรรมล้านนาโดยสังเขป ซึงคำว่า ผ่อ ในภาษาล้านนาหมายถึง มอง ในที่นี้จึงมุ่งหมายให้หนังสือที่ได้ร่วมกันเรียบเรียงขึ้นนี้เป็นดั่งกระจกสะท้อนภาพของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้านนาอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังมีพลวัติอยู่ และทรงเสน่ห์อย่างยิ่งให้กับ ผู้อ่าน ผู้มอง หนังสือเล่มนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หาก แผ่นดินล้านนา ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นผืนแผ่นดินแห่งความสุข

 

 

ผ้าจกโหล่งลี้ มรดกสายเมือง จังหวัดลำพูน

 

ชื่อเรื่อง : ผ้าจกโหล่งลี้ มรดกสายเมือง จังหวัดลำพูน

ผู้แต่ง : นุสรา เตียงเกตุ

ปีที่พิมพ์ : 2559

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : สยามพิมพ์นานา

 

หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้นำเสนอเรื่องราวและรูปภาพลายจก โหล่งลี้ โดยการสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนและเทศบาลตำบลลี้ โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชุมชน โหล่งลี้ ที่มีมาแต่อดีตกาล เพื่อเพิ่มพูนความรู้และสร้างความภูมิใจว่า ผ้าจก เป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมของชาว โหล่งลี้ ทั้งยังเป็นมรดกภูมิปัญญาซึ่งเคยมีการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยังอีกคนรุ่นนี้ เพื่อตอบสนองต่อวิถีชีวิตของตน เป็นปฏิสัมพันธ์ของคนในชุมชนที่มีต่อธรรมชาติและประวัติศาสตร์

 

 

ผ้าชาวเขา

 

ชื่อเรื่อง : ผ้าชาวเขา

ผู้แต่ง : มุนินทร ติยายน

ปีที่พิมพ์ : 2543

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : รำไทยเพรส

 

การศึกษาเรื่อง ผ้าชาวเขา มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา มุ่งหวังเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตผ้าของชาวเขา 6 เผ่า ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญา อันสูงส่งในการคิดค้นวิธีการผลิตแบบพื้นบ้าน ความงดงามทางศิลปะ จากการสร้างสรรค์ ลวดลายลงบนผืนผ้า โดยแฝงความเชื่อและความผูกพัน ระหว่างผ้ากับความสัมพันธ์ของผู้คนในสังคมวัฒนธรรมเดียวกันในบางเผ่าด้วย

 

 

ผ้าตีนจกแม่แจ่ม

 

ชื่อเรื่อง : ผ้าตีนจกแม่แจ่ม

ผู้แต่ง : ฝอยทอง สมบัติ

ปีที่พิมพ์ : 2557

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : ณิศรา

 

ผ้าตีนจกแม่แจ่ม จะเป็นผลงานที่ทรงคุณค่าอีกเล่มหนึ่ง ที่มุ่งสื่อสารถ่ายทอดเกี่ยวกับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี พีกรรมของคนเมืองแจ่ม ที่ถือปฏิบัติต่อเนื่องกันมาจนเป็นวิถีชีวิต และความภาคภูมิใจในท้องถิ่นโดยเฉพาะผ้าตีนจกแม่แจ่ม ที่แม่ฝอยทองหวงแหนมรดกนี้ เป็นชีวิตจิตใจ จึงได้มีความคิดที่จะปกป้องมรดกล่ำค่านี้ไว้ ด้วยการนำผ้าตีนจกแม่แจ่มที่เป็นแบบ 16 ลายขอขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อรักษามรดกภูมิปัญญาการทอผ้าตีนจกให้เป็นมรดกแก่ลูกหลาน

 

 

ผีตองเหลือง

 

ชื่อเรื่อง : ผีตองเหลือง

ผู้แต่ง : หมื่นวลี

ปีที่พิมพ์ : 2537

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : อักษรพิทยา

 

ผีตองเหลือง หรือมนุษย์เผ่ามลาบรี คือ คนป่า ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเผ่าพันธุ์หนึ่งที่ยังมีชีวิตหลงเหลืออยู่ในป่าดงพงทึบ บนยอดเขาสูงทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยหนังสือเล่มนี้จะนำเสนอเรื่องราวของชนกลุ่มน้อยเผ่าผีตองเหลืองนี้ มาเผยแพร่ให้คนทั่วไปได้ทราบถึงลักษณะวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกิน บ้านและที่พักอาศัย และประเพณีความเชื่อของมนุษย์ชนเผ่าผีตองเหลือง

 

 

ผู้บุกเบิกแห่งเชียงใหม่

 

ชื่อเรื่อง : ผู้บุกเบิกแห่งเชียงใหม่

ผู้แต่ง : ปราณี ศิริธร ณ พัทลุง

ปีที่พิมพ์ : 2523

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : เรืองศิลป์

 

ผู้บุกเบิกแห่งเชียงใหม่ เป็นหนังสือที่รวบรวมประวัติ และผลงานต่างๆของบุคคลที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จในชีวิต บางท่านเป็นนักบริหาร บางท่านเป็นนักปกครอง และบางท่านเป็นพ่อค้า แต่ทุกคนล้วนเป็นคนที่สำคัญในเชียงใหม่ เป็นผู้คนที่บุกเบิกเชียงใหม่ พัฒนาเชียงในแต่ละด้าน

 

 

พงศาวดารเมืองเชียงตุง

 

ชื่อเรื่อง : พงศาวดารเมืองเชียงตุง

ผู้แต่ง : ทวี สว่างปัญญางกูร

ปีที่พิมพ์ : 2533

สถานที่พิมพ์ : ม.ป.ท.

สำนักพิมพ์ : ม.ป.พ.

 

พงศาวดารเมืองเชียงตุง หนังสือเล่มนี้ แปลจากพับกระดาสาเก่าของเมืองเชียงตุง อายุ 146 ปี ซึ่งในหน้าแรกระบุชื่อเต็มว่า พับหนังสือพื้นเมืองและจารีตราชประเพณีเขมรัฐตุงคบุรี เอกสารอักษรไทเขินโบราณเรื่องนี้ ยังไม่เคยมีการปริวรรตแปลและตีพิมพ์ในประเทศไทยเลย ที่มีแพร่หลายตามวัดในรัฐเชียงตุง คือ เรื่องตำนานตุงคฤาษี หรือตำนานเมืองเชียงตุงซึ่งได้ค้นพบในเขตพม่าและนำมาตีพิมพ์เมื่อปี พ.ศ. 2527

 

 

พงศาวดารเมืองน่าน

 

ชื่อเรื่อง : พงศาวดารเมืองน่าน

ผู้แต่ง : -

ปีที่พิมพ์ : 2543

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : ธนุชพริ้นติ้ง (โรงพิมพ์ดาว)

 

หนังสือพงศาวดารเมืองน่าน เป็นหนังสือซึ่งพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชให้แต่งขึ้นไว้สำหรับบ้านเมือง เหมือนว่าเป็นอนุสาวรีย์ของพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชนั้นหนึ่งประการ เพราะหนังสือพงศาวดารเมืองน่านยังไม่เคยปรากฏแก่มหาชนมาก่อน จึงได้จัดทำขึ้นเพื่อจะเป็นประโยชน์ในทางความรู้พงศาวดารของสยามประเทศ

 

 

พงศาวดารโยนก

 

ชื่อเรื่อง : พงศาวดารโยนก

ผู้แต่ง : ประชากิจกรจักร, พระยา (แช่ม บุนนาค)

ปีที่พิมพ์ : 2516

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : บุรินทร์การพิมพ์

 

พงศาวดารโยนกนี้ พระยาประชากิจกรจักรได้รวบรวมและเรียบเรียงขึ้น ภายในหนังสือจะมีการแบ่งเป็นภาค ซึ่งมีทั้งหมด 6 ภาคดังนี้ 1. ชื่อสุวรรณโคมคำ ว่าด้วยขอมสมัย 2.ชื่อโยนก ว่าด้วยไทยสมัย 3.ชื่อหริภุญไชย ว่าด้วยจามสมัย 4.ชื่อพิงควงศ์ ว่าด้วยลาวสมัย 5.เมงค์วงศ์ ว่าด้วยรามัญและภุกามสมัย 6.ทิพวงศ์ ว่าด้วยสยามสมัย

 

 

พญาปูอ่อน สืบสายสกุลและบันทึกความรักความภาคภูมิใจ

 

ชื่อเรื่อง : พญาปูอ่อน สืบสายสกุลและบันทึกความรักความภาคภูมิใจ

ผู้แต่ง : สุพิน ฤทธิ์เพ็ญ

ปีที่พิมพ์ : 2558

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : วนิดาการพิมพ์

 

เมืองปูอ่อนเป็นเมืองชนบทอยู่ในภาคตะวันออกของรัฐฉาน เป็นเมืองบริวารของชียงตุง เจ้าฟ้าผู้ครองเมืองเชียงตุงจะส่งผู้ปกครองไปครองเมืองในฐานะพญา โดยพญาแต่ละเมืองจะถือนโยบายหลักในการปกครองจากเจ้าฟ้า และมีการพัฒนาต่อยอดความเจริญก้าวหน้าของเมืองตามแนวความคิดของตน พญาปูอ่อน บิดาของอูเตชะหน่อแสงเป็นนักปกครองที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล จนทำให้เมืองปูอ่อนซึ่งเป็นชนบทเล็กๆได้รับการพัฒนาทั้งด้านสาธารณูปโภค ทั้งยังสามารถยกระดับความคิดให้ชาวเมืองเห็นคุณค่าของการศึกษาเป็นสำคัญ

 

 

พญามังราย หรือ พ่อขุนเมงราย อย่างไรจึงจะถูกต้อง

 

ชื่อเรื่อง : พญามังราย หรือ พ่อขุนเมงราย อย่างไรจึงจะถูกต้อง

ผู้แต่ง : ทิว วิชัยขัทคะ

ปีที่พิมพ์ : ม.ป.ป.

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : ทิพย์เนตรการพิมพ์

 

พญามังรายมหาราช ผู้สร้างเมืองเชียงราย ความในพงศาวดารโยนกกล่าวว่า ปีจอ จัตวาศก ช้างมงคลของพระยาเมงรายตามช้างไปถึงดอยจอมทองแม่น้ำกกทันที ได้ทัศนาการเห็นภูมิประเทศที่นั่นเป็นภัยภูมิดีจึงได้สร้างนครไว้ที่นั่น ให้ก่อปราการโอบเอาดอยทองไว้ท่ามกลางเมืองครั้นสร้างนครไว้ ให้ก่อปราการโอบเอาดอยทองไว้กลางเมืองเมื่อสร้างเสร็จแล้ว เรียกชื่อเมืองว่าเชียงราย ตามพระรามของพระยาเมงรายผู้สร้าง

 

 

พบแล้วลานนา

 

ชื่อเรื่อง : พบแล้วลานนา

ผู้แต่ง : ส่านูพอ บิโข่

ปีที่พิมพ์ : 2542

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : กลางเวียงการพิมพ์

 

ปัญหาลานนาหรือล้านนาชื่อใดจะถูกต้องเรื้อรังมานาน มีการถกเถียงกันทั้งในระดับนักปราชญ์และชาวบ้าน ข้อถกเถียงดังกล่าวกินเวลานานเกือบหนึ่งศตวรรษ ในที่สุดคณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทยได้ตัดสินว่าล้านนาเป็นชื่อที่ถูกต้อง แต่แทนที่คำตัดสินจะยุติกลับได้กระแสคัดค้านที่กว้างออกไป โดยที่บรรดานักปราชญ์ไม่สนใจปัญหาดังกล่าวอีกเลย ภายในหนังสือพบแล้วลานนาจะพูดถึงเรื่องการพิจารณาชื่อที่ถูกต้องรวมไปถึงทฤษฎีในการพิจารณาด้วย

 

 

พระกฐินพระราชทาน ทอด ณ วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง

 

ชื่อเรื่อง : พระกฐินพระราชทาน ทอด ณ วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง

ผู้แต่ง : ธนาคารกรุงเทพ

ปีที่พิมพ์ : 2544

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : เจริญรัฐการพิมพ์

 

วัดพระศรีโคมคำเป็นวัดที่ก่อสร้างมาตั้งแต่ราวพุทธศักราช 2034 โดยมีพระพุทธปฏิมาพระเจ้าตนหลวงเป็นพระประธานองค์ใหญ่ที่สุดในเมืองพะเยา คาดว่าน่าจะมีอายุราว 508 ปี ส่งผลให้ธนาคารกรุงเทพได้จัดตีพิมพ์ พระกฐินพระราชทาน ทอด ณ วัดศรีโคมคำฉบับนี้ เพื่อธำรงรักษาความเชื่อ สิ่งเคารพ บูชาสูงสุดชิ้นหนึ่งที่มีคุณค่าเชิงประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ควรค่าแก่การรักษาไว้

 

 

พระเจ้าตนหลวง วัดศรีโคมคำ ต.เวียง อ.พะเยา จ.พะเยา

 

ชื่อเรื่อง : พระเจ้าตนหลวง วัดศรีโคมคำ ต.เวียง อ.พะเยา จ.พะเยา

ผู้แต่ง : พระธรรมวิมลโมลี (ปวง ธมฺมปญฺโญ วงศ์เรือง)

ปีที่พิมพ์ : 2550

สถานที่พิมพ์ : พะเยา

สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์นครนิวส์การพิมพ์

 

พระเจ้าตนหลวง เป็นพระประธานอยู่ในวิหารวัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2034 ตรงกับรัชสมัยของพญายอดเชียงราย กษัตริย์ล้านนาแห่งราชวงศ์มังราย และสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 แห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิ พระมหากษัตริย์ของกรุงศรีอยุธยา พระเจ้าตนหลวงเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปิดทอง ปางมารวิชัย ศิลปะสกุลช่างเชียงแสน เป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในดินแดนล้านนาพระเจ้าตนหลวงเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองพะเยา เดิมชื่อ พระเจ้าตนหลวงทุ่งเอี้ยงเมืองพะเยา เนื่องจากสร้างขึ้นบริเวณริมหนองเอี้ยง ต่อมาในปี พ.ศ. 2482 กรมประมงได้มีการก่อสร้างประตูกั้นน้ำ ทำให้น้ำแม่อิงและลำห้วยต่างๆ เอ่อล้นท่วมหนองเอี้ยงเป็นบริเวณกว้าง จนเกิดเป็นบึงขนาดใหญ่ ซึ่งภายหลังเรียกว่ากว๊านพะเยา ทำให้พระเจ้าตนหลวงประดิษฐานอยู่ริมกว๊านพะเยามาจนถึงทุกวันนี้

 

 

พระเจ้าพรหม วีรบุรุษในตำนานของโยนก – ล้านนา

 

ชื่อเรื่อง : พระเจ้าพรหม วีรบุรุษในตำนานของโยนก – ล้านนา

ผู้แต่ง : มานิต วัลลิโภดม, ศรีศักร วัลลิโภดม และพิเศษ เจียจันทร์พงษ์

ปีที่พิมพ์ : 2545

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : พิฆเณศ พริ้นท์ติ้ง เซ็นเตอร์

 

พระเจ้าพรหม เป็นชื่อ “วีรบุรุษในตำนาน” ไม่มีหลักฐานว่ามีตัวตนจริง แต่ประวัติศาสตร์ฉบับ “ล้าหลัง-คลั่งชาติ” ของทางการยกย่องและเชื่อถือว่ามีตัวตนอยู่จริงๆ แล้วยอยกเป็น “มหาราช” องค์แรกในประวัติศาสตร์ไทย เรียกพระเจ้าพรหมมหาราช

 

 

พระเจ้าไม้ล้านนา

 

ชื่อเรื่อง : พระเจ้าไม้ล้านนา

ผู้แต่ง : วิลักษณ์ ศรีป่าซาง

ปีที่พิมพ์ : 2554

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : สีสันพรรณไม้

 

เมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนาในปีที่ 700 นี้ มีหลายท่านเป็นห่วงเป็นใยต่อกระแสการรุนรานด้านศิลปวัฒนธรรม และคงไม่ใช่เฉพาะเชียงใหม่เท่านั้น ณ ที่อื่นๆ ก็คงเช่นเดียวกันในฐานะที่ผู้เขียนเป็นคนล้านนาคนหนึ่ง ก็ยังระแวดระวังภัยนี้อยู่เสมอ และถึงแม้จะทราบดีว่าไม่สามารถต้านกระแสการรุนรานดังกล่าวได้ ก็ไม่เคยประมาทสักครั้ง มีบางที่คนล้านนาถูกตำหนิว่าเป็นผู้ดีส่วนทำลายความดีงามเหล่านี้เอง ซึ่งอาจจะถูกต้องและไม่ถูกต้องก็ได้ พระเจ้าล้านนา คือความรู้สึกและความหวังของคนในอดีตที่ถ่ายทอดออกมาจากจิตวิญญาณผ่านข้อความจารึกสั้นๆ ที่ฐานพระและสื่อผลงานด้านศิลปะทั้งเรียบง่ายและวิจิตรมาสู่คนล้านนาในยุคหลัง ณ วันนี้ พระเจ้าไม้ เหมือนเป็นข้อสรุปทั้งมวลของคนในอดีตที่สะท้อนให้เข้าใจคนล้านนาในปัจจุบัน

 

 

พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบมณฑลฝ่ายเหนือและมณฑลพายัพ พุทธศักราช 2469

 

ชื่อเรื่อง : พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบมณฑลฝ่ายเหนือและมณฑลพายัพ พุทธศักราช 2469

ผู้แต่ง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ปีที่พิมพ์ : 2527

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์กรุงเทพ

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว. ทรงพระราชดำริว่า หัวเมืองมณฑลฝ่ายเหนือเป็นเมืองที่ตั้งมาแต่โบราณกาล บางเมืองบางสมัยถึงได้ใช้เป็นราชธานีในสยามประเทศนี้ ทั้งประกอบด้วยเป็นเมืองที่มีนักปราชญ์ชั้นเอกเลืองลือนาม ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถในศิลปวิทยาการต่างๆ จะเห็นได้จากหลักฐานคือโบราณวัตถุที่ได้ประดิษฐ์คิดสร้างขึ้นด้วยฝีมืออันประณีตบรรจงของนายช่างผู้เชี่ยวชาญสมัยโบราณซึ่งยังมีเป็นพยานอยู่ในบัดนี้ตามที่ปรากฏแล้วและที่ค้นพบใหม่อยู่เป็นเนืองๆ

 

 

พะเยา ความเป็นมาในอดีต

 

ชื่อเรื่อง : พะเยา ความเป็นมาในอดีต

ผู้แต่ง : พระธรรมวิมลโมลี (ปวง ธมฺมปญฺโญ วงศ์เรือง)

ปีที่พิมพ์ : 2541

สถานที่พิมพ์ : ม.ป.ท.

สำนักพิมพ์ : ม.ป.พ.

 

เมืองพะเยาเริ่มแรกแยกแขนงออกจากเมืองหิรัญเงินยางเชียงแสน สมัยพ่อขุนเงิน ประมาณ พ.ศ. 1711 มาเจริญรุ่งเรืองในยุคหลัง ประมาณ พ.ศ. 1801 จนมีฐานะเป็นอาณาจักร อันมีพญางำเมืองเป็นกษัตริย์ ในด้านศิลปวัฒนธรรมมีความเจริญรุ่งเรืองมาก่อนแล้ว ต่อมายุคกลางมายุคหลังจะเข้าต้นอยุธยา ยิ่งเจริญด้วยศิลปกรรมจำพวกประติมากรรมที่แกะสลักด้วยหินทราย เป็นฝีมือต้นตระกูลช่างพะเยา ซึ่งจะพบเห็นได้ตามวัดวาอารามต่างๆ ในเขตจังหวัดพะเยา มีพุทธรูปโบราณทำด้วยหินทรายเป็นจำนวนมาก นอกจากพระพุทธรูปแล้ว ยังมีเจดีย์ สิงห์ ช้าง ม้า หงส์ นาค ดอกบัว เครื่องสักการะต่างๆ และแผ่นหินปูพื้นในพระอุโบสถ วิหาร ซึ่งล้วนแต่จะใช้หินทรายเป็นวัสดุแกะสลักทั้งสิ้น สิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นด้วยภูมิปัญญาของคนพะเยาในอดีต

 

 

พุทธตำนานพระเจ้าเลียบโลก ฉบับชำระสะสาง

 

ชื่อเรื่อง : พุทธตำนานพระเจ้าเลียบโลก ฉบับชำระสะสาง

ผู้แต่ง : นาคฤทธิ์

ปีที่พิมพ์ : 2545

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : ลานนาการพิมพ์

 

พุทธตำนาพระเจ้าเลียบโลก นับว่าเป็นพงศาวดารดึกดำบรรพ์ขอพระพุทธศาสนา เป็นมรดก สมบัติ ศิลปวัฒนธรรม ทางการศึกษาที่ล้ำค่าของชาติ จัดเป็นมรดกโลกเลยก็ว่าได้ และยังมีบทความเรื่อง กรุคัมภีร์ใบลานเก่าแก่ ของชาวพุทธที่ บามิยัน ที่อัฟกานิสถานได้ทำลายพระพุทธรูปสลักหินที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่มีผู้นำคัมภีร์ออกไปก่อน กล่าวได้ว่าเป็นคัมภีร์พุทธที่เก่าแก่ที่สุดในโลก เมื่อผู้เขียนได้สาริกไปนมัสการกราบไหว้ถึงที่ว่ามีจริงตามตำนานหรือไม่ ก็ได้ภาพถ่ายมาเพื่อประกอบหลักฐานว่าในตำนานโบราณที่กล่าวถึงนั้นมิใช่เรื่องที่กล่าวขึ้นลอยๆ อย่างนายปรัมปรา เป็นของมีจริง เพียงแต่บางแห่งชื่อที่อยู่อาจผิดเพี้ยนเปลี่ยนแปลงไปตามกฎอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

 

 

พุทธศาสนาในลานนา

 

ชื่อเรื่อง : พุทธศาสนาในลานนา

ผู้แต่ง : -

ปีที่พิมพ์ : 2521

สถานที่พิมพ์ : ม.ป.ท.

สำนักพิมพ์ : ม.ป.พ.

 

เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ เริ่มประกาศพระศาสนาและประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาแก่กุลบุตร ก็บังเกิดมีพระสงฆ์สาวกขึ้นในโลก ครั้นพระอริยสงฆ์สาวกมีมากขึ้น พระพุทธเจ้าทรงส่งไปประกาศพระศาสนาในที่ต่างๆ ในชมพูทวีป พระอริยสงฆ์เหล่านั้นต่างก็ได้ดำเนินการบรรพชาอุปสมบทกุลบุตรเป็นพระภิกษุสงฆ์ในที่ต่างๆ จากพุทธานุญาตก็เกิดมีคณะสงฆ์ในพระพุทธศาสนาขึ้นตั้งแต่พุทธกาล ศาสนาที่คนไทนับถือกันอยู่ในสมัยเริ่มแรกแห่งอาณาจักรลานนาไท คงจะเป็นพุทธศาสนาทั้ง 2 นิกาย คือเถรวาทกับมหายาน ผสมกับศาสนาพราหมณ์ ศาสนาวิญญาณนิยม และความเชื่อถือทางไสยศาสตร์ โชคลางต่างๆ

 

 

เพลง ดนตรี ชีวิตชาวดอย

 

ชื่อเรื่อง : เพลง ดนตรี ชีวิตชาวดอย

ผู้แต่ง : กรรณิการ์ รัตนภิมล

ปีที่พิมพ์ : 2541

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : บีเอสการพิมพ์

 

เพลง ดนตรี มีภาษาบอกความหมาย แทนค่าชีวิตความเป็นอยู่วันต่อคืน ต่อวัน ต่อฤดูกาล อันข้องเกี่ยวกับวิถีชีวิตการผลิต พิธีกรรมความเชื่อ ความสนุกสนาน คำสอนสั่ง เพลงสวด แม้กระทั่งการป้องกันภัยอันตรายจากสัตว์ร้าย เผ่าแต่ละเผ่ามีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ สืบทอดมายาวนาน มีเอกลักษณ์ในลายเสื้อผ้า ภาษาพูด ความเชื่อ หลากหลายแตกต่างกันไป

 

 

ภาษิตเมืองเหนือ

 

ชื่อเรื่อง : ภาษิตเมืองเหนือ

ผู้แต่ง : พระราชสิทธาจารย์

ปีที่พิมพ์ : 2516

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : มงคลการพิมพ์

 

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเกี่ยวกับภาษิตเมืองเหนือ ซึ่งภาษิตเมืองเหนือเป็นหลักฐานที่แสดงถึงมรดกตกทอดให้แก่อนุชนรุ่นหลัง ได้เริ่มเขียนประมาณ 5 - 6 ปี มาแล้ว โดยมีภาษิตกว่า 300 กว่าภาษิต แต่ไม่ได้บรรยายความหมายเป็นภาษาไทยกลางไว้ ภายหลังได้ปรับปรุงมาหลายเล่มและได้เขียนความหมายภาษาไทยการเอาไว้ เพื่อท่านที่สนใจในทุกจังหวัด ทุกภาค อ่านเข้าใจง่าย มีความอรรถรสและความหมายอันกว้างขวางลุ่มลึก อาจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

 

ภูษา อาภรณ์ ฟ้อนผี

 

ชื่อเรื่อง : ภูษา อาภรณ์ ฟ้อนผี

ผู้แต่ง : มาณพ มานะแซม

ปีที่พิมพ์ : 2554

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : ซิลค์เวอร์ม

 

ภูษา อาภรณ์ ฟ้อนผี มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ และรูปแบบการแต่งกายในพิธีกรรมฟ้อนผี ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาช้านานของชาวล้านนา เชื่อกันว่าการฟ้อนผีจะทำให้สามารถติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วได้

 

 

ม.จ.จันทร์จิรายุวัฒน์ รัชนี

 

ชื่อเรื่อง : ที่ระลึกเนื่องในพิธีพระราชทานเพลิงศพ หม่อมเจ้าจันทร์จิรายุวัฒน์ รัชนี

ผู้แต่ง : ม.จ.จันทร์จิรายุวัฒน์ รัชนี

ปีที่พิมพ์ : 2535

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : พิฆเณศ พริ้นท์ติ้ง เซ็นเตอร์

 

ในพระราชทานเพลิงศพหม่อนเจ้าจันทร์จิรายุวัฒน์ รัชนี ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2535 ผู้จัดทำหนังสือที่ระลึกได้พยายามรอบรวมงานนิพนธ์และข้อเขียนจากพระญาติ พระสหาย และบุคคลที่เคารพรักท่าน รวมทั้งบทความจากหนังสือพิมพ์ที่เขียนถึงท่านและผลงานของท่านในแง่มุมต่างๆมาจัดพิมพ์เป็น 6 หมวด ได้แก่ 1.อาลัยท่านจันทร์ 2.วรรณคดี-กวีนิพนธ์ 3.ประวัติศาสตร์-ศิลปะ-โบราณคดี 4.กีฬา 5.ศาสนา 6.ท่านจันทร์ในบรรณพิภพ หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านรู้จักท่าน “พ.ณ ประมวญมารค” ดียิ่งขึ้น

 

 

มรดกเด่น จังหวัดน่าน

 

ชื่อเรื่อง : มรดกเด่น จังหวัดน่าน

ผู้แต่ง : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน

ปีที่พิมพ์ : 2550

สถานที่พิมพ์ : น่าน

สำนักพิมพ์ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

 

น่านเป็นจังหวัดหนึ่งในล้านนาตะวันออก มีประวัติความเป็นมายาวนาน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผู้คนได้อาศัยบนผืนแผ่นดินน่าน ได้สร้างสรรค์ สั่งสม และสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมจนเกิดเป็นลักษณะเฉพาะที่โดเด่นหลายประการ รวมทั้งรู้จักปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ให้ยั่งยืน จนกลายเป็นมาดกอันทรงคุณค่าสำคัญอย่างยิ่งของจังหวัด

 

 

มรดกพื้นบ้านด้วยฝีมือและภูมิปัญญาชาวบ้าน

 

ชื่อเรื่อง : มรดกพื้นบ้านด้วยฝีมือและภูมิปัญญาชาวบ้าน

ผู้แต่ง : วิบูลย์ ลี้สุวรรณ

ปีที่พิมพ์ : 2536

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : โอเดียนสโตร์

 

หนังสือมรดกพื้นบ้าน ได้รวบรวมเกี่ยวกับงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน และหัตถกรรมพื้นบ้านจากภาคต่างๆ ของประเทศ ซึ่งเป็นงานที่สร้างสรรค์จากฝีมือของช่างพื้นบ้านและชาวบ้านธรรมดาๆ มิใช่ช่างและไม่ได้เล่าเรียนมาจากสถาบันศิลปะและการช่างแต่ประการใด หากแต่ฝีมือที่เกิดขึ้นได้รับการถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากบรรพชนเป็นส่วนใหญ่และอาศัยระยะเวลานานในการฝึกฝน ขัดเกลา แก้ไข ข้อบกพร่อง จนได้งานหัตถกรรมที่มีประโยชน์ใช้สอยสมบูรณ์ บางชิ้น อาจมีความงดงามและมีคุณค่าทางศิลปะควบคู่ไปด้วย สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาที่สั่งสม สืบทอดต่อๆกันมา เป็นภูมิปัญญาที่หล่อหลอมจากขนบประเพณี ความเชื่อ และวัฒนธรรมไทย

 

 

เมืองพะเยา

 

ชื่อเรื่อง : เมืองพะเยา

ผู้แต่ง : พระราชวิสุทธิโสภณ, ศรีศักร วัลลิโภดม และ พิเศษ เจียจันทร์พงษ์

ปีที่พิมพ์ : 2527

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : มติชน

 

หนังสือเล่มนี้ได้จากการศึกษาค้นคว้าของท่านเจ้าคุณพระราชวิสุทธิโสภณ - รองเจ้าคณะภาคและเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ รองศาสตราจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม - แห่งภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากร พิเศษ เจียจันทร์พงษ์-แห่งกองโบราณคดี กรมศิลปากร ส่วนแรกของหนังสือจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับดินแดนที่เรียกว่าโยนกหรือล้านนาอย่างกว้างขวางๆ ทั้งนี้เพี่อให้มองเห็นพัฒนาการของดินแดนนี้ทั้งหมดซึ่งสามารถจัดได้เป็นการของดินแดนนี้ทั้งหมดซึ่งสามารถจัดแบ่งได้สองส่วน คือ ส่วนที่เป็นราบลุ่มแม่น้ำปิง และส่วนที่เป็นฯแม่น้ำโขง กระทั่งบีบขอบเขตของการศึกษาลงมาจำเพาะที่เมืองพะเยาเท่านั้นเท่านั้น ส่วนหลังอันเป็นผลงานการศึกษาค้นคว้าของพระราชวิสุทธิโสภณซึ่งรวบรวมตำนานและพงศาวดารตลอดถึงประวัติความเป็นมาของเมืองพะเยาจากเอกสารพื้นเมืองตลอดถึงลำดับเจ้าเมืองและนายอำเภอเมืองพะเยาในชั้นๆ หลังๆ

 

 

ร่มกระดาษสา

 

ชื่อเรื่อง : ร่มกระดาษสา

ผู้แต่ง : วลัยลักษณ์ ทรงศิริ

ปีที่พิมพ์ : 2536

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : ต้นอ้อ

 

ร่มกระดาษสาถูกจัดพิมพ์ขึ้นมาเพื่อเสนอให้แก่ผู้อ่าน ได้รับสาระที่จะได้รับการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลจริง สิ่งที่ถ่ายทอออกมาเป็นความรู้ที่มีคุณค่า สามารถใช้ในการอ้างอิงและเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของร่มกระดาษ ภายในหนังสือจะประกอบไปด้วยกรรมวิธีการผลิตกระดาษสา เครื่องมือ วิธีทำและมีเรื่องของวิธีการผลิตร่มกระดาษสาบ่อสร้าง ทั้งวิธีทำและอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการผลิต ที่จะทำให้ผู้ที่สนใจในเรื่องของการผลิตร่มกระดาษสาได้เข้าใจมายิ่งขึ้น

 

 

รวมปาฐกถาธรรม

 

ชื่อเรื่อง : รวมปาฐกถาธรรม

ผู้แต่ง : พระอาจารย์เฉลิม ชุติวณฺโณ

ปีที่พิมพ์ : 2530

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : กลางเวียงการพิมพ์

 

หนังสือรวมปาฐกถาธรรม ภายในหนังสือจะไปกอบไปด้วยเรื่องราวที่หลากหลาย เช่น สะอาดกายเจริญวัย สะอาดใจเจริญสุข โลกรอดได้แม้เพราะกตัญญูกตเวที ภาษิตตำตมของท่านอาจารย์พุทธทาส ทุกข์ของพ่อแม่ 3 อย่าง ข้อคิดของผู้รู้หลายท่าน พระไม่เคยถูกด่า คำแผ่เมตตา คำถวายผ้ากฐิน ปณิธาน ธรรมะกับประชาธิปไตย เป็นต้น

 

 

ระบำ รำ ฟ้อน

 

ชื่อเรื่อง : ระบำ รำ ฟ้อน

ผู้แต่ง : -

ปีที่พิมพ์ : 2530

สถานที่พิมพ์ : ม.ป.ท.

สำนักพิมพ์ : ม.ป.พ.

 

ระบำ รำ ฟ้อน เป็นศิลปะการร่ายรำและการแสดงเพื่อความบันเทิง ซึ่งมีรูปแบบที่สวยงาม นิ่มนวล เข้มแข็ง และตึงตัง อันสะท้อนให้เห็นจิตใจ ความรู้สึกนึกคิด ประณีตและละเอียดอ่อน เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย ไทยเป็นชาติที่มีศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่ามาแต่โบราณกาล เป็นสิ่งที่บรรพบุรุษได้ช่วยกันคิดและสร้างสมไว้เป็นมรดกแก่ชาวไทยทุกคน อีกทั้งพระมหากษัตราธิราชเจ้ายังทรงเป็นองค์อุปถัมภ์และทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อมา

 

 

ราม – เทวีวงศ์

 

ชื่อเรื่อง : ราม – เทวีวงศ์

ผู้แต่ง : บุญชู กาญจนาภา, พ.ต.ท.

ปีที่พิมพ์ : ม.ป.ป.

สถานที่พิมพ์ : ม.ป.ท.

สำนักพิมพ์ : ม.ป.พ.

 

หนังสือ ราม-เทวีวงศ์ เป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องราวต่างๆของจังหวัดลำพูนไว้ เนื้อหาภายในหนังสือจะประกอบไปด้วย แผนที่จังหวัดลำพูน/แผนที่แสดงแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลฯ ประวัติศาสตร์และตำนานย่อการเกิดเมืองหริบุญชัย (ลำพูน) พระประวัติย่อพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญชัย ประวัติการสร้างพระอารามหลวงทั้งสี่ประจำจตุรทิศ (วัดสี่มุมเมือง) พระบรมราโชบายการปกครองอาณาจักรของพระนางจามเทวี หริบุญชัยนครทำการรบพุ่งกับรี้พลของขุนหลวงวิลังคะแห่งมิลักขะนคร ประวัติการครองเมืองเขลางค์ นครลำปางหลวงของพระเจ้าอนันตยศ ลำดับกษัตริย์ผู้ครองเมืองหริภุญชัย ลำดับเจ้าผู้ครองนครลำพูน ฯลฯ เนื้อหาภายในหนังสือได้บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองลำพูนไว้อย่างครอบคลุมโดยเฉพาะเรื่องราวทางประวัติศาสตร์

 

 

รายงานการบูรณปฏิสังขรณ์พระเจดีย์หลวง วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

 

ชื่อเรื่อง : รายงานการบูรณปฏิสังขรณ์พระเจดีย์หลวง วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

ผู้แต่ง : บริษัทศิวกรการช่าง

ปีที่พิมพ์ : 2536

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : ม.ป.พ.

 

พระเจดีย์หลวงเป็นสถานที่นับได้ว่ามีความสำคัญที่สุดอีกแห่งของภาคเหนือหรือดินแดนล้านนาในอดีต มีประวัติการก่อสร้างที่ยาวนานเกือบ 600 ปี เป็นที่เคารพนับถือของบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย จนในปีพ.ศ. 2533 รัฐบาลภายใต้การนำของอดีตนายกรัฐมนตรี พลเอกชาติชาย ชุณหะวัน บรรดานักวิชาการ พุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่และใกล้เคียง ร่วมแรงร่วมใจกัน รณรงค์ให้มีการบูรณปฏิสังขรณ์พระเจดีย์หลวง รัฐบาลได้มอบหมายให้กรมศิลปากรเป็นผู้ดำเนินการศึกษาและออกแบบเพื่อบูรณปฏิสังขรณ์

 

 

รายงานการศึกษาวิจัย เรื่องลายสักไทใหญ่

 

ชื่อเรื่อง : รายงานการศึกษาวิจัย เรื่องลายสักไทใหญ่

ผู้แต่ง : สายสม ธรรมธิ

ปีที่พิมพ์ : 2538

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

จากหลักฐานทางชาติพันธุ์วรรณา และการบันทึกเดินทางของชาวต่างประเทศที่ค้นพบได้ปรากฏร่องรอยให้เห็นว่าการสักหรือสักยา สักลายมีมานานแล้วในดินแดนเอเชียอาคเนย์โดยเฉพาะในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ จะนิยมสักลายเป็นรูปสัตว์ต่างๆ หรือตัวอักขระคาถาบนร่างกายส่วนต่างๆ โดยเชื่อว่าจะทำให้อยู่ยงคงกระพัน รอดพ้นจากภยันตรายต่างๆ สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของความเป็นชายทั้งในความหมายของความอดทน ความเป็นผู้กล้าในการทำศึกสงคราม

 

 

เรื่องเล่าเวียงเจียงใหม่

 

ชื่อเรื่อง : เรื่องเล่าเวียงเจียงใหม่

ผู้แต่ง : ทศ คณนาพร

ปีที่พิมพ์ : ม.ป.ป.

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์เอ็นสแควร์

 

เรื่องเล่า เวียงเจียงใหม่ เป็นการเล่าถึง ประวัติศาสตร์วีรกรรมของเหล่าบรรพชนล้านนา ที่ร่วมแรงร่วมใจกันก่อร่างสร้างเมืองเชียงใหม่ขึ้น รวมถึงเหตุการณ์นานา ทั้งภายนอกและภายใน ความเจริญรุ่งเรืองอย่างก้าวหน้าของเมืองเชียงใหม่ ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี การปกครอง เศรษฐกิจการค้าที่มีมาอย่างยาวนานกว่า 700 ปี จึงยังประโยชน์ และควรค่าแก่รับทราบถึงรากเหง้า และความเป็นมานี้ด้วยความภาคภูมิใจ และเป็นบทเรียนสอนใจในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

 

 

เรือนอนุสารสุนทร หอดนตรีพื้นบ้านล้านนา

 

ชื่อเรื่อง : เรือนอนุสารสุนทร หอดนตรีพื้นบ้านล้านนา

ผู้แต่ง : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏเชียงใหม่

ปีที่พิมพ์ : ม.ป.ป.

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : ส.ทรัพย์การพิมพ์

 

เรือนอนุสารสุนทร ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นสถานที่จัดแสดงเครื่องดนตรีพื้นบ้านล้านนา อาทิ เปี๊ยะ หรือ เพียะ ซึง สะล้อ ขลุ่ย ปี่ แน กลองหลวง กลองแอว กลองปู่เจ่ กลองม่าน ป้าดไม้ ป้าดเหล็ก สว่า แสว่ เป็นต้น ศูนย์ วัฒนธรรม สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ จึงได้จัดตีพิมพ์ เรือนอนุสารสุนทร เพื่อเผยแผ่วัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาพื้นบ้านอันล้ำค่าของล้านนาให้ยั่งยืนสืบต่อไป

 

 

ลัวะเยียะไร่ ไทใส่นา

 

ชื่อเรื่อง : ลัวะเยียะไร่ ไทใส่นา

ผู้แต่ง : ศรีเลา เกษพรหม

ปีที่พิมพ์ : 2541

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์มิ่งเมือง

 

ลัวะเยียะไร่ ไทใส่นา เป็นเรื่องของการทำนาปลูกข้าว ทั้งของคนที่อยู่บนดอย โดยเฉพาะลัวะ ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นคนกลุ่มเดิมที่อยู่ในแถบนี้ก่อนที่คนไทจะอพยพเข้ามา และกล่าวถึงการทำนาของคนไทยยวนที่อยู่บนพื้นราบ สะท้อนถึงภาพวิถีชีวิต และขั้นตอนในการทำนาของคนไทในอดีต ซึ่งมีระบบความเชื่อเข้ามาผสมผสาน นับเป็นวัฒนธรรมที่น่าศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการทำนา จึงทำให้คนละลืมวัฒนธรรมในการทำนาแบบดั้งเดิมเกือบหมดสิ้น

 

 

ลัวะล้านนาโลกาภิวัตน์ ร่วมฉลองในวโรกาสที่เชียงใหม่ครบรอบ 720 ปี

 

ชื่อเรื่อง : ลัวะล้านนาโลกาภิวัตน์ ร่วมฉลองในวโรกาสที่เชียงใหม่ครบรอบ 720 ปี

ผู้แต่ง : นิคม พรหมมาเทพย์

ปีที่พิมพ์ : 2559

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : แม็กซ์พริ้นติ้ง (มรดกล้านนา)

 

ลัวะล้านนาโลกาภิวัตน์นี้ มุ่งหวังว่าผู้อ่านจะได้เปิดประสบการณ์ และมุมอับบางเรื่องราว ที่เกิดขึ้นแล้วในสังคมที่ผ่านมาให้แพร่หลายยิ่งขึ้น อันประกอบไปด้วย ประวัติความเป็นมาต้องจารึกตามเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยเรื่องราวอาจมีทั้งประวัติศาสตร์ เจี้ย นิยายปรัมปราตำนาน ประเพณี วัฒนธรรม เรื่องราวกระแสชีวิตจิปาถะ ซึ่งบ้างอาจเป็นเรื่องราวที่แอบแฝงด้วยความเชื่อปาฏิหาริย์ หรือความเหลือเชื่อต่างๆนานาปะปนกันไป ฉะนั้นลัวะล้านนาโลกาภิวัตน์นี้ จึงเสมือนเอกสารบันทึกข้อมูลอันหลากหลายต่างๆพร้อมกับเผยแพร่เรื่องราวในสังคมล้านนา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 

 

ล้านคดีสัญจร : ตามรอยโคลงมังทรารบเชียงใหม่

 

ชื่อเรื่อง : ล้านคดีสัญจร : ตามรอยโคลงมังทรารบเชียงใหม่

ผู้แต่ง : ชมรมล้านนาคดีเชียงใหม่

ปีที่พิมพ์ : 2533

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : วิทยาลัยครูเชียงใหม่

 

ล้านนาคดีสัญจร : ตามรอยโคลงมังทรารบเชียงใหม่นี้ ประกอบด้วยบทความต่างๆ 12 เรื่องด้วยกัน ทั้งในเชิงวิชาการ สารคดีหลายสาขาจากสมาชิกชมรมผู้มีความสนใจ และความถนัดในเรื่องต่างๆกัน จึงเกิดผลงานที่สอดคล้องกับวรรณคดีเรื่อง โคลงมังทรารบเชียงใหม่ ทั้งในแง่ประวัติศาสตร์ วรรณกรรม ตลอดจนแนะนำชมรมล้านนาคดีเชียงใหม่ บทความเหล่านี้ต่างได้แรงบันดาลใจจากโคลงมังทรารบเชียงใหม่เป็นแม่แบบในการดำเนินงาน ดังเช่น พิธีบวงสรวงตราหลวงหลาบเงินอันเป็นอาชญาบัตรที่ชาวบ้านแปะ ได้สืบทอดมาแต่บรรพบุรุษ ซึ่งผู้เขียนมุ่งหวังให้ความรู้แก่ผู้สนใจศึกษา

 

 

ล้านช้าง : ล้านนา

 

ชื่อเรื่อง : ล้านช้าง : ล้านนา

ผู้แต่ง : สุรศักดิ์ ศรีสำอาง

ปีที่พิมพ์ : 2546

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : ม.ป.พ.

 

 

 

 

ลานนา ล้านนาเป็นของใคร

 

ชื่อเรื่อง : ลานนา ล้านนาเป็นของใคร

ผู้แต่ง : ศักดิ์ รัตนชัย

ปีที่พิมพ์ : 2530

สถานที่พิมพ์ : ม.ป.ท.

สำนักพิมพ์ : ม.ป.พ.

 

ลานนาไทย-ล้านนา เป็นของใครนี้ รวบรวมประวัติต่างๆ รวมทั้งสาสน์ทูลถวายวิสัชนาความจริงของคณะสงฆ์ และสกุลวงศ์ฝ่ายเหนือ ทั้งยังได้ตั้งประเด็นคำถาม ข้อสงสัย และข้อสันนิษฐานใหม่ที่น่าสนใจ พร้อมด้วยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ประเภทลายลักษณ์อักษร และที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร จึงส่งผลให้เกิดข้อถกเถียงใหม่ที่น่าสนใจยิ่งขึ้นดังเช่นการประมวลความเห็นที่ตรงกันแล้วว่า ล้านนา และลานนา สามารถใช้ได้ทั้งสองคำ พร้อมด้วยข้อมูลประวัติศาสตร์ภาคเหนือ เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์แก่ผู้สนใจ และอื่นๆ

 

 

ล้านนา หรือ ลานนา

 

ชื่อเรื่อง : ล้านนา หรือ ลานนา

ผู้แต่ง : ทิว วิชัยขัทคะ

ปีที่พิมพ์ : 2530

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : ส. ทรัพย์การพิมพ์

 

การใช้ “ล้านนา” แทน “ลานนา” มิใช่เรื่องทฤษฎีขัดแย้ง แต่หากเป็นการใช้โดยอาศัยหลักฐานและเอกสารทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีและเพื่อความถูกต้องในทางอักษรศาสตร์ หลักฐานและเอกสารทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ล้านนา และ ลานนา ยังคงมีการโต้แย้งถึงการใช้คำว่าอันไหนนั้นถูกต้องกว่ากัน

 

 

ลานนาไทยคดี ว่าด้วยประวัติศาสตร์และวรรณคดี

 

ชื่อเรื่อง : ลานนาไทยคดี ว่าด้วยประวัติศาสตร์และวรรณคดี

ผู้แต่ง : ประคอง นิมมานเหมินท์ และทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล, บรรณาธิการ

ปีที่พิมพ์ : 2521

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : ศูนย์หนังสือเชียงใหม่

 

ลานนาไทยคดี ให้ความรู้ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมประเพณี ของดินแดนลานนาในอดีต เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองที่สำคัญ เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมของลานนาไทย โดยพ่อขุนมังรายเป็นผู้สร้างเมืองเชียงใหม่นี้ขึ้นมา พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่มีพระปรีชาสามารถมาก ทรงเป็นนักรบ นักปกครอง และทรงเป็นนักพัฒนา โดยทรงเป็นผู้นำในการสร้างบ้านเมืองหลายเมือง ลานนามีประเพณีที่ที่จัดขึ้นอย่างเป็นเอกลักษณ์ เช่น ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์หรือปี๋ใหม่เมือง และลานนาไทยมีความเชื่อเกี่ยวกับ ขวัญ ที่เชื่อว่าขวัญที่อยู่ประจำตัวเรามี 32 ขวัญด้วยกัน อยู่ประจำตัวเรามาตั้งแต่เกิด ถ้าขวัญอยู่กับตัวก็เป็นสิริมงคล เป็นสุขสบาย ถ้าคนตกใจหรือขวัญเสีย ขวัญก็ออกจากร่างไปเสีย ลานนาไทยจึงมีพิธีกรรมอย่างหนึ่งที่สำคัญนั่นคือ พิธีเรียกขวัญ ลานนาจึงถือได้ว่าเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมของภาคเหนือมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 

 

ลานนาไทยในอดีต

 

ชื่อเรื่อง : ลานนาไทยในอดีต

ผู้แต่ง : บุญเสริม สาตราภัย

ปีที่พิมพ์ : 2522

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์ช้างเผือกการพิมพ์

 

ลานนาไทยในอดีต เรื่องราวที่ถ่ายทอดผ่านศิลปกรรม บุคคล สถานที่ และเรื่องราวเบ็ดเตล็ด ที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมของลานนาไทย ที่แฝงไปด้วยประวัติศาสตร์ ความงดงามของศิลปะ และสื่อให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวลานนาไทยในอดีต ดังศิลปกรรมตามวัดต่างๆ เช่น วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ ที่เจดีย์เป็นศิลปกรรมแบบเชียงแสน และยังเป็นพระธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่อีกด้วย บุคคลที่สำคัญของลานนานอกจากพญาเม็งรายแล้วก็ยังมีบุคคลท่านหนึ่งที่ถูกกล่าวถึงอย่างบ่อยครั้งนั่นคือ พระราชชายา เจ้าดารารัศมี รวมไปถึงสถานที่ในลานนาอีกหลายที่ อย่าง ถ้ำขุนตาล ซึ่งอุโมงค์ขุนตาลเป็นอุโมงค์รถไปที่ยาวที่สุดในประเทศไทย คูเมือง ป้อมกำแพงดินนอกจากนี้ก็จะมีท่าเรือใหญ่ของเชียงใหม่ ที่แสดงให้เห็นถึงการคมนาคมทางน้ำที่ผู้คนต่างพากับสัญจรอยู่เป็นประจำ บ้านเรือน ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า และอีกมาหมายให้เราได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตที่ทรงคุณค่าของชาวลานนาไทย

 

 

ล้านนา - สุโขทัย

 

ชื่อเรื่อง : ล้านนา - สุโขทัย

ผู้แต่ง : สุรศักดิ์ ศรีสำอาง

ปีที่พิมพ์ : 2553

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977)

 

ล้านนา-สุโขทัย จารึก : สารัตถะทางโบราณคดี และประวัติศาสตร์ เป็นการรวมบทวิเคราะห์ทางวิชาการด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์ อันเกี่ยวข้องกับงานด้านจารึกภาษาโบราณ จำนวน 5 เรื่อง คือ จารึกบนฐานพระพุทธรูป “แม่ศรีมหาตา” สะท้อนผ่านความสัมพันธ์ระหว่างล้านนา สุโขทัย และอโยธยา ต่อมาเป็น จารึกบนฐานพระพุทธรูป “พระญาศรียศราช” เป็นเรื่องราวที่มาของ ขุนพล พระญาเชลียงและศึกเมืองน่าน เมื่อพ.ศ. 1987 ต่อมาเป็นหลักฐานใหม่ทางประวัติศาสตร์ นั่นคือ จารึกบนฐานพระพุทธรูป “พระมหาเถรนาคเสน” อีกหนึ่งจารึกคือ จารึก “พระมหาเถระ มหาสามี” ราชครูกษัตริย์ “ยวน” และสุดท้ายเป็นกลุ่มจารึก “เจ้าสี่หมื่นพะเยา” ซึ่งทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นการชำระประวัติศาสตร์เพื่อนำไปใช้ต่อยอดได้อีกหลากหลายผลงาน

 

 

ล้านนาอันอุดม

 

ชื่อเรื่อง : ล้านนาอันอุดม

ผู้แต่ง : ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีที่พิมพ์ : 2549

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์มิ่งเมือง

 

ภาษาล้านนา หรือคำเมืองนั้น ในแต่ละพื้นที่ก็จะมีการรออกสำเนียงที่แตกต่างกันออกไป และชาวล้านนาเองเรียกอีกอย่างว่า คนเมือง ภาษาล้านนามีคำที่แสดงถึงแหล่งที่อยู่อาศัยต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ ดังเช่น บ้าน ที่แปลว่าหมู่บ้าน ตูบรั้ง ที่แปลว่าที่พักชั่วคราว และล้านนาเองก็มีจารีตประเพณี ขนบธรรมเนียมทีสำคัญ อย่างจารีตบ้านคลองเมือง คือจารีตประเพณีของหมู่บ้านและเขตเมืองให้เจริญงอกงาม เมื่อชนที่ถึงพร้อมด้วยประเพรีและวัฒนธรรมที่ดีงามแล้ว ก็จะสามารถเรียกตัวเองว่า คนเมือง คือคนที่เจริญแล้วด้วยอารยธรรม ได้อย่างเต็มภาคภูมิ ล้านนาให้ความเคารพอินทขีล ซึ่งหมายถึงเสาประโคน เสาหลักเมือง เป็นต้น เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมือง และเมื่อมีประเพณีลอยกระทงที่ขาดไม่ได้ก็คือ โคมลอย หรือนั่นก็คือ กระทงทรงประทีป หรือกระทงที่รองรับประทีปซึ่งจุดไฟแล้วปล่อยให้ลอยไปตามสายน้ำ นี่ก็เป็นมุมมองอย่างหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นการดำรงอยู่ของชาวล้านนาผ่านหนังสือเล่มนี้

 

 

ลาย : ศิลปะการป้องกันตัวของไทยใหญ่

 

ชื่อเรื่อง : ลาย : ศิลปะการป้องกันตัวของไทยใหญ่

ผู้แต่ง : สายสม ธรรมธิ

ปีที่พิมพ์ : 2536

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ชนชาติไทยใหญ่ หรือที่เขาเรียกตนเองว่า “ไต” นั้น ส่วนมากจะอาศัยอยู่ในเขต จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงราย และเชียงใหม่ กล่าวได้ว่า ศิลปวัฒนธรรมของคนไทยกลุ่มดังกล่าว นับว่ามรความน่าสนใจเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพราะชาวไทยใหญ่มีประวัติศาสตร์และความเป็นมาที่ยาวนาน ประกอบกับการมีภาพูด ภาษาเขียนเป็นของตัวเอง รวมทั้งการมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นในด้านการแต่งกายหรือในด้านการแสดง รวมถึงศิลปวัฒนธรรมของชาวไทยใหญ่ อย่างลายหรือชั้นเชิงของศิลปะในการป้องกันตัวด้วยมือเปล่าและอาวุธ มีหลากหลายท่าและยังถ่ายทอดศิลปะการป้องกันตัวสู่รุ่นลูกหลานเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป

 

 

ลำนำล้านนา

 

ชื่อเรื่อง : ลำนำล้านนา

ผู้แต่ง : เอื้อ มณีรัตน์

ปีที่พิมพ์ : 2541

สถานที่พิมพ์ : ขอนแก่น

สำนักพิมพ์ : ขอนแก่นการพิมพ์

 

ความหนาวเย็นของอากาศ ธรรมชาติภูเขาและป่า กิริยามารยาทอันอ่อนโยน วาจาอ่อนหวาน ตลอดจนความสวยของสาวเหนือ ล้วนเป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยว ทั้งคนไทย และต่างประเทศให้ไปเที่ยวจังหวัดต่างๆในภาคเหนือ โดยเฉพาะเขตที่เรียกว่า ล้านนา ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดต่างๆหลายจังหวัด เช่น เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ และน่าน เสน่ห์ของไม้ดอกเมืองเหนือ มีอิทธิพลชวนให้หลงใหลใฝ่ฝันของคนไทยทั่วไป ยิ่งการเกษตรได้รับพัฒนาไม้ดอกเมืองเหนือจึงกลายเป็นสินค้าสำคัญ การบรรยายถึงล้านนาในปัจจุบันคงสู้ไปดูด้วยตาไม่ได้ สำหรับตำนานในอดีต จะซาบซึ้งได้ต้องอาศัยกวี ผู้มีความสามารถ ผลงงานของ คุณเอื้อ มณีรัตน์ ที่พรรณนาเรื่องราวเมืองเหนือ ภายใต้ชื่อ ลำนำล้านนา จึงเหมาะสมอย่างยิ่ง กว่า 700 บทกลอน และเกือบ 70 เรื่อง

 

 

เล่าขานตำนานเมืองแจ๋ม

 

ชื่อเรื่อง : เล่าขานตำนานเมืองแจ๋ม

ผู้แต่ง : ฝอยทอง สมวถา (สมบัติ)

ปีที่พิมพ์ : 2546

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : นพบุรีการพิมพ์

 

เล่าขานตำนานเมืองแจ๋ม เรื่องราวจากการบอกเล่าและเรื่องเล่าในท้องถิ่น ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ แม่แจ๋มงดงาม เพราะยังคงความเป็นพื้นบ้านพื้นเมืองไว้ได้มากกว่าเมืองอื่นๆ จากวิถีชีวิตที่งดงาม มีมนต์ขลังรางเมืองลับแลอันลึกลับ และเร้าใจจากสองข้างทางที่ผ่านไปในเมือง แม่แจ๋มมีความดีงาม ความงามอยู่ในตัว ไม่อยากให้สูญเสียความดีงามนี้ไป จงรักษาไว้เถิด เป็นตัวของตัวเอง และถึงแม้จะเป็นเมืองหลังเขาแต่ทรงเสน่ห์เสมอ

 

 

เล่าเรื่องผีล้านนา

 

ชื่อเรื่อง : เล่าเรื่องผีล้านนา

ผู้แต่ง : มาลา คำจันทร์

ปีที่พิมพ์ : 2544

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : มติชน

 

เรื่องผีเป็นเรื่องเล่าที่ไม่มีวันจบ ตราบเท่าที่ยังมีคน มีสังคม มีความเชื่อและความกลัวที่อยู่ในจิตใจของมนุษย์ เรื่องผีจะเป็นเรื่องเล่าที่มีเสน่ห์หากได้นักเล่าที่มีความสามารถ หนังสือเล่าเรื่องผีล้านนา ที่ถูกเขียนขึ้นโดยมาลา คำจันทร์ จะมีการเล่าเรื่องที่ให้ภาพย้อนไปราว 40 กว่าปีก่อน ในสมัยที่เป็นบ้านป่าเมืองดอน เขาขอนเมืองดง ที่มีความเชื่อว่าผีมีอยู่ทุกเส้นหญ้า ซึ่งต่างจากปัจจุบันที่ทุกสิ่งต้องขึ้นอยู่กับการพิสูจน์และต้องสามารถอธิบายได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ ภายในหนังสือเล่มนี้ยังมีการเล่าเรื่องถึงความกลัว ที่เป็นปรากฏการณ์ที่เราอธิบายไม่ได้ หรือสิ่งที่มีอำนาจเหนือมนุษย์ งานเขียนเล่มนี้ยังมีการค้นคว้าเอกสารเพื่อนำมาอ้างอิงและนำข้อมูลดิบจากประสบการณ์ตรงเข้ามาร่วมในงานเขียนนี้ด้วย

 

 

เล่าเรื่องเมืองเหนือว่าด้วยประวัติบุคคลสำคัญ

 

ชื่อเรื่อง : เล่าเรื่องเมืองเหนือว่าด้วยประวัติบุคคลสำคัญ

ผู้แต่ง : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

ปีที่พิมพ์ : 2524

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว

 

บุคคลในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่มีบทบาทสำคัญกับประวัติศาสตร์ชาติ มีให้เราได้ศึกษาถึงบทบาทที่แต่ละบุคคลทำไว้มากมาย อย่างในหนังสือ เล่าเรื่องเมืองเหนือว่าด้วยประวัติบุคคลสำคัญ จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติบุคคลที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของภาคเหนือ มีการดำเนินเรื่อง ลักษณะการเขียนและการสร้างตัวละครประกอบ ทำให้หนังสือเล่มนี้มีความสนุกสนานและเพลิดเพลินในการอ่าน ที่จะช่วยให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจง่ายขึ้น

 

 

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

 

ชื่อเรื่อง : วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

ผู้แต่ง : พระพุทธพจนวราภรณ์ (จันทร์ กุสโล)

ปีที่พิมพ์ : 2547

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : ทั้งฮั่วซินการพิมพ์

 

วัดเจดีย์หลวงวิหาร ได้มีการจัดงานฉลองสมโภช 600 ปี ในปีพ.ศ. 2538 จึงได้จัดพิมพ์หนังสือขึ้นสองเล่ม คือ สมโภช 600 ปีพระธาตุเจดีย์หลวง และประวัติเจดีย์หลวง ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 ทางวัดได้จัดพิมพ์หนังสือ เกร็ดประวัติวัดเจดีย์หลวงร่วมฉลองสมโภช 700 ปี นครเชียงใหม่ จนเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2547 ได้จัดทำหนังสือประวัติวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร โดยมีการคัดสรรเอาเรื่องที่สำคัญๆ จากหนังสือที่สร้างมาก่อนหน้านี้ที่มีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรมประเพณี ประวัติวัด และประวัติผลงานบูรพาคณาจารย์เข้ามารวมอยู่ในหนังสือเล่มนี้ที่มีการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลเก่าๆ เพิ่มเติมข้อมูลใหม่ให้ถูกต้องสมบูรณ์

 

 

วัดโบราณในเมืองพะเยา

 

ชื่อเรื่อง : วัดโบราณในเมืองพะเยา

ผู้แต่ง : เกรียงศักดิ์ ชัยดรุณ

ปีที่พิมพ์ : 2554

สถานที่พิมพ์ : พะเยา

สำนักพิมพ์ : นครนิวส์การพิมพ์

 

ท่ามกลางกองซากอิฐซากปูนของวัดโบราณ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นวัดร้าง ค่อนข้างจะมีอุปสรรคมากมายในการเข้าไปสำรวจ ค้นหาหลักฐานที่จะนำข้อมูลต่างๆมาเขียนเป็นหนังสือ วัดโบราณในเมืองพะเยา ทำให้หนังสือเล่มนี้มีข้อมูลที่เปรียบเสมือนกับเป็นแผนที่เดินทาง ที่จะทำให้ผู้อ่านย้อนไปในอดีตศึกษาวัดโบราณในเมืองพะเยาที่สูญหายไปแล้วและกำลังจะสูญหาย บางวัดที่มีเพียงชื่อปรากฏอยู่ในตำนาน เนื้อหาภายในเล่มจะครอบคลุมและประกอบไปด้วยเรื่องราวของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกการสำรวจทางโบราณคดีท้องถิ่นเมืองพะเยา พุทธศาสนาในล้านนา การเข้ามาเผยแผ่พุทธศาสนาลังกาวงศ์ในเมืองพะเยา วัดโบราณในเมืองพะเยาที่จะทำให้ผู้ที่มีความสนใจเมืองพะเยาในทางประวัติศาสตร์ได้ศึกษาข้อมูลเรื่องราวของวัดโบราณในเมืองพะเยาได้อย่างครอบคลุม

 

 

วัดป่าสัก

 

ชื่อเรื่อง : วัดป่าสัก

ผู้แต่ง : วิชัย ตันกิตติกร

ปีที่พิมพ์ : 2533

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : กองโบราณคดี กรมศิลปากร

 

วัดป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เป็นโบราณสถานที่สำคัญในภาคเหนือตอนบน ภายในหนังสือ นำชมกลุ่มโบราณสถานวัดป่าสัก เล่มนี้จะมีเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและลักษณะทางศิลปกรรมของวัดป่าสักพร้อมภาพถ่ายประกอบของสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจในวัดเพื่อให้ผู้ที่สนใจในหนังสือและวัดป่าสักสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องมือนำชมได้ด้วยตัวเองและได้เห็นภาพของวัดจะได้ช่วยให้เข้าใจมายิ่งขึ้น

 

 

วัดพันเตา กลางเวียง เชียงใหม่

 

ชื่อเรื่อง : วัดพันเตา กลางเวียง เชียงใหม่

ผู้แต่ง : พระครูบุณยากรวิโรจน์

ปีที่พิมพ์ : ม.ป.ป.

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : ใจดีดี มีเดีย

 

จังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นจังหวัดที่สำคัญของประเทศไทย และเป็นจังหวัดที่มีมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่า มีโบราณสถาน โบราณวัตถุทั้งวัดวาอารามที่สำคัญและเก่าแก่ วัดพันเตาก็เช่นเดียวกันถือเป็นวัดที่มีความสำคัญและเก่าแก่ของจังหวัดเชียงใหม่ หนังสือวัดพันเตา กลางเวียง เชียงใหม่ จะเป็นหนังสือที่มีการบอกเล่าประวัติพันเตา เพื่อบ่งบอกความเป็นมาของการสร้างวัด รวมถึงประวัติพระวิหารหอคำหลวง เป็นพระวิหารหอคำที่มีแห่งเดียวในจังหวัดเชียงใหม่ และประวัติโบราณวัตถุและโบราณสถานที่สำคัญต่างๆภายในวัดพร้อมรูปภาพประกอบกับการบรรยาย

 

 

วัดโลกโมฬี

 

ชื่อเรื่อง : วัดโลกโมฬี

ผู้แต่ง : ยุพิน เข็มมุกด์ และคณะ

ปีที่พิมพ์ : 2548

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : มูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพ

 

วัดโลกโมฬี อดีตเคยเป็นพระอารามหลวง เพราะกษัตริย์ทรงสร้างและอุปถัมภ์กว่า 600 ปีกลังจากการได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์มาทุกยุคสมัย แม้กระทั่งช่วงที่พม่าเข้ามาปกครอง กษัตริย์ให้ความสำคัญกับวัดโลกโมฬี ภายในหนังสือจะมีการบอกเล่าเรื่องราวข้อมูลลำดับประวัติศาสตร์ของวัดจากแรงสร้างจนถึงปัจจุบัน เจดีย์วัดโลกโมฬี วัดโลกโมฬีกับพระราชวงศ์ พระราชสัญจร พระนางสุทธิเทวีกับตราสมเด็จพระสังฆราชวัดโลกโมฬี การสร้างพุทธจักรในอาราจักรล้านนา กว่าจะเป็นวัดโลกโมฬีและภาพประกอบ รวมถึงเรื่องราวของกษัตริย์ในล้านนา อยุธยา พม่า และราชวงศ์ลาวจกจนถึงมังราย (ล้านนา)

 

 

วันดี วันเสีย ฤกษ์ยาม ตามปฏิทินล้านนา ฉบับวัดธาตุคำ

 

ชื่อเรื่อง : วันดี วันเสีย ฤกษ์ยาม ตามปฏิทินล้านนา ฉบับวัดธาตุคำ

ผู้แต่ง : พระครูอดุลย์สีลกิตติ์ (ประพัฒน์ ฐานวุฑโฒ)

ปีที่พิมพ์ : 2557

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : ดาราวรรณการพิมพ์

 

การเชื่อถือในเรื่องวันดี วันเสีย ฤกษ์งามยามดีต่างๆ เป็นเรื่องที่ยึดถือกันไม่ว่าจะชนชาติใด ต่างก็มีตำราที่ยึดถือต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน คนล้านนาก็เช่นเดียวกันมีความเชื่อในเรื่องวันดี วันเสียอย่างเหนียวแน่น แต่เนื่องจากคนล้านนามีความหลากหลายในเชื้อชาติที่มาอยู่รวมกัน ทำให้มีการนำวัฒนธรรม ความเชื่อและตำราต่างๆผสมผสานกันเป็นจำนวนมาก หนังสือ วันดี วันเสีย ฤกษ์ยาม ตามปฏิทินล้านนา ฉบับธาตุคำ จะรวบรวมเรื่องราวความเชื่อต่างๆเข้ารวมไว้ด้วยกันภายในเล่ม

 

 

วิถีชีวิตคนเมือง

 

ชื่อเรื่อง : วิถีชีวิตคนเมือง

ผู้แต่ง : ศรีเลา เกษพรหม

ปีที่พิมพ์ : 2551

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

หนังสือวิถีชีวิตคนเมือง เป็นหนังสือที่รวบรวมความรู้จากพับสาและใบลานเกี่ยวกับวิถีชีวิตคนการดำรงชีวิตของชาวล้านนาในอดีต เช่น พิธีกรรม ความเชื่อ การสร้างบ้านเรือน รวมถึงแบบแผนการดำเนินชีวิตของคนในแต่ละช่วงวัย สิ่งเหล่านี้ถือเป็นความรู้อันมีค่าที่บรรพบุรุษได้แฝงความคิดเพื่อนำไปใช้ในการอบรมสั่งสอนให้ลูกหลานดำเนินชีวิตตามทำนองครองธรรมอันดีงามและเหมาะสม เป็นสิ่งที่ตกทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นในรูปแบบที่เรียกว่าภูมิปัญญาท้องถิ่น หนังสือเล่มนี้จะช่วยเติมเต็มและช่วยให้เห็นภาพล้านนาในอดีตได้อย่างครอบคลุมทุกเรื่องของคนล้านนา

 

 

วิถีวัฒนธรรมชนเผ่าปกาเกอะญอ จังหวัดตาก

 

ชื่อเรื่อง : วิถีวัฒนธรรมชนเผ่าปกาเกอะญอ จังหวัดตาก

ผู้แต่ง : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก

ปีที่พิมพ์ : ม.ป.ป.

สถานที่พิมพ์ : ตาก

สำนักพิมพ์ : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก

 

กะเหรี่ยงหรือปกาเกอะญอ เป็นกลุ่มชาติพันธ์ที่บรรพบุรุษอพยพมาตั้งถิ่นฐานในแถบภาคเหนือของไทย ชนกลุ่มน้อยเหล่านี้มีวิถีชีวิตที่ต่างจากชนเผ่าอื่นๆ ใช้ชีวิตอิงกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัว ท่ามกลางกระแสเทคโนโลยีและสังคมวัตถุนิยมในปัจจุบัน ทำให้ปกาเกอะญอต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาอย่างรวดเร็ว จนตั้งตัวไม่ทัน ทำให้เกิดการสับสนในการเลือกรับและปฏิเสธ โดยเฉพาะด้านประเพณีวัฒนธรรมและความเชื่อที่ถูกปรับเปลี่ยนไปตามอิทธิพลของการพัฒนา

 

 

วิหารลายคำประวัติความเป็นมา ลักษณะและแนวทางการอนุรักษ์

 

ชื่อเรื่อง : วิหารลายคำประวัติความเป็นมา ลักษณะและแนวทางการอนุรักษ์

ผู้แต่ง : สุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์, ม.ล. และคณะ

ปีที่พิมพ์ : ม.ป.ป.

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : สถาบันวิจัยสังคม

 

ปัจจุบันสภาพของโบราณสถานในศิลปะล้านนา ที่มีอายุสืบเนื่องมาเป็นระยะเวลานาน ได้ชำรุดทรุดโทรมลงไปเป็นจำนวนมาก โบราณสถานหลายแห่งได้ถูกบูรณะซ่อมแซม ซึ่งบางครั้งอาจมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของโบราณสถานไปตามสมัยนิยม ทำให้วัฒนธรรมที่สั่งสมมาเป็นระยะเวลานานสูญสิ้นคุณค่าไป การอนุรักษ์โบราณสถานที่ผ่านมา ยังไม่ปรากฏถึงการศึกษาเป็นขั้นเป็นตอนอย่างเด่นชัด โดยแท้จริงแล้วในการบูรณะโบราณสถาน จำเป็นต้องมีการศึกษาถึงประวัติความเป็นมา ความสำคัญ รูปแบบลักษณะที่แท้จริง และแนวทางในการอนุรักษ์ เพื่อรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมของท้องถิ่น

 

 

วีรกรรมพญาผาบ (หนานเต๋จ๊ะ แห่งแขวงหนองจ๊อมสันทราย)

 

ชื่อเรื่อง : วีรกรรมพญาผาบ (หนานเต๋จ๊ะ แห่งแขวงหนองจ๊อมสันทราย)

ผู้แต่ง : นพคุณ ตันติกุล

ปีที่พิมพ์ : 2546

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : มิ่งขวัญ

 

ปัจจุบันประชากรประเทศไทยได้รวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างมั่นคง มีอุดมการณ์ร่วมกันอย่างแน่วแน่ การเน้นการเรียนการสอนเอาส่วนกลางเป็นหลักจึงเบาบางลง มาเน้นหนักด้านความรู้เรื่องท้องถิ่นที่ตนถือกำเนิด ว่ารู้จักท้องถิ่นบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองอย่างไร และแค่ไหน เพื่อให้เกิดความรักและหวงแหนท้องถิ่นของตนเอง ว่ามีสิ่งใดที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้เป็นของคู่บ้านคู่เมืองของตน ตามแนวคิดการศึกษายุคใหม่ข้างต้น จึงเกิดพระยาปราบสงครามเล่มนี้ ด้วยวัตถุประสงค์การตีพิมพ์ เพื่อศึกษา ทบทวน ทำความเข้าใจในท้องถิ่นของตน

 

 

เวสสันดรชาดก ฉบับไผ่แจ้เรียวแดง

 

ชื่อเรื่อง : เวสสันดรชาดก ฉบับไผ่แจ้เรียวแดง

ผู้แต่ง : อุดม รุ่งเรืองศรี

ปีที่พิมพ์ : 2545

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์มิ่งเมือง

 

มหาชาติ หรือ เวสสันตรชาดก ถือเป็นชาดกที่ศรัทธาสาธุชนชาวล้านนานิยมฟังกันอย่างแพร่หลาย ทั้งนี้เพราะเป็นเรื่องหนึ่งในชุดทศชาติชาดก ซึ่งถือกันว่าเป็นพระชาติสุดท้าย ก่อนที่พระโพธิสัตว์จะได้มาตรัสเป็นพระพุทธเจ้า เป็นชาติที่ทรงบำเพ็ญบารมีมากยิ่งกว่าในชาติอื่นๆ และเป็นชาดกที่มีบันทึกไว้ใน มาเลย.ยเทวต.เถรวต.ถุ ด้วยความสำคัญข้างต้นทำให้เกิดการรื้อฟื้น วิพากษ์มหาชาติชาดก ตอนเวสสันตรชาดก เพื่อให้เป็นที่รับรู้ และเข้าใจอย่างถูกต้องโดยทั่วกัน

 

 

ศัพทานุกรมไทย - คำเมือง ม้งขาว - กะเหรี่ยงสะกอ - มูเซอดำ

 

ชื่อเรื่อง : ศัพทานุกรมไทย - คำเมือง ม้งขาว - กะเหรี่ยงสะกอ - มูเซอดำ

ผู้แต่ง : ธีระพันธ์ ล.ทองคำ และคณะ

ปีที่พิมพ์ : 2535

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวบรวมข้อมูลศัพทานุกรมไทย-คำเมือง-ม้งขาว-กะเหรี่ยงสะกอ-มูเซอดำ สำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และสัตวแพทย์ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้เกี่ยวข้องด้านสาธารณะสุขมูลฐานในเขตภาคเหนือ อีกทั้งผู้ที่สนใจ และต้องการศึกษาค้นคว้าต่อยอดดังกล่าว เพื่อยกระดับ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไทยภูเขาให้ยั่งยืนต่อไป

 

 

ศิลปหัตถกรรมในอำเภอพาน

 

ชื่อเรื่อง : ศิลปหัตถกรรมในอำเภอพาน

ผู้แต่ง : นิพนธ์ ทิพย์วานิชกุล

ปีที่พิมพ์ : 2532

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอพาน

 

ประเทศไทย เป็นประเทศหนึ่งที่มีความหลากหลายในงานศิลปหัตถกรรม ซึ่งในแต่ละท้องถิ่นต่างมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนอยู่ แต่เมื่อกาลเวลาล่วงเลยผ่านไปเทคโนโลยี เข้ามาพร้อมด้วยความสะดวกสบาย ทำให้ผู้คนในสังคมส่วนใหญ่ล้วนละทิ้งความหลัง เข้าสู่ภวังค์แห่งความสะดวกสบาย ส่งผลให้ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอพาน โรงเรียนพานพิเศษพิทยา จังหวัดเชียงรายตระหนักถึงการละทิ้งความหลังของผู้คนในท้องถิ่น จึงได้จัดพิมพ์ ศิลปหัตถกรรมในอำเภอพานนี้ขึ้น เพื่อใช้สำหรับการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ หรือแนวทางแก่ผู้ที่สนใจ

 

 

ศิลปะเครื่องเขินในล้านนา

 

ชื่อเรื่อง : ศิลปะเครื่องเขินในล้านนา

ผู้แต่ง : วิถี พานิชพันธ์

ปีที่พิมพ์ : 2544

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

เครื่องเขิน คือ คำเรียกในงานศิลปหัตถกรรมอย่างหนึ่งในล้านนา งานประเภทสิ่งของเครื่องใช้ที่ลงรักทาชาดนี้ แต่เดิมชาวล้านนาเรียกว่า ครัวรักครัวหาง เป็นงานศิลปะที่มีคุณค่าทั้งในด้านที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันงดงามของผู้คนมาแต่อดีต การจัดตีพิมพ์ ศิลปะเครื่องเขินในล้านนาในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริม และอนุรักษ์ เผยแพร่ ทั้งความรู้ รวมถึงผลงานที่สืบทอดกันมาแต่ปัจจุบัน ให้เป็นที่ประจักษ์ถึงภูมิปัญญาของเหล่าบรรพชน ตลอดจนสืบสานงานศิลปะแขนงนี้ให้กว้างขวางสืบไป

 

 

ศิลปาชีพ (ภาคเหนือ)

 

ชื่อเรื่อง : ศิลปาชีพ (ภาคเหนือ)

ผู้แต่ง : วิชิต สุวรรณปรีชา

ปีที่พิมพ์ : 2531

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : อักษราพิพัฒน์

 

งานหัตถกรรมไทย มีความผูกพันกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยมาตั้งแต่โบราณกาล ที่สะท้อนให้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของชาติ โดยใช้วัสดุที่มีและจัดหาได้ในท้องถิ่นของตนเอง มาเป็นวัตถุดิบในการผลิตและใช้แรงงานภายในครอบครัวเป็นหลัก ผนวกกับฝีมือที่ประณีต ความชำนาญที่ตกทอดสืบมรดกต่อกันมา ผลิตงานขึ้นในรูปแบบที่เรียบง่าย มีความสวยงาม คำนึงถึงผลประโยชน์การใช้สอยเป็นปัจจัยสำคัญ

 

 

ศิลาจารึกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย

 

ชื่อเรื่อง : ศิลาจารึกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย

ผู้แต่ง : จำปา เยื้องเจริญ, เทิม มีเต็ม และคงเดช ประพัฒน์ทอง

ปีที่พิมพ์ : ม.ป.ป.

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977)

 

กรมศิลปากร จัดดำเนินการแก้ไข และปรับปรุง วิเคราะห์ศิลาจารึก ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย และอาณาจักรล้านนานี้ให้ถูกต้องสมบูรณ์กว่าฉบับที่เคยตีพิมพ์มาแล้วก่อนหน้านี้ และได้นำเอาเรื่องจารึกที่พบในเขตจังหวัดลำพูน ถึงแม้จะรักษาเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย มารวมตีพิมพ์เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าถึงเรื่องราวเกี่ยวจารึกสมัยอาณาจักรหริภุญไชยได้ครบถ้วน เพื่อเป็นการเผยแพร่การศึกษาประวัติศาสตร์และอารยะธรรมไทยภาคเหนือต่อไป

 

 

ศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่ 2 (วัดศรีชุม)

 

ชื่อเรื่อง : ศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่ 2 (วัดศรีชุม)

ผู้แต่ง : ไมเคิล ไร้ท์

ปีที่พิมพ์ : 2526

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

จารึกหลัก 2 มีคนพยายามอ่านมาแล้วหลายครั้ง แต่ทำไมต้องเอามาอ่านใหม่อีกครั้ง เหตุมีสองประการคือ 1. หลักนี้มีความสำคัญยิ่งนัก เพราะเล่าถึงเหตุการณ์สุโขทัยก่อนสมัยพ่อขุนรามคำแหงซึ่งความนี้ไม่ปรากฏในที่อื่น 2. หลักนี้มีปัญหามาก อ่านยากกว่าหลักอื่นใด แต่เข้าใจว่าได้พบวิธีอ่านใหม่ที่ทำให้ความยากกลับกลายเป็นความค่อนข้างง่าย ศิลาจารึกสุโขทัยส่วนใหญ่สั้นมากหรือขาดตอนมากจน เราไม่อาจจะกล่าวได้ว่า เอกสารเหล่านี้มีลักษณะ คำเขียน หรือ คำพูด แต่มีบางหลักที่บ่งชัดว่าเป็นคำเขียน

 

 

ศึกเชียงตุง

 

ชื่อเรื่อง : ศึกเชียงตุง

ผู้แต่ง : -

ปีที่พิมพ์ : 2552

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : ประชาชน

 

ตามรอยจดหมายเหตุทัพเชียงตุง เป็นเอกสารที่เกี่ยวกับพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท : พระประวัติและพระกรณียกิจใน 5 แผ่นดิน, สงครามคราวตีเชียงตุง ( พ.ศ.2392 – 2397 ), ศึกเชียงตุง : ในวรรณกรรมของพม่า, เชียงใหม่ เชียงตุง เชียงรุ่ง กับพระอาณาจักรสยาม : ความพัวพันกันในประวัติศาสตร์, ศึกเชียงตุง : การเปิดแนวรบเหนือสุดแดนสยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, การสงครามครั้งตีเมืองเชียงตุงเมื่อต้นแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ.2395 – 2396, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท กับพระกรณียกิจด้านการสงคราม และคำสั่งกระทรวงรายชื่อคณะกรรมการฝ่ายจัดพิมพ์หนังสือและของที่ระลึก

 

 

สมโภช 600 ปี พระธาตุเจดีย์หลวง

 

ชื่อเรื่อง : สมโภช 600 ปี พระธาตุเจดีย์หลวง

ผู้แต่ง : ประชาสัมพันธ์ จังหวัดเชียงใหม่

ปีที่พิมพ์ : 2538

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : ส.ทรัพย์การพิมพ์

 

งานฉลองสมโภชพระธาตุเจดีย์หลวง 600 ปีครั้งนี้ คณะกรรมการได้จัดทำหนังสืออนุสรณ์ 2 เล่ม คือ เล่ม 1 เป็นเล่มใหญ่ จัดทำโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เนื้อหาสาระหนักไปทางวิชาการ ประวัติศาสตร์โบราณคดี ในส่วนที่เกี่ยวกับเจดีย์หลวง ใช้อ้างอิงได้ เล่ม 2 เป็นเล่มเล็ก รวบรวมข้อเขียนที่เป็นทำนองตำนานที่เล่าสืบต่อกันมา ที่อ่านฟังเข้าใจง่าย พร้อมทั้งข้อเขียนเล่าประวัติเจ้าอาวาส และพระเถระต่างๆ

 

 

สมุดภาพเชียงใหม่ในอดีต

 

ชื่อเรื่อง : สมุดภาพเชียงใหม่ในอดีต

ผู้แต่ง : ประชา ตระการศิลป์

ปีที่พิมพ์ : 2549

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : ฟิงเกอร์ปริ้นท์ แกรนด์

 

หนังสือสมุดภาพเชียงใหม่ในอดีต เกิดจากแรงบันดาลใจที่ได้ ค้นพบ รูปภาพในหนังสือพิมพ์ อาเตี๋ยเชาว์ ตระการศิลป์ ได้ตัดเก็บรวบรวมไว้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2496 ประกอบกับผู้เรียบเรียง เป็นคนเมืองโดยกำเนิด ได้พบ ได้เห็น ได้สัมผัส ได้ซึมซับขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของล้านนาในอดีต ผู้เรียบเรียง ได้ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ บทสรุปประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ เอกสารต้นฉบับดั่งเดิม ที่มีการจดบันทึกถูก เผาทำลาย ไปในยุคสมัยหนึ่ง ดังนั้น ผู้เรียบเรียง จึงต้องใช้ความพยายาม ตรวจสอบ ตรวจทาน และตรวจยืนยันกับเอกสารตำรา

 

 

สังคมทางการเมืองการปกครองในอาณาจักรภูกามยาว (รัฐพะเยาในอดีต)

 

ชื่อเรื่อง : สังคมทางการเมืองการปกครองในอาณาจักรภูกามยาว (รัฐพะเยาในอดีต)

ผู้แต่ง : พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร  ถิรธมฺโม)

ปีที่พิมพ์ : 2548

สถานที่พิมพ์ : พะเยา

สำนักพิมพ์ : กอบคำการพิมพ์

 

สังคมทางการเมืองการปกครองในอาณาจักรภูกามยาว (รัฐพะเยาในอดีต) เป็นหนังสือที่พระมหาศรีบรรดร ถิรธมฺโม ได้เขียนขึ้นมาเพื่อฉายภาพเมืองพะเยาในมิติของการปกครอง เป็นการปะติดปะต่อประวัติศาสตร์ทางสังคมและการเมืองการปกครอง รวมทั้งนำเสนอบทวิเคราะห์ในหลายๆ ด้านของเมืองพะเยา ไม่ว่าจะเป็นงานวรรณกรรมด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมท้องถิ่น และการเมืองการปกครอง

 

 

สารคดีชุดถิ่นทองของไทย เชียงใหม่

 

ชื่อเรื่อง : สารคดีชุดถิ่นทองของไทย เชียงใหม่

ผู้แต่ง : สมัย สุทธิธรรม

ปีที่พิมพ์ : 2542

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : โอเดียนสโตร์

 

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือสารคดี ชุดถิ่นทองของไทย จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่เรื่องราวความรู้ที่เกี่ยวกับภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ ตำนาน ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมหรือขนบธรรมเนียมประเพณี ในหนังสือเล่มนี้จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับ ตำนานการสร้างนครพิงค์, ตำนานพระธาตุดอยสุเทพ, เมืองเชียงใหม่วันนี้, แหล่งท่องเที่ยวเชียงใหม่ และวัดโบราณสถานที่น่าสนใจ

 

 

สารประวัติครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา

 

ชื่อเรื่อง : สารประวัติครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา

ผู้แต่ง : สิงฆะ วรรณสัย

ปีที่พิมพ์ : 2553

สถานที่พิมพ์ : ลำพูน

สำนักพิมพ์ : สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน

 

สารประวัติครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา พิมพ์เนื่องในโอกาสงาน 11 รอบครูบาฯ 11 มิถุนายน 53 ไหว้สาปารมี 132 ปี ครูบาเจ้าศรีวิชัย วัดจามเทวี อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน มีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีครูบาเจ้าศรีวิชัย ร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลนำรายได้ถวายเป็นสาธารณะกุศลสืบต่อเจตนารมณ์ทางพระพุทธศาสนาของครูบาเจ้าศรีวิชัย และนำเสนอประวัติ ผลงานแนวคิดในการดำรงตนที่เป็นต้นแบบของสาธารณชนเพื่อนำไปปฏิบัติเป็นต้นแบบในการดำรงพระพุทธศาสนาสืบไป

 

 

สารัตถคดี ประเสริฐ ณ นคร

 

ชื่อเรื่อง : สารัตถคดี ประเสริฐ ณ นคร

ผู้แต่ง : ประเสริฐ ณ นคร

ปีที่พิมพ์ : 2527

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : พิฆเณศ

 

นายประเสริฐ ณ นคร เป็นข้าราชการบำนาญ ศาสตราจารย์เกียรติคุณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาเอกในสาขาวิชาสถิติ จากมหาวิทยาลัยคอร์แนล สหรัฐอเมริกา ได้รับปริญญาอักษรศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ในสาขาวิชาประวัติสาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาอักษรศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ในสาขาวิชาโบราณคดี จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงจะเป็นข้าราชการบำนาญ แต่ก็ยังคงปฏิบัติงานทางวิชาการและมีบทบาทในการบริหารการศึกษาและการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยต่างๆ นายประเสริฐ ณ นคร ก็ยังมีผลงานด้านต่างๆ อย่าง ผลงานด้านการประพันธ์เพลง ผลงานค้นคว้าประวัติศาสตร์ วรรณคดีและภาษาถิ่น และมีเกร็ดความรู้การบริหาร เป็นบุคคลทรงคุณวุฒิที่ทำประโยชน์ให้แก่การศึกษาของชาติอีกด้วย

 

 

สืบสานล้านนา

 

ชื่อเรื่อง : สืบสานล้านนา

ผู้แต่ง : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีที่พิมพ์ : 2540

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : บี.เอส.การพิมพ์

 

อาณาจักรล้านนา มีประวัติศาสตร์มายาวนาน มีวัฒนธรรมประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง มีความหลากหลายของเผ่าชนทั้งลัวะ คนเมือง กะเหรี่ยง มัง เมี่ยน มูเซอ อาข่า ลีซอ ไทยใหญ่ ไทยลื้อ ลำไทยเขิน อันเป็นบ่อเกิดของขุมความรู้ภูมิปัญญาอันทรงคุณค่า ทั้งในด้านศิลปะวิทยาการแขนงต่างๆ การใช้สมุนไพรจากป่า พืชผักพื้นบ้าน การทอผ้า ดนตรี การละเล่น และงานฝีมือช่างทั้งหลาย ทั้งการแกะสลัก การจักสาน การตีเครื่องเงิน เมืองในล้านนาอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติ มีภูเขา แม่น้ำ ลำห้วย ธรรมชาติทำให้ร่มเย็น เป็นสุข มีน้ำไหลหล่อเลี้ยงไร่นา การกินอยู่ก็สะดวกสบาย ด้วยสภาพเช่นนี้จึงทำให้จิตใจของคนล้านนาอ่อนโยนอ่อนน้อมถ่อมตน มีภาที่ไพเราะจับใจ แต่ละจังหวัดของล้านนาเต็มไปด้วยโบราณวัตถุ ปูชนียสถาน อันมาจากการผสมผสานระหว่างคุณธรรม ศาสนากับศิลปวัฒนธรรมซึ่งแตกต่างกันไปจนเป็นความงดงามที่ลงตัว ความเป็นล้านนาเหล่านี้จึงควรค่าแก่การสืบสานรักษาให้ยืนยงคงอยู่

 

 

สืบสานล้านนา แรกแสงตะวันยก ตราบตะวันตกลับฟ้า

 

ชื่อเรื่อง : สืบสานล้านนา แรกแสงตะวันยก ตราบตะวันตกลับฟ้า

ผู้แต่ง : ธิตินัดดา จินาจันทร์

ปีที่พิมพ์ : 2543

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : สันติภาพการพิมพ์

วัฒนธรรม ภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ชุมชนต่างๆได้มีการสืบทอดต่อเนื่องมาจากอดีตจวบจนถึงปัจจุบัน เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาสังคมให้มีความยั่งยืนในอนาคตกาล วัฒนธรรม ภูมิปัญญานี้อยู่ใกล้ตัวเรามากเสียจนมองเกือบไม่เห็น ยิ่งในท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ ยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร ที่นับวันโลกยิ่งไร้พรมแดน กระแสธารอันเชี่ยวกรากของวัฒนธรรมแห่งการกลืนกินวิถีชีวิตบริโภคทรัพยากรจากแดนไกล โหมกระหน่ำไหลบ่าเข้ามาอย่างบ้าครั่ง นับวันความเป็นตัวตนของเราแผ่วบางลงทุกที การเดินทางสืบค้นหารากเหง้า การทำความเข้าใจเรื่องราวในอดีต ที่มาของปัจจุบัน เพื่อก่อให้เกิดการสร้างสรรค์อนาคตที่สืบต่อบนรากฐานอันมั่นคง วัฒนธรรม ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาสืบเนื่องยาวนานหลายชั่วอายุคนจนยากที่จะเดินตามหาจุดเริ่ม ความเป็นตัวของตัวเองหรือเมืองที่มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของตนนั้นย่อมดีกว่าการเลียนแบบ วัฒนธรรมพื้นบ้านต่างๆในแต่ละที่จึงควรรักษาให้คงอยู่คู่บ้านเมืองต่อไป

 
สืบสานล้านนา สืบต่อลมหายใจของแผ่นดิน

 

ชื่อเรื่อง : สืบสานล้านนา สืบต่อลมหายใจของแผ่นดิน

ผู้แต่ง : ชัชวาล ทองดีเลิศ

ปีที่พิมพ์ : 2542

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : มิ่งเมืองเนาวรัตน์การพิมพ์

 

ภูมิปัญญาชาวบ้าน จากคนรุ่นเก่า สิ่งเหล่านี้กำลังจะหมดไปตามกาลเวลา เพราะคนรุ่นใหม่หรือรุ่นเราเองไม่สนใจ จวนจะสาย เกือบไม่ได้อนุรักษ์สิ่งดีๆ เอาดี ชาวบ้านสมัยก่อนอยู่กันเรียบง่าย มีของกินของใช้ที่ผลิตจากธรรมชาติรอบๆตัว เป็นศิลปะและวัฒนธรรมที่ละเอียดอ่อนรวมถึงชีวิตทั้งชีวิตเขาจะได้มาจากสิ่งแวดล้อมรวมถึงยารักษาโรคด้วย งานสืบสานล้านนา เป็นงานกระตุ้นจิตสำนึกให้คนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ย้อนอดีตไปดูของดีมากมายที่คนรุ่นเก่าได้สั่งสมและสืบสานกันมาหลายชั่วคน เป็นที่มาของวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ความเชื่อ ศาสนา การทำมาหากิน การปรับตัวเข้ากับธรรมชาติ การดำรงเผ่าพันธุ์สมควรที่เราต้องแสวงทางเลือกบางสิ่งบางอย่างมาใช้ให้เกิดประโยชน์ แต่งเติมเสริมต่อให้เหมาะสมกับปัจจุบัน

 

 

สูจิบัตร พิธีบวงสรวง เทพยดา บูรพกษัตริย์ล้านนา และเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ และพิธีบายศรีทูนพระขวัญ งานสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

 

ชื่อเรื่อง : สูจิบัตร พิธีบวงสรวง เทพยดา บูรพกษัตริย์ล้านนา และเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ และพิธีบายศรีทูนพระขวัญ งานสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

ผู้แต่ง : คณะทำงานจัดทำสูจิบัตรฯ

ปีที่พิมพ์ : 2539

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : กลางเวียงการพิมพ์

 

งานสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เนื้อหาในหนังสือมีกำหนดการพิธีทักษิณานุประทาน ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ วันพฤหัสที่ 11 เมษายน 2539 มีพิธีบายศรีทูนพระขวัญ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีคำกราบบังคมถวายรายงานแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีรายนามกษัตริย์และเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ คำบวงสรวงบูชา คำทูนพระขวัญ นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ ตำนานพระบรมธาตุเจ้าศรีจอมทอง วัดเชียงมั่น พิธีทักษิณานุประทาน พิธีบายศรีสู่ขวัญ พิธีสืบชะตา เจ้าไชยสุริยวงศ์ ณ เชียงใหม่ เจ้าสุคันธา ณ เชียงใหม่ ข้อมูลของศาสตราจารย์เกียรติคุณ มณี พยอมยงค์ รายนามผู้ร่วมขบวนเจ้านายฝ่ายเหนือ และคณะกรรมการ

 

 

หนังสือประเพณีทำบุญล้านนา

 

ชื่อเรื่อง : หนังสือประเพณีทำบุญล้านนา

ผู้แต่ง : พระเทพวิสุทธิเวที

ปีที่พิมพ์ : ม.ป.ป.

สถานที่พิมพ์ : พะเยา

สำนักพิมพ์ : เจริญอักษรการพิมพ์

ต้นตระกูลวงศ์เรือง ตั้งอยู่บ้านสางใต้หมู่ 1 ตำบลสาง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ตั้งมานานกว่า 200 ปี ผูให้กำเนิดต้นตระกูลชื่อ “แสนวงศ์” หรือ “แสนวงศ์เฮือง” ถ้าจะเรียกชื่อเต็มว่า “ปู่แสนวงศ์เฮือง” มักเรียกสั้นว่า “แสนวงศ์” มีภริยาชื่อแม่เฒ่าแสนปั๋น อาจเรียกสั้นๆว่า “แม่เฒ่าปั๋น” เมื่อสามีมีศักดิ์เป็น “แสน” ก็เลยได้สมญาว่า แม่แสนปั๋น ไปด้วยถ้าจะนับตามชั้นบรรพบุรุษก็มีฐานะเป็น “ปู่ทวด” “ย่าทวด” พ่อเฒ่าแสนวงศ์เฮือง ได้สมรสกับแม่เฒ่าแสนปั๋นมีบุตรธิดารวมกัน 5 คน ทราบชื่อแต่ฝ่ายชาย ส่วนฝ่ายหญิงไม่ปรากฏชื่อแน่ชัด

 
หนังสือประวัติต้นตระกูล วงศ์เรือง

 

ชื่อเรื่อง : หนังสือประวัติต้นตระกูล วงศ์เรือง

ผู้แต่ง : พระราชวิสุทธิโสภณ

ปีที่พิมพ์ : 2531

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : นีลนาราการพิมพ์

 

ต้นตระกูลวงศ์เรือง ตั้งอยู่บ้านสางใต้หมู่ 1 ตำบลสาง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ตั้งมานานกว่า 200 ปี ผูให้กำเนิดต้นตระกูลชื่อ “แสนวงศ์” หรือ “แสนวงศ์เฮือง” ถ้าจะเรียกชื่อเต็มว่า “ปู่แสนวงศ์เฮือง” มักเรียกสั้นว่า “แสนวงศ์” มีภริยาชื่อแม่เฒ่าแสนปั๋น อาจเรียกสั้นๆว่า “แม่เฒ่าปั๋น” เมื่อสามีมีศักดิ์เป็น “แสน” ก็เลยได้สมญาว่า แม่แสนปั๋น ไปด้วยถ้าจะนับตามชั้นบรรพบุรุษก็มีฐานะเป็น “ปู่ทวด” “ย่าทวด” พ่อเฒ่าแสนวงศ์เฮือง ได้สมรสกับแม่เฒ่าแสนปั๋นมีบุตรธิดารวมกัน 5 คน ทราบชื่อแต่ฝ่ายชาย ส่วนฝ่ายหญิงไม่ปรากฏชื่อแน่ชัด

 

 

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา

 

ชื่อเรื่อง : หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา

ผู้แต่ง : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ปีที่พิมพ์ : 2542

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรมศิลปากร ทำหน้าที่รวบรวมเก็บรักษา และอนุรักษ์เอกสารสำคัญ ของชาติเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าต่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ประวัติ การดำเนินงานของบุคคล หน่วยงาน และกระแสเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษาศิลปะและวัฒนธรรม เป็นมรดกทางวัฒนธรรม หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา ก่อตั้งขึ้นด้วยเจตจำนงของชาวจังหวัดพะเยาหลายฝ่ายที่ตระหนักในคุณค่าของเอกสารจดหมายเหตุกรมศิลปากรได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เป็นอาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 45 พรรษา เมื่อปีพุทธศักราช 2540 และมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนามว่า “หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา”

 
อดีตกาลแห่งลานนาไทยและตำนานเมืองโยนกนครชัยบุรีศรีเชียงแสน

 

ชื่อเรื่อง : อดีตกาลแห่งลานนาไทยและตำนานเมืองโยนกนครชัยบุรีศรีเชียงแสน

ผู้แต่ง : -

ปีที่พิมพ์ : 2512

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : สงวนการพิมพ์

 

อดีตกาลแห่งล้านนา และตำนานเมืองโยนกนครชัยบุรีศรีเชียงแสน รวบรวมเอาเรื่องราว และเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เข้าไว้ด้วยกัน โดยใช้วิธีการศึกษา และเรียบเรียงฉีกออกนอกกรอบเดิมจากที่เคยคัดลอกจากตำราชั้นต้นทำให้เกิดเป็นงานเขียนทางประวัติศาสตร์ชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจ ด้วยความมุ่งหวังเพื่อยกย่องและเทิดทูนกรรมดีของเหล่าบรรพบุรุษ ให้รอบรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตล้านนา

 


1

อักษรไทยภาคเหนือ

 

ชื่อเรื่อง : อักษรไทยภาคเหนือ

ผู้แต่ง : สินชัย กระบวนแสง และจินตนา ตรีสุวรรณ

ปีที่พิมพ์ : 2517

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : หน่วยศึกษานิเทศก์

 

อักษรไทยภาคเหนือ รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทยภาคเหนือ หรืออักษรฝักขาม อาทิ ความหมายของอักษรย่อ คำนิยามศัพท์ที่ใช้เรียกส่วนต่างๆ ที่ประกอบเป็นตัวอักษรฝักขาม เหมือนกับตัวอักษรไทยปัจจุบัน รูปแบบและวิวัฒนาการของอักษรขอม เป็นต้น ซึ่งหน่วยศึกษานิเทศก์ และกรมฝึกหัดครูจึงยังเห็นแล้วว่าจะเป็นประโยชน์แก่การศึกษาภาษาไทยบางส่วน จึงจัดตีพิมพ์เผยแพร่เป็นเอกสารการนิเทศการศึกษา ฉบับที่ 151

 

 

อักษรฝักขามที่พบในศิลาจารึกภาคเหนือ

 

ชื่อเรื่อง : อักษรฝักขามที่พบในศิลาจารึกภาคเหนือ

ผู้แต่ง : กรรณิการ์ วิมลเกษม

ปีที่พิมพ์ : 2527

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

อักษรฝักขามที่พบในศิลาจารึกภาคเหนือ เป็นวิทยานิพนธ์มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงตัวอักษรฝักขามที่อยู่ในศิลาจารึกภาคเหนือ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น อักษรธรรมล้านนา อักษรฝักขาม และอักษรไทยนิเทศหรืออักษรขอมเมือง ซึ่งตัวอักษรเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ และโบราณคดีของชนชาติไทยเป็นอย่างยิ่ง

 

 

อักษรพิเศษในภาษาล้านนา

 

ชื่อเรื่อง : อักษรพิเศษในภาษาล้านนา

ผู้แต่ง : สนั่น ธรรมธิ

ปีที่พิมพ์ : 2534

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ระบบการเขียนอักษรในคัมภีร์ใบลานต่างๆนั้น สะท้อนถึงลักษณะอักษรที่มีระบบการเขียนเป็นพิเศษ แตกต่างไปจากระบบการเขียนแบบธรรมดา ถ้าหากมองผ่านไปโดยมิได้สนใจ จึงทำให้สาระที่เขียนด้วยอักษรนั้นๆ อาจถูกละเลยไปอย่างน่าเสียดาย เพราะด้วยระบบการเขียนอักษรของภาษาล้านนา ซึ่งปรากฏในคัมภีร์ใบลานสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีต นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่งในปัจจุบัน

 

 

อักษรล้านนา

 

ชื่อเรื่อง : อักษรล้านนา

ผู้แต่ง : วชิรนที วงศ์ศิริอำนวย

ปีที่พิมพ์ : 2542

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : บี.เอส การพิมพ์

 

อักษรล้านนานี้ เป็นตำราเรียนอักษรล้านนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นตำราเรียนสำหรับนักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป เนื้อหาประกอบไปด้วย อาทิ ประวัติความเป็นมาของอักษรล้านนา หลักการใช้ เขียน พูดในภาษาล้านนา เช่น พยัญชนะ ตัวสะกด การเขียนระบบเสียงอักษรล้านนา การสังโยค เป็นต้น

 

 

อาคารเก่า เล่าขานน่านอดีต มรดกท้องถิ่นน่าน เล่ม 3

 

ชื่อเรื่อง : อาคารเก่า เล่าขานน่านอดีต มรดกท้องถิ่นน่าน เล่ม 3

ผู้แต่ง : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน

ปีที่พิมพ์ : 2550

สถานที่พิมพ์ : น่าน

สำนักพิมพ์ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

 

น่าน เป็นจังหวัดหนึ่งในดินแดนล้านนา ตั้งอยู่ฟากตะวันออก มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผู้คนที่อาศัยบนผืนแผ่นดินน่าน ได้สร้างสรรค์ สั่งสม และสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม จนเกิดเป็นลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นหลายประการ รวมทั้งปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ให้ยั่งยืน จนกลายเป็นมรดกอันทรงคุณค่าสำคัญยิ่งของจังหวัด อาทิ อาคารเก่าในจังหวัดน่าน ซึ่งเป็นอาคารที่ก่อตั้งสืบทอดมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน จึงทำให้ด้วยสถาปัตยกรรมในอาคารเก่าเหล่านี้นั้น ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ ความเป็นมา รวมถึงเหตุการณ์สำคัญของเมืองน่านในอดีตได้อีกด้วย

 

 

เอกสารชุดพระเพณีเมืองเชียงใหม่ ประเพณีการบวช

 

ชื่อเรื่อง : เอกสารชุดพระเพณีเมืองเชียงใหม่ ประเพณีการบวช

ผู้แต่ง : ศรีเลา เกษพรหม และวัลลภ นามวงศ์พรหม

ปีที่พิมพ์ : 2543

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์ ส. ทรัพย์การพิมพ์

 

ล้านนา เป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่และเจริญรุ่งเรือง ดังประวัติศาสตร์ที่ได้บอกเล่าสืบต่อกันมา ชาวล้านนายึดมั่นในพุทธศาสนาเป็นเวลานาน จึงมีพิธีกรรมเกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนาหลายประการ อาทิ ประเพณีการบวชพระ บวชเป็นผ้าขาว บวชชี บวชสามเณร และบวชจูงศพ ซึ่งการบวชเหล่านี้ล้วนแสดงถึงความกตัญญูการสร้างบุญกุศล อบรมด้านความรู้ พฤติกรรม และการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคม ทั้งยังแสดงถึงกระบวนการสืบสานประเพณีทางพุทธศาสนา ผ่านวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ อันควรค่าแก่การอนุรักษ์อย่างยิ่ง

 

 

แอ่วเมืองลี้

 

ชื่อเรื่อง : แอ่วเมืองลี้

ผู้แต่ง : สนิท ภูมาศ

ปีที่พิมพ์ : 2544

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว

 

แอ่วเมืองลี้ ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน อันประกอบไปด้วยข้อมูลที่น่าสนใจ อาทิ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจเชิงการเกษตร สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ประเพณี เทศกาลและวัฒนธรรมของอำเภอลี้ เช่น การนมัสการครูบาศรีวิชัย เกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียง วัดพระพุทธบาทผาหนาม เที่ยวงานลำไยเมืองลี้ หมู่บ้านกะเหรี่ยงบ้านห้วยต้ม เป็นต้น

 

 

ฮีตกองของบ่าเก่า

 

ชื่อเรื่อง : ฮีตกองของบ่าเก่า

ผู้แต่ง : พระครูอดุลสีลกิตติ์

ปีที่พิมพ์ : 2543

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์ดาวคอมพิวกราฟิก

 

ฮีตกองของบ่าเก่า จัดพิมพ์ เนื่องในโอกาสที่คณะสงฆ์ คณะศิษย์ และคณะศรัทธาได้จัดพิธีพระราชทานเพลิงศพ ท่านพระครูนพบุรารักษ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดพวกช้าง และอดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ ผู้เขียนอธิบายวันและเวลา อันแฝงความหมายและนัยยะทางพุทธศาสนา ที่สอดแทรกเข้ากับวัฒนธรรมของเมืองล้านนา อาทิ วันกระทำมงคล วันชนะยาม วันราหูเกตุตกของเมืองล้านนา

 

 

ฮีตคนเมือง

 

ชื่อเรื่อง : ฮีตคนเมือง

ผู้แต่ง : ทองทวี ยศพิมสาร

ปีที่พิมพ์ : 2530

สถานที่พิมพ์ : ลำพูน

สำนักพิมพ์ : สำนักงานศึกษาธิการอำเภอแม่ทา

 

ฮีตประเพณีของคนเมือง ซึ่งบรรพชนได้ปฏิบัติ และจรรโลงไว้มีคุณค่ามหาศาล ผู้เขียนได้ใช้เวลาในการเขียน และค้นคว้าจากผู้เฒ่าผู้แก่หลายท่าน โดยเฉพาะเรื่องฮดน้ำ-ดำหัวปี๋ใหม่ ปอยหลวง หลอนผ้าต้อด และก๋องปู่จา ที่อยู่ในเล่มนี้ นอกจากนี้ผู้เขียนยังได้นำเสนอ เพื่อนำร่องให้ผู้อ่าน และผู้ศึกษาช่วยกันอภิปรายสืบต่อเนื้อหาภายใต้กรอบแนวคิดเรื่อง ฮีตประเพณีดั้งเดิมของเมืองล้านนาไทย ซึ่งมีอยู่อย่างมากมาย เช่น ฟ้อนเจิง ก๋องสะบัดใจ ฟังธรรมขอฝน ฯลฯ เป็นต้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และสานต่อวัฒนธรรมเมืองล้านนาไทยให้ยั่งยืน

 

 

ฮีตฮอยเฮา

 

ชื่อเรื่อง : ฮีตฮอยเฮา

ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

ปีที่พิมพ์ : 2538

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว

 

ภาคเหนือนับตั้งแต่จังหวัดอุทัยธานีขึ้นไป พบว่ามีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ และขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมที่สั่งสมมา และทับซ้อนกันมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรม และความเชื่อ อันเสมือนทรัพย์สมบัติของปู่ย่าตายาย แต่อยู่ในรูปของวัฒนธรรม ประเพณี การบอกเล่า ความเชื่อ และถูกบันทึกอยู่ในเอกสารโบราณที่มีอยู่มากมายทั่วทั้งภาคเหนือ ซึ่งผู้เขียนได้ลงพื้นที่เสาะแสวงหาข้อมูลทั้งปฐมภูมิ และทุติยภูมิทั่วทั้งภาคเหนือ อาทิ ความเชื่อเรื่องผีปู่ย่า พิธีสืบชะตา ประเพณีบูชาเสาอินทขีล หลักเมืองเชียงใหม่ ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ กระบวนการผลิตและพิธีกรรมเกี่ยวกับเหล็กน้ำพี้ เป็นต้น

 
บ้านโบราณเมืองลำพูน

 

ชื่อเรื่อง : บ้านโบราณเมืองลำพูน

ผู้แต่ง : วิทูรย์ เหลียวรุ่งเรือง

ปีที่พิมพ์ : 2546

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
คำแปลจามเทวีวงศ์ พงศาวดารเมืองหริปุญไชย

 

ชื่อเรื่อง : คำแปลจามเทวีวงศ์ พงศาวดารเมืองหริปุญไชย

ผู้แต่ง : ศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2510

สถานที่พิมพ์ : ม.ป.ท.

สำนักพิมพ์ : ม.ป.พ.

 
100 เหตุการณ์เงี้ยวก่อการจลาจลในมณฑลพายัพ พ.ศ.2445

 

ชื่อเรื่อง : 100 เหตุการณ์เงี้ยวก่อการจลาจลในมณฑลพายัพ พ.ศ.2445

ผู้แต่ง : ธรรมวิมลโมลี,พระ

ปีที่พิมพ์ : 2545

สถานที่พิมพ์ : พะเยา

สำนักพิมพ์ : นครนิวส์การพิมพ์

 
บายศรีทูลพระขวัญ

 

ชื่อเรื่อง : บายศรีทูลพระขวัญ

ผู้แต่ง : มูลนิธิวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือ

ปีที่พิมพ์ : 2550

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : เวียงบัวการพิมพ์

 
สมุดภาพโบราณตำนานวัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ชื่อเรื่อง : สมุดภาพโบราณตำนานวัดพระธาตุหริภุญชัย

ผู้แต่ง : วัดพระธาตุหริภุญชัย

ปีที่พิมพ์ : 2549

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : สันติภาพ แพ็คพริ้นท์

 
ชีวิตเจ้าฟ้า กับ หม่อมธาดา

 

ชื่อเรื่อง : ชีวิตเจ้าฟ้า กับ หม่อมธาดา

ผู้แต่ง : ธาดา ณ ลำพูน

ปีที่พิมพ์ : 2538

สถานที่พิมพ์ : ม.ป.ท.

สำนักพิมพ์ : ม.ป.พ.

 
ตำนานมูลศาสนา

 

ชื่อเรื่อง : ตำนานมูลศาสนา

ผู้แต่ง : ศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2519

สถานที่พิมพ์ : ม.ป.ท.

สำนักพิมพ์ : พระจันทร์

 
จารึกอาณาจักรน่านเจ้า

 

ชื่อเรื่อง : จารึกอาณาจักรน่านเจ้า

ผู้แต่ง : สำนักนายกรัฐมนตรี

ปีที่พิมพ์ : 1309

สถานที่พิมพ์ : สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี

สำนักพิมพ์ : พระนคร

 
ตำนานมูลศาสนา

 

ชื่อเรื่อง : ตำนานมูลศาสนา

ผู้แต่ง : พุทธพุกาม,พระ และ พุทธญาณ,พระ

ปีที่พิมพ์ : 2519

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : เจริญกิจ

 
เจ้าทิพวรรณ ณ เชียงตุง

 

ชื่อเรื่อง : เจ้าทิพวรรณ ณ เชียงตุง

ผู้แต่ง :  ทายาทเจ้าทิพวรรณ ณ เชียงตุง

ปีที่พิมพ์ : 2533

สถานที่พิมพ์ : ม.ป.ท.

สำนักพิมพ์ : ม.ป.พ.

 
ขัตติยานีศรีล้านนา

 

ชื่อเรื่อง : ขัตติยานีศรีล้านนา

ผู้แต่ง :  วงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่

ปีที่พิมพ์ : 2547

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : วิทอินดีไซน์

 
พระธาตุหริภุญชัย

 

ชื่อเรื่อง : พระธาตุหริภุญไชย

ผู้แต่ง :  เพ็ญสุดา สุคติใจอินทร์

ปีที่พิมพ์ : 2553

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : ถาวรกิจการพิมพ์

 
ลำปางในพงศาวดารไทยถิ่นเหนือ

 

ชื่อเรื่อง : ลำปางในพงศาวดารไทยถิ่นเหนือ

ผู้แต่ง :  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง

ปีที่พิมพ์ : 2548

สถานที่พิมพ์ : ลำปาง

สำนักพิมพ์ : จิตวัฒนาการพิมพ์

 
ลำปาง นครเขลางค์แห่งลุ่มน้ำวัง

 

ชื่อเรื่อง : ลำปาง นครเขลางค์แห่งลุ่มน้ำวัง

ผู้แต่ง : กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ

ปีที่พิมพ์ : 2541

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : คุรุสภาลาดพร้าว

 
สืบศิลป์ สานศรัทธา อนุรักษ์คุณค่า พระบูชา พระเครื่องล้านนา

 

ชื่อเรื่อง : สืบศิลป์ สานศรัทธา อนุรักษ์คุณค่า พระบูชา พระเครื่องล้านนา

ผู้แต่ง : สุรพล ดำริห์กุล

ปีที่พิมพ์ : 2549

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : นันทกานต์

 
ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ ฉบับ เชียงใหม่ 700 ปี

 

ชื่อเรื่อง :ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ ฉบับ เชียงใหม่ 700 ปี

ผู้แต่ง : ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ปีที่พิมพ์ : 2538

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ :มิ่งเมืองเชียงใหม่

 
พระธาตุเจ้าดอยตุง : บันทึกว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนา

 

ชื่อเรื่อง : พระธาตุเจ้าดอยตุง : บันทึกว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนา

ผู้แต่ง : พิเศษ เจียจันทร์พงษ์

ปีที่พิมพ์ : 2552

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : ถาวรกิจการพิมพ์

 
เจ้าพ่อหลวง ภาพแห่งความทรงจำและแหล่งประวัติศาสตร์ในนครเชียงใหม่

 

ชื่อเรื่อง : เจ้าพ่อหลวง ภาพแห่งความทรงจำและแหล่งประวัติศาสตร์ในนครเชียงใหม่

ผู้แต่ง : 

ปีที่พิมพ์ : 2542

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : มูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือและจังหวัดเชียงใหม่

 
เจ้าหลวงเชียงใหม่

 

ชื่อเรื่อง : เจ้าหลวงเชียงใหม่

ผู้แต่ง : สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีที่พิมพ์ : 2539

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนดื พับลิชชิ่ง

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

ชื่อเรื่อง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ผู้แต่ง : กระทรวงวัฒนธรรม

ปีที่พิมพ์ : 2559

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

 
99 พระบรมราโชวาท น้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์

 

ชื่อเรื่อง : 99 พระบรมราโชวาท น้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์

ผู้แต่ง : กระทรวงวัฒนธรรม

ปีที่พิมพ์ : 2559

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

 
คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (พิมพ์ครั้งที่ 2)

 

ชื่อเรื่อง : คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (พิมพ์ครั้งที่ 2)

ผู้แต่ง : กลุ่มจารีตเเละประเพณี  สำนักวรรณกรรมเเละประวัติศาสตร์  กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 2 (แก้ไขเพิ่มเติม) ธันวาคม 2559

สถานที่พิมพ์ : นครปฐม

สำนักพิมพ์ : สุวรรณภูมิ เฮอริเทจ

 
คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (พิมพ์ครั้งเเรก)

 

ชื่อเรื่อง : คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (พิมพ์ครั้งเเรก)

ผู้แต่ง : กลุ่มจารีตเเละประเพณี  สำนักวรรณกรรมเเละประวัติศาสตร์  กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2559

สถานที่พิมพ์ : นครปฐม

สำนักพิมพ์ : สุวรรณภูมิ เฮอริเทจ

 
เส้นทางจักรยานสู่แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เชียงใหม่ เล่มที่ 3 “วัดในนครเชียงใหม่”

 

ชื่อเรื่อง : เส้นทางจักรยานสู่แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เชียงใหม่ เล่มที่ 3 “วัดในนครเชียงใหม่”

ผู้แต่ง : สมโชติ อ๋องสกุล

ปีที่พิมพ์ : 2559

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

เส้นทางจักรยานสู่แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เชียงใหม่ เล่มที่ 2 “พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในป่าวิเศษ”

 

ชื่อเรื่อง : เส้นทางจักรยานสู่แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เชียงใหม่ เล่มที่ 2 “พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในป่าวิเศษ”

ผู้แต่ง : สมโชติ อ๋องสกุล

ปีที่พิมพ์ : 2559

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

 
เอกสารประกอบการเสวนาทางวิชาการ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย 2553 “ข้อมูลใหม่ก่อนประวัติศาสตร์น่าน : ลำพูน”

 

ชื่อเรื่อง : เอกสารประกอบการเสวนาทางวิชาการ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย 2553 “ข้อมูลใหม่ก่อนประวัติศาสตร์น่าน : ลำพูน”

ผู้แต่ง : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย ลำพูน กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2553

สถานที่พิมพ์ : ลำพูน

สำนักพิมพ์ : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย ลำพูน

อู้กำเมือง คู่มือหัดพูดภาษาไทยเหนือ

 

ชื่อเรื่อง : อู้กำเมือง คู่มือหัดพูดภาษาไทยเหนือ

ผู้แต่ง : อัมพร พันธ์ุพายัพ

ปีที่พิมพ์ : 2511

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : นพบุรีการพิมพ์

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ

 

ชื่อเรื่อง : อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ

ผู้แต่ง : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2550

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : รุ่งศิลป์การพิมพ์

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ

 

ชื่อเรื่อง : อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ

ผู้แต่ง : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2538

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : รุ่งศิลป์การพิมพ์

อุตสาหกรรมผลิตเครื่องมือหินแหล่งโบราณคดีภูซาง

 

ชื่อเรื่อง : อุตสาหกรรมผลิตเครื่องมือหินแหล่งโบราณคดีภูซาง

ผู้แต่ง : สำนักศิลปากรที่ 7 น่าน กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2549

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : เลทโกโชว์

อสุเรนทรจารีต คำพากย์

 

ชื่อเรื่อง : อสุเรนทรจารีต คำพากย์

ผู้แต่ง : มงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระ

ปีที่พิมพ์ : 2515

สถานที่พิมพ์ : สมุทรปราการ

สำนักพิมพ์ : อักษรประเสริฐ

อนุสรณ์วัฒนมงคล 80 ปี แจกเป็นวิทยาทานในวโรกาสอายุครบ 80 ปี ของพ่อเจ้าถวิล ณ เชียงใหม่ 2457-2537

 

ชื่อเรื่อง : อนุสรณ์วัฒนมงคล 80 ปี แจกเป็นวิทยาทานในวโรกาสอายุครบ 80 ปี ของพ่อเจ้าถวิล ณ เชียงใหม่ 2457-2537

ผู้แต่ง : -

ปีที่พิมพ์ : 2537

สถานที่พิมพ์ : ม.ป.ท.

สำนักพิมพ์ : ม.ป.พ.

อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ เจ้าไชยสุริวงศ์ ณ เชียงใหม่

 

ชื่อเรื่อง : อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ เจ้าไชยสุริวงศ์ ณ เชียงใหม่

ผู้แต่ง : -

ปีที่พิมพ์ : 2547

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : มิ่งเมือง

อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมศรีนวล ณ เชียงใหม่

 

ชื่อเรื่อง : อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมศรีนวล ณ เชียงใหม่

ผู้แต่ง : -

ปีที่พิมพ์ : 2535

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊ฟ

อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ เจ้าวงศ์จันทร์ คชเสนี

 

ชื่อเรื่อง : อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ เจ้าวงศ์จันทร์  คชเสนี

ผู้แต่ง : -

ปีที่พิมพ์ : 2540

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : ม.ป.พ.

อนุสรณ์ 100 ปี อำเภอสารภี

 

ชื่อเรื่อง : อนุสรณ์ 100 ปี อำเภอสารภี

ผู้แต่ง : สุขาภิบาลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ปีที่พิมพ์ : 2534

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : บุณย์ศิริงานพิมพ์

อตีตังสญาณหรือเครื่องวิทยาการกำหนดรู้เรื่องในอดีต

 

ชื่อเรื่อง : อตีตังสญาณหรือเครื่องวิทยาการกำหนดรู้เรื่องในอดีต

ผู้แต่ง : ธนิต อยู่โพธิ์

ปีที่พิมพ์ : 2511

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

แหล่งเตาล้านนา

 

ชื่อเรื่อง : แหล่งเตาล้านนา

ผู้แต่ง : กองโบราณคดี กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2533

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย

หัวใจนักรบ

 

ชื่อเรื่อง : หัวใจนักรบ

ผู้แต่ง : มงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสุนทรมหาวชิราวุธ พระ

ปีที่พิมพ์ : 2498

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : ตีรณสาร

หนานอินต๊ะ ต้นตระกูลอินทพันธุ์ คริสเตียนไทยคนแรกของล้านนา การศึกษาอัตชีวประวัติ และประวัติศาสตร์ของชุมชนคริสเตียนในล้านนา

 

ชื่อเรื่อง : หนานอินต๊ะ ต้นตระกูลอินทพันธุ์ คริสเตียนไทยคนแรกของล้านนา การศึกษาอัตชีวประวัติ และประวัติศาสตร์ของชุมชนคริสเตียนในล้านนา

ผู้แต่ง : ชัยยศ ชัยนิลพันธ์

ปีที่พิมพ์ : 2553

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : เชียงใหม่โรงพิมพ์แสงศิลป์

หนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พระครูญาณภิรัต สทฺธายุตฺโต

 

ชื่อเรื่อง : หนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พระครูญาณภิรัต สทฺธายุตฺโต

ผู้แต่ง : วัดป่าเจริญธรรม

ปีที่พิมพ์ : 2541

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : บุณย์ศิริงานพิมพ์

หนามยอกเอาหนามบ่ง สำนวนแรกและวิวาทพระสมุทร

 

ชื่อเรื่อง : หนามยอกเอาหนามบ่ง สำนวนแรก และวิวาทพระสมุทร

ผู้แต่ง : ศรีอยุธยา

ปีที่พิมพ์ : 2520

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : มหามกุฏราชวิทยาลัย

เสือเฒ่า

 

ชื่อเรื่อง : เสือเฒ่า

ผู้แต่ง : มงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ

ปีที่พิมพ์ : 2516

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : อมรการพิมพ์

เสภาเรื่อง ขุนช้าง – ขุนแผน ตอนต่อจากฉบับหอสมุดแห่งชาติ

 

ชื่อเรื่อง : เสภาเรื่อง ขุนช้าง – ขุนแผน ตอนต่อจากฉบับหอสมุดแห่งชาติ

ผู้แต่ง : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2507

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : เลี่ยงเซียงจงเจริญ

เสน่ห์คนเมือง เสน่ห์กำเมือง

 

ชื่อเรื่อง : เสน่ห์คนเมือง เสน่ห์กำเมือง

ผู้แต่ง : ธนวัฒน์ คนเมือง

ปีที่พิมพ์ : ม.ป.ป.

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : บี เอส ดี การพิมพ์

สุภาษิตสอนสตรี

 

ชื่อเรื่อง : สุภาษิตสอนสตรี

ผู้แต่ง : สุนทรภู่

ปีที่พิมพ์ : 2510

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : กรุงเทพการพิมพ์

สาวิตรี ความเรียงและบทละครร้อง

 

ชื่อเรื่อง : สาวิตรี ความเรียงและบทละครร้อง

ผู้แต่ง : มงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ

ปีที่พิมพ์ : 2528

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : ธนาคารออมสิน

สารัตถคดี เหนือแคว้นแดนสยาม

 

ชื่อเรื่อง : สารัตถคดี เหนือแคว้นแดนสยาม

ผู้แต่ง : ปราณี ศิริธร

ปีที่พิมพ์ : 2528

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : ช้างเผือก

สารคติ โบราณล้านนาไทย

 

ชื่อเรื่อง : สารคติ โบราณล้านนาไทย

ผู้แต่ง : พระพุทธมหาภาวณฺโณ

ปีที่พิมพ์ : ม.ป.ป.

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : ปอง

สรรพช่าง : ภูมิปัญญาท้องถิ่นเชียงใหม่

 

ชื่อเรื่อง : สรรพช่าง : ภูมิปัญญาท้องถิ่นเชียงใหม่

ผู้แต่ง : ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหมและศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏเชียงใหม่

ปีที่พิมพ์ : 2539

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : ดาว

สมโภช ๖๐๐ ปี พระธาตุเจดีย์หลวง

 

ชื่อเรื่อง : สมโภช ๖๐๐ ปี  พระธาตุเจดีย์หลวง

ผู้แต่ง : -

ปีที่พิมพ์ : 2536

สถานที่พิมพ์ : ม.ป.ท.

สำนักพิมพ์ : ม.ป.พ.

สถาปัตยกรรมสุโขทัย

 

ชื่อเรื่อง : สถาปัตยกรรมสุโขทัย

ผู้แต่ง : ธาดา สุทธิธรรม

ปีที่พิมพ์ : 2536

สถานที่พิมพ์ : ม.ป.ท.

สำนักพิมพ์ : ฉลองรัตน์

ศิลปะสถาปัตยกรรมล้านนา

 

ชื่อเรื่อง : ศิลปะสถาปัตยกรรมล้านนา

ผู้แต่ง : เสนอ  นิลเดช

ปีที่พิมพ์ : 2539

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : ด่านสุทธาการพิมพ์

ศิลปะภาคเหนือ : หริภุญชัย-ล้านนา

 

ชื่อเรื่อง : ศิลปะภาคเหนือ : หริภุญชัย-ล้านนา

ผู้แต่ง : สันติ เล็กสุขุม

ปีที่พิมพ์ : 2538

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : ด่านสุทธาการพิมพ์

ศิลปะถ้ำเขาปลาร้า อุทัยธานี

 

ชื่อเรื่อง : ศิลปะถ้ำเขาปลาร้า อุทัยธานี

ผู้แต่ง : กองโบราณคดี กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2533

สถานที่พิมพ์ : ม.ป.ท.

สำนักพิมพ์ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยปะ

ศาสนาพิธีพื้นเมือง

 

ชื่อเรื่อง : ศาสนาพิธีพื้นเมือง

ผู้แต่ง : -

ปีที่พิมพ์ : 2536

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : ส.ทรัพย์การพิมพ์

ศรีทะนนไชย (สำนวนกาพย์) และ ลิลิตตำรานพรัตน์

 

ชื่อเรื่อง : ศรีทะนนไชย (สำนวนกาพย์) และ ลิลิตตำรานพรัตน์

ผู้แต่ง : -

ปีที่พิมพ์ : 2511

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : ศรีเมืองการพิมพ์

ศรีโคมคำ

 

ชื่อเรื่อง : ศรีโคมคำ

ผู้แต่ง : เกรียงศักดิิ์  ชัยดรุณ

ปีที่พิมพ์ : 2553

สถานที่พิมพ์ : พะเยา

สำนักพิมพ์ : นครนิวส์การพิมพ์

ศกุลตลา หลวงจำเนียรเดินทาง วิวาหพระสมุทร

 

ชื่อเรื่อง : ศกุลตลา หลวงจำเนียรเดินทาง วิวาหพระสมุทร

ผู้แต่ง : มงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสุนทรมหาวชิราวุธ พระ

ปีที่พิมพ์ : 2512

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : ศิลปาบรรณาคาร

โวหารโบราณ (เพลงละอ่อน, ปริศนา-คำทาย, คำอู้บ่าว-อู้สาว, สุภาษิต)

 

ชื่อเรื่อง : โวหารโบราณ (เพลงละอ่อน, ปริศนา-คำทาย, คำอู้บ่าว-อู้สาว, สุภาษิต)

ผู้แต่ง : อุดม  รุ่งเรืองศรี

ปีที่พิมพ์ : 2554

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : มิ่งเมือง 2795

เวียงท่ากาน 2

 

ชื่อเรื่อง : เวียงท่ากาน 2

ผู้แต่ง : กองโบราณคดี กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2534

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : สมาพันธ์

เวียงท่ากาน 1

 

ชื่อเรื่อง : เวียงท่ากาน 1

ผู้แต่ง : กองโบราณคดี กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2534

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : สมาพันธ์

วิหารจามเทวี วัดปงยางคก

 

ชื่อเรื่อง : วิหารจามเทวี วัดปงยางคก

ผู้แต่ง : ชมรมผู้สูงอายุ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ปีที่พิมพ์ : 2547

สถานที่พิมพ์ : ลำปาง

สำนักพิมพ์ : จิตวัฒนาการพิมพ์

วิพากษ์คดี 'ศิลาจารึกพ่อขุนรามา'

 

ชื่อเรื่อง : วิพากษ์คดี 'ศิลาจารึกพ่อขุนรามา'

ผู้แต่ง : อโณทัย  อาตมา

ปีที่พิมพ์ : 2547

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพ

สำนักพิมพ์ : สุขภาพใจ

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่

 

ชื่อเรื่อง : วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่

ผู้แต่ง : จรีย์  สุนทรสิงห์

ปีที่พิมพ์ : 2543

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : ดาวคอมพิวกราฟิค

วัดพระธาตุลำปางหลวง : ระเบียงคด กุฏิพระแก้ว และหอไตร

 

ชื่อเรื่อง : วัดพระธาตุลำปางหลวง : ระเบียงคด กุฏิพระแก้ว และหอไตร

ผู้แต่ง : สำนักศิลปากรที่ 7 น่าน กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2551

สถานที่พิมพ์ : ม.ป.ท.

สำนักพิมพ์ : ม.ป.พ.

วัดปราสาท

 

ชื่อเรื่อง : วัดปราสาท

ผู้แต่ง : พระครูชินวงศานุวัตร์ และนายหนานปวงคำ  ตุ้ยเขียว

ปีที่พิมพ์ : 2528

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : พระสิงห์การพิมพ์

วัดน้ำบ่อหลวง (วนาราม) : สมบัติวัด ศรัทธาวัด

 

ชื่อเรื่อง : วัดน้ำบ่อหลวง (วนาราม) : สมบัติวัด ศรัทธาวัด

ผู้แต่ง : สรัสวดี - สมโชติ  อ๋องสกุล

ปีที่พิมพ์ : 2556

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วัดช้างล้อม

 

ชื่อเรื่อง : วัดช้างล้อม

ผู้แต่ง : กองโบราณ กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : ม.ป.ป.

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพ

สำนักพิมพ์ : วิคตอรี่เพาเวอร์พอยท์

วัดโขงขาว

 

ชื่อเรื่อง : วัดโขงขาว

ผู้แต่ง : ชมรมวิชชุเวทย์ธรรมปฏิบัติ

ปีที่พิมพ์ : 2544

สถานที่พิมพ์ : ม.ป.ท.

สำนักพิมพ์ : ม.ป.พ.

วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดอุทัยธานี

 

ชื่อเรื่อง : วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดอุทัยธานี

ผู้แต่ง : คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ปีที่พิมพ์ : 2544

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : กระทรวงมหาดไทย : กระทรวงศึกษาธิการ และกรมศิลปากร

วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดอุตรดิตถ์

 

ชื่อเรื่อง : วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้แต่ง : คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ปีที่พิมพ์ : 2542

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : กระทรวงมหาดไทย : กระทรวงศึกษาธิการ และกรมศิลปากร

วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดสุโขทัย

 

ชื่อเรื่อง : วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดสุโขทัย

ผู้แต่ง : คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ปีที่พิมพ์ : 2544

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : กระทรวงมหาดไทย : กระทรวงศึกษาธิการ และกรมศิลปากร

วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดลำพูน

 

ชื่อเรื่อง : วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดลำพูน

ผู้แต่ง : คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ปีที่พิมพ์ : 2544

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : กระทรวงมหาดไทย : กระทรวงศึกษาธิการ และกรมศิลปากร

วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดลำปาง

 

ชื่อเรื่อง : วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดลำปาง

ผู้แต่ง : คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ปีที่พิมพ์ : 2544

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : กระทรวงมหาดไทย : กระทรวงศึกษาธิการ และกรมศิลปากร

วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

ชื่อเรื่อง : วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้แต่ง : คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ปีที่พิมพ์ : 2542

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : กระทรวงมหาดไทย : กระทรวงศึกษาธิการ และกรมศิลปากร

วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดแพร่

 

ชื่อเรื่อง : วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดแพร่

ผู้แต่ง : คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ปีที่พิมพ์ : 2542

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : กระทรวงมหาดไทย : กระทรวงศึกษาธิการ และกรมศิลปากร

วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดพิษณุโลก

 

ชื่อเรื่อง : วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดพิษณุโลก

ผู้แต่ง : คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ปีที่พิมพ์ : 2542

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : กระทรวงมหาดไทย : กระทรวงศึกษาธิการ และกรมศิลปากร

วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดเพชรบูรณ์

 

ชื่อเรื่อง : วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้แต่ง : คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ปีที่พิมพ์ : 2543

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : กระทรวงมหาดไทย : กระทรวงศึกษาธิการ และกรมศิลปากร

วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดพิจิตร

 

ชื่อเรื่อง : วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดพิจิตร

ผู้แต่ง : คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ปีที่พิมพ์ : 2543

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : กระทรวงมหาดไทย : กระทรวงศึกษาธิการ และกรมศิลปากร

วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดพะเยา

 

ชื่อเรื่อง : วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดพะเยา

ผู้แต่ง : คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ปีที่พิมพ์ : 2544

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : กระทรวงมหาดไทย : กระทรวงศึกษาธิการ และกรมศิลปากร

วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดน่าน

 

ชื่อเรื่อง : วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดน่าน

ผู้แต่ง : คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ปีที่พิมพ์ : 2544

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : กระทรวงมหาดไทย : กระทรวงศึกษาธิการ และกรมศิลปากร

วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดนครสวรรค์

 

ชื่อเรื่อง : วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดนครสวรรค์

ผู้แต่ง : คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ปีที่พิมพ์ : 2542

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : กระทรวงมหาดไทย : กระทรวงศึกษาธิการ และกรมศิลปากร

วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดตาก

 

ชื่อเรื่อง : วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดตาก

ผู้แต่ง : คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ปีที่พิมพ์ : 2544

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : กระทรวงมหาดไทย : กระทรวงศึกษาธิการ และกรมศิลปากร

วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดเชียงใหม่

 

ชื่อเรื่อง : วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดเชียงใหม่

ผู้แต่ง : คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ปีที่พิมพ์ : 2542

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : กระทรวงมหาดไทย : กระทรวงศึกษาธิการ และกรมศิลปากร

วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดเชียงราย

 

ชื่อเรื่อง : วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดเชียงราย

ผู้แต่ง : คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ปีที่พิมพ์ : 2544

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : กระทรวงมหาดไทย : กระทรวงศึกษาธิการ และกรมศิลปากร

วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดกำแพงเพชร

 

ชื่อเรื่อง : วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดกำแพงเพชร

ผู้แต่ง : คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ปีที่พิมพ์ : 2544

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : กระทรวงมหาดไทย : กระทรวงศึกษาธิการ และกรมศิลปากร

วรรณกรรมท้องถิ่นล้านนา

 

ชื่อเรื่อง : วรรณกรรมท้องถิ่นล้านนา

ผู้แต่ง : ลมูล จันทน์หอม

ปีที่พิมพ์ : 2534

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : วิทยาลัยครูเชียงใหม่ สหวิทยาลัยล้านนาเชียงใหม่

เล่าเรื่องเมืองเหนือ ฉบับสมบูรณ์

 

ชื่อเรื่อง : เล่าเรื่องเมืองเหนือ ฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง : อสิธารา

ปีที่พิมพ์ : 2551

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : มิตรสัมพันธ์กราฟฟิค

เล่าเรื่องในไตรภูมิ

 

ชื่อเรื่อง : เล่าเรื่องในไตรภูมิ

ผู้แต่ง : เสฐียรโกเศศ

ปีที่พิมพ์ : 2512

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : อักษรเพชรเกษม

ลิลิตพายัพ

 

ชื่อเรื่อง : ลิลิตพายัพ

ผู้แต่ง : มงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ

ปีที่พิมพ์ : 2511

สถานที่พิมพ์ : ธนบุรี

สำนักพิมพ์ : ประเสริฐการพิมพ์

ลิลิตพระลอ

 

ชื่อเรื่อง : ลิลิตพระลอ

ผู้แต่ง : -

ปีที่พิมพ์ : 2510

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : พระจันทร์

ล้านนาไทยในแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวง

 

ชื่อเรื่อง : ล้านนาไทยในแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวง

ผู้แต่ง : พิษณุ จันทร์วิทัน

ปีที่พิมพ์ : 2555

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : พิมพ์คำ

ล้านนาไทย อนุสรณ์พระราชพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ (เชียงใหม่ 2526-27)

 

ชื่อเรื่อง : ล้านนาไทย อนุสรณ์พระราชพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ (เชียงใหม่ 2526-27)

ผู้แต่ง : คณะกรรมการจัดทำหนังสืออนุสรณ์สามกษัตริย์

ปีที่พิมพ์ : ม.ป.ป.

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : ทิพย์เนตรการพิมพ์

ลัวะล้านนาโลกาภิวัตน์ : ย้อนนิยายปรัมปราเมืองลัวะสู่ตำนานล้านนาก้าวย่างโหยหาสู่สังคมโลกาภิวัตน์

 

ชื่อเรื่อง : ลัวะล้านนาโลกาภิวัตน์ : ย้อนนิยายปรัมปราเมืองลัวะสู่ตำนานล้านนาก้าวย่างโหยหาสู่สังคมโลกาภิวัตน์

ผู้แต่ง : นิคม พรหมมาเทพย์

ปีที่พิมพ์ : 2559

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : แม็กซ์พริ้นติ้ง

ลักษณะการปกครองประเทศสยาม แต่โบราณสร้างตลาดสำหรับเมือง สร้างเมือง และพยากรณ์ความฝัน

 

ชื่อเรื่อง : ลักษณะการปกครองประเทศสยาม แต่โบราณสร้างตลาดสำหรับเมือง สร้างเมือง และพยากรณ์ความฝัน

ผู้แต่ง : ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา และพระมหากวี กิตฺติสาโร

ปีที่พิมพ์ : 2511

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : เลี่ยงเซียงจงเจริญ

เรื่องเล่าจากภาพ วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

 

ชื่อเรื่อง : เรื่องเล่าจากภาพ วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

ผู้แต่ง : พระครูวิทิตศาสนาทร, พระมหาอำนวย ปญฺญาวชิโร ,พระครูใบฏีกาหล้า อมรเมโธ และคณะ

ปีที่พิมพ์ : 2552

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : วิทอินดีไซน์

เรื่องเมืองไตรตรึงส์ อู่ทอง และอโยธยา และเมืองอู่ทอง

 

ชื่อเรื่อง : เรื่องเมืองไตรตรึงส์  อู่ทอง  และอโยธยา และเมืองอู่ทอง

ผู้แต่ง : ธนิต อยู่โพธิ์ และมานิต วัลลิโภดม

ปีที่พิมพ์ : 2512

สถานที่พิมพ์ : ธนบุรี

สำนักพิมพ์ : อมรการพิมพ์

เรื่องพระร่วง

 

ชื่อเรื่อง : เรื่องพระร่วง

ผู้แต่ง : ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา

ปีที่พิมพ์ : 2495

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : พานิชกิจ

เรื่องจามเทวีวงศ์ พงศาวดารเมืองหริภุญไชยทั้งภาษาบาฬีแลคำแปล และเจ้าดารารัศมี พระราชชายา

 

ชื่อเรื่อง : เรื่องจามเทวีวงศ์ พงศาวดารเมืองหริภุญไชยทั้งภาษาบาฬีแลคำแปล และเจ้าดารารัศมี พระราชชายา

ผู้แต่ง : พระโพธิรังสี

ปีที่พิมพ์ : 2463

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : โสภณพิพรรฒธนากร

รูปหล่อบูชาพระครูบาศรีวิชัย 2540 วัดดอยขุมเงิน ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน

 

ชื่อเรื่อง : รูปหล่อบูชาพระครูบาศรีวิชัย 2540 วัดดอยขุมเงิน ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน

ผู้แต่ง : -

ปีที่พิมพ์ : ม.ป.ป.

สถานที่พิมพ์ : ม.ป.ท.

สำนักพิมพ์ : ม.ป.พ.

รำพันพิลาป

 

ชื่อเรื่อง : รำพันพิลาป

ผู้แต่ง : สุนทรภู่

ปีที่พิมพ์ : 2510

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : กรมแผนที่ทหาร

รายงานการขุดค้นขุดแต่ง และศึกษาชั้นวัฒนธรรมทางโบราณคดี เขลางค์นคร

 

ชื่อเรื่อง : รายงานการขุดค้นขุดแต่ง และศึกษาชั้นวัฒนธรรมทางโบราณคดี เขลางค์นคร

ผู้แต่ง : เทศบาลนครลำปาง และสำนักศิลปากรที่ 7 น่าน

ปีที่พิมพ์ : 2551

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : มรดกล้านนา

ระบบชลประทานเมืองสุโขทัย

 

ชื่อเรื่อง : ระบบชลประทานเมืองสุโขทัย

ผู้แต่ง : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2557

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : โรงแรมบางกอกอินเฮาส์

รวมเรื่องพระร่วง

 

ชื่อเรื่อง : รวมเรื่องพระร่วง

ผู้แต่ง : มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ

ปีที่พิมพ์ : 2521

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : โรงพยาบาลมหามกุฏราชวิทยาลัย

รวมเรื่อง เจ้าแม่หม่อนเล่า ย้อนอดีตวัดสันป่ายางหลวง ครูบาบุญทาผู้โด่งดัง พระสิงห์ฝนแสนห่า พระรอดปลอดภัย พระรอดอัญมณี

 

ชื่อเรื่อง : รวมเรื่อง เจ้าแม่หม่อนเล่า ย้อนอดีตวัดสันป่ายางหลวง ครูบาบุญทาผู้โด่งดัง พระสิงห์ฝนแสนห่า พระรอดปลอดภัย พระรอดอัญมณี

ผู้แต่ง : ประสิทธิ์ เพชรรักษ์

ปีที่พิมพ์ : 2538

สถานที่พิมพ์ : ลำพูน

สำนักพิมพ์ : ณัฐพลการพิมพ์ลำพูน

ร่มเรือนกาแล

 

ชื่อเรื่อง : ร่มเรือนกาแล

ผู้แต่ง : มาลา คำจันทร์

ปีที่พิมพ์ : 2550

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : มิตรสัมพันธ์กราฟฟิค

เยี่ยมชมเฮือนสล่าล้านนา

 

ชื่อเรื่อง : เยี่ยมชมเฮือนสล่าล้านนา

ผู้แต่ง : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ปีที่พิมพ์ : 2550

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : สุเทพการพิมพ์

เมืองประวัติศาสตร์เชียงแสน

 

ชื่อเรื่อง : เมืองประวัติศาสตร์เชียงแสน

ผู้แต่ง : สำนักศิลปารที่ 8 เชียงใหม่ กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : ม.ป.ป.

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : ไอเดีย กรุ๊ป

เมืองโบราณในอาณาจักรสุโขทัย

 

ชื่อเรื่อง : เมืองโบราณในอาณาจักรสุโขทัย

ผู้แต่ง : ศรีศักดิ์ วัลลิโภดม

ปีที่พิมพ์ : 2532

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เมืองน่าน โบราณคดี ประวัติศาสตร์ และศิลปะ

 

ชื่อเรื่อง : เมืองน่าน โบราณคดี ประวัติศาสตร์ และศิลปะ

ผู้แต่ง : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2537

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : ชวนพิมพ์

เมืองไทยจงตื่นเถิด และลัทธิเอาอย่าง

 

ชื่อเรื่อง : เมืองไทยจงตื่นเถิด และลัทธิเอาอย่าง

ผู้แต่ง : อัศวพาหุ

ปีที่พิมพ์ : 2513

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : สหสยามพัฒนา

เมขลา - รามสูร

 

ชื่อเรื่อง : เมขลา - รามสูร

ผู้แต่ง : เสฐียรโกเศศ

ปีที่พิมพ์ : 2507

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : การพิมพ์พาณิชย์

มูลบทบรรพกิจ

 

ชื่อเรื่อง : มูลบทบรรพกิจ

ผู้แต่ง : ศรัสุนทรโวหาร, พระยา

ปีที่พิมพ์ : 2514

สถานที่พิมพ์ : ธนบุรี

สำนักพิมพ์ : กรุงธน

มัทนะพาธา หรือตำนานแห่งดอกกุหลาบ

 

ชื่อเรื่อง : มัทนะพาธา หรือตำนานแห่งดอกกุหลาบ

ผู้แต่ง : มงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสุนทรมหาวชิราวุธ พระ

ปีที่พิมพ์ : 2499

สถานที่พิมพ์ : ธนบุรี

สำนักพิมพ์ : คินฮิง

มอญที่เกี่ยวกับไทย

 

ชื่อเรื่อง : มอญที่เกี่ยวกับไทย

ผู้แต่ง : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2512

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : ศิวพร

มหานิบาตชาดกเรื่องที่ห้า มโหสธชาดก

 

ชื่อเรื่อง : มหานิบาตชาดกเรื่องที่ห้า มโหสธชาดก

ผู้แต่ง : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2510

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : ประจักษ์วิทยา

พุทธานุสรณ์

 

ชื่อเรื่อง : พุทธานุสรณ์

ผู้แต่ง : ยิ้มศิริ

ปีที่พิมพ์ : 2512

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : ไทยสัมพันธ์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย จังหวัดลำพูน

 

ชื่อเรื่อง : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย จังหวัดลำพูน

ผู้แต่ง : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2542

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : คัมปาย อิมเมจจิ้ง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน และโบราณวัตถุชิ้นสำคัญ

 

ชื่อเรื่อง : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน และโบราณวัตถุชิ้นสำคัญ

ผู้แต่ง : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน

ปีที่พิมพ์ : 2547

สถานที่พิมพ์ : น่าน

สำนักพิมพ์ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

พิธีบวงสรวง และประวัติวัดโชติการาม (วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร)

 

ชื่อเรื่อง : พิธีบวงสรวง และประวัติวัดโชติการาม (วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร)

ผู้แต่ง : มณี พยอมยงค์

ปีที่พิมพ์ : 2533

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : ม.ป.พ.

พลิกประวัติศาสตร์พระธาตุดอยตุง

 

ชื่อเรื่อง : พลิกประวัติศาสตร์พระธาตุดอยตุง

ผู้แต่ง : สำนักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่

ปีที่พิมพ์ : ม.ป.ป.

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : นุชาการพิมพ์

บทละครเรื่องพระมะเหลเถไถ, บทละครเรื่องอุณรุทร้อยเรื่อง และบทละครเรื่องระเด่นลันได

 

ชื่อเรื่อง : บทละครเรื่องพระมะเหลเถไถ, บทละครเรื่องอุณรุทร้อยเรื่อง และบทละครเรื่องระเด่นลันได

ผู้แต่ง : คุณสุวรรณ และพระมหามนตร (ทรัพย์)

ปีที่พิมพ์ : 2510

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : เฟื่องอักษร

พระมงกุฎเกล้าฯ และเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ฯ

 

ชื่อเรื่อง : พระมงกุฎเกล้าฯ และเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ฯ

ผู้แต่ง : เสฐียร พันธรังษี

ปีที่พิมพ์ : 2496

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : แพร่พิทยา

พระพุทธสิหิงค์ กับ วิจารณ์ของ หลวงบริบาลบุรีภัณฑ์ ภาคีสมาชิกแห่งราชบัณฑิตยสถาน สำนักธรรมศาสตร์แลการเมือง วิชาโบราณคดี

 

ชื่อเรื่อง : พระพุทธสิหิงค์ กับ วิจารณ์ของ หลวงบริบาลบุรีภัณฑ์ ภาคีสมาชิกแห่งราชบัณฑิตยสถาน สำนักธรรมศาสตร์แลการเมือง วิชาโบราณคดี

ผู้แต่ง : บริบาลบุรีภัณฑ์, หลวง

ปีที่พิมพ์ : 2477

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : พระจันทร์

พระพุทธรูปสมัยต่างๆ ในประเทศไทย และตำนานพระพิมพ์

 

ชื่อเรื่อง : พระพุทธรูปสมัยต่างๆ ในประเทศไทย และตำนานพระพิมพ์

ผู้แต่ง : บริบาลบุรีภัณฑ์, หลวง และยอช เซเดส์

ปีที่พิมพ์ : 2515

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : รวมมิตรไทย

พระพุทธรูปปางต่าง ๆ

 

ชื่อเรื่อง : พระพุทธรูปปางต่าง ๆ

ผู้แต่ง : สมพร อยู่โพธิ์

ปีที่พิมพ์ : 2535

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : ไพศาลศิริ

พระพุทธบาทตากผ้าอนุสรณ์

 

ชื่อเรื่อง : พระพุทธบาทตากผ้าอนุสรณ์

ผู้แต่ง : -

ปีที่พิมพ์ : 2520

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : โรงเรียนสตรีเนติศึกษา

พระประวัติ อภินิหาร พระเครื่อง ครูบาศรีวิไชย นักบุญแห่งลานนาไทย

 

ชื่อเรื่อง : พระประวัติ อภินิหาร พระเครื่อง ครูบาศรีวิไชย นักบุญแห่งลานนาไทย

ผู้แต่ง : บุรี รัตนา

ปีที่พิมพ์ : ม.ป.ป.

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : ผ่านฟ้าพาณิชย์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชจักรีวงศ์กับนครเชียงใหม่

 

ชื่อเรื่อง : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชจักรีวงศ์กับนครเชียงใหม่

ผู้แต่ง : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ปีที่พิมพ์ : 2539

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง

พระธาตุจอมกิตติ

 

ชื่อเรื่อง : พระธาตุจอมกิตติ

ผู้แต่ง : นายประเสริฐ จิตรสกุล และคนอื่น ๆ

ปีที่พิมพ์ : 2531

สถานที่พิมพ์ : ม.ป.ท.

สำนักพิมพ์ : ม.ป.พ.

พระธรรมเทศนา พระราชพงศาวดารสังเขป

 

ชื่อเรื่อง : พระธรรมเทศนา พระราชพงศาวดารสังเขป

ผู้แต่ง : มหาสมณเจ้า, สมเด็จพระมหา

ปีที่พิมพ์ : 2515

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : วัฒนพาณิช

พระเจ้าไม้ล้านนา

 

ชื่อเรื่อง : พระเจ้าไม้ล้านนา

ผู้แต่ง : วิลักษณ์ ศรีป่าซาง

ปีที่พิมพ์ : 2554

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : สีสันพรรณไม้

พญาปู่อ่อน สืบสายสกุลและบันทึกความรักความภาคภูมิใจ

 

ชื่อเรื่อง : พญาปู่อ่อน สืบสายสกุลและบันทึกความรักความภาคภูมิใจ

ผู้แต่ง : สุพิน ฤทธิ์เพ็ญ

ปีที่พิมพ์ : 2558

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : วนิดาการพิมพ์

พจนานุกรมภาษาถิ่นภาคเหนือ

 

ชื่อเรื่อง : พจนานุกรมภาษาถิ่นภาคเหนือ

ผู้แต่ง : ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่และศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏเชียงใหม่

ปีที่พิมพ์ : 2539

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : ส.ทรัพย์การพิมพ์

พงศาวดารเมืองนครเชียงใหม่ เมืองนครลำปาง เมืองลำพูนไชย

 

ชื่อเรื่อง : พงศาวดารเมืองนครเชียงใหม่ เมืองนครลำปาง เมืองลำพูนไชย

ผู้แต่ง : มหาอำมาตยาธิบดี, พระยา

ปีที่พิมพ์ : 2505

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : พระจันทร์

แผ่นดินล้านนา

 

ชื่อเรื่อง : แผ่นดินล้านนา

ผู้แต่ง : สุรพล ดำริห์กุล

ปีที่พิมพ์ : 2539

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : เมืองโบราณ

ผักพื้นบ้านภาคเหนือ

 

ชื่อเรื่อง : ผักพื้นบ้านภาคเหนือ

ผู้แต่ง : สถาบันการแพทย์แผนไทย

ปีที่พิมพ์ : 2542

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

ปัญญาสชาดก เล่ม ๒

 

ชื่อเรื่อง : ปัญญาสชาดก เล่ม ๒

ผู้แต่ง : คณะสงฆ์หนเหนือ

ปีที่พิมพ์ : 2552

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : อาทรการพิมพ์

ปัญญาสชาดก เล่ม ๑

 

ชื่อเรื่อง : ปัญญาสชาดก เล่ม ๑

ผู้แต่ง : คณะสงฆ์หนเหนือ

ปีที่พิมพ์ : 2552

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : อาทรการพิมพ์

ประวัติสำนักงานพระคลังข้างที่ และบทละคอนเรื่องท้าวแสนปม

 

ชื่อเรื่อง : ประวัติสำนักงานพระคลังข้างที่ และบทละคอนเรื่องท้าวแสนปม

ผู้แต่ง : มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ

ปีที่พิมพ์ : 2510

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : กรมยุทธศึกษาทหารบก

ประวัติศาสตร์เมืองพะเยายุคหลัง

 

ชื่อเรื่อง : ประวัติศาสตร์เมืองพะเยายุคหลัง

ผู้แต่ง : ราชวิสุทธิโสภณ, พระ

ปีที่พิมพ์ : 2531

สถานที่พิมพ์ : ม.ป.ท.

สำนักพิมพ์ : กิตติวรรณ

ประวัติวัดพระพุทธบาทตากผ้า จังหวัดลำพูน

 

ชื่อเรื่อง : ประวัติวัดพระพุทธบาทตากผ้า จังหวัดลำพูน

ผู้แต่ง : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2532

สถานที่พิมพ์ : ม.ป.ท.

สำนักพิมพ์ : ป.สัมพันธ์พาณิชย์

ประวัติวัดพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่

 

ชื่อเรื่อง : ประวัติวัดพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้แต่ง : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2515

สถานที่พิมพ์ : ม.ป.ท.

สำนักพิมพ์ : ม.ป.พ.

ประวัติวัดจอมทอง ตำบลแม่สะเรียง อำเภอกแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

ชื่อเรื่อง : ประวัติวัดจอมทอง ตำบลแม่สะเรียง อำเภอกแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้แต่ง : เอนก อมรธัมโม, พระ

ปีที่พิมพ์ : 2526

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : ทิพย์เนตรการพิมพ์

ประวัติและตำนานวัดบวกครกหลวง

 

ชื่อเรื่อง : ประวัติและตำนานวัดบวกครกหลวง

ผู้แต่ง : วัชรวีร์ วัชรเมธี, พระ

ปีที่พิมพ์ : 2550

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : MaxxPrint (ดาวคอมพิวกราฟิก)

ประวัติพระเจ้าตาเขียว วัดบ้านเหล่า ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

 

ชื่อเรื่อง : ประวัติพระเจ้าตาเขียว วัดบ้านเหล่า ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

ผู้แต่ง : ชวลิต สุริยจันทร์

ปีที่พิมพ์ : 2534

สถานที่พิมพ์ : ลำพูน

สำนักพิมพ์ : กุสุมานานาภัณฑ์

ประวัติชนเชื้อชาติไท (ตอนที่ 2)

 

ชื่อเรื่อง : ประวัติชนเชื้อชาติไท (ตอนที่ 2)

ผู้แต่ง : เจียงอิ่งเหลียง, ศาสตราจารย์

ปีที่พิมพ์ : 2534

สถานที่พิมพ์ : ม.ป.ท.

สำนักพิมพ์ : ม.ป.พ.

ประวัติชนเชื้อชาติไท (ตอนที่ 1)

 

ชื่อเรื่อง : ประวัติชนเชื้อชาติไท (ตอนที่ 1)

ผู้แต่ง : เจียงอิ่งเหลียง, ศาสตราจารย์

ปีที่พิมพ์ : 2531

สถานที่พิมพ์ : ม.ป.ท.

สำนักพิมพ์ : ม.ป.พ.

ประวัติการสร้างพระพุทธรูป และล้านนา เวียงไชยปราการ

 

ชื่อเรื่อง : ประวัติการสร้างพระพุทธรูป และล้านนา เวียงไชยปราการ

ผู้แต่ง : วัดสันติวนาราม

ปีที่พิมพ์ : 2547

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : ทิพย์เนตรการพิมพ์

ประมวลพระบรมราชาธิบายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สยาม และชาติพันธุ์วิทยาว่าด้วยชนชาติเผ่าต่าง ๆ ในประเทศไทย

 

ชื่อเรื่อง : ประมวลพระบรมราชาธิบายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สยาม และชาติพันธุ์วิทยาว่าด้วยชนชาติเผ่าต่าง ๆ ในประเทศไทย

ผู้แต่ง : มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ

ปีที่พิมพ์ : 2515

สถานที่พิมพ์ : นครหลวงกรุงเทพธนบุรี

สำนักพิมพ์ : ดำรงธรรม

ประมวลข้อมูลเกี่ยวกับจารึกพ่อขุนรามคำแหง

 

ชื่อเรื่อง : ประมวลข้อมูลเกี่ยวกับจารึกพ่อขุนรามคำแหง

ผู้แต่ง : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2547

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : รุ่งศิลป์การพิมพ์

ประถม ก กา ประถม ก กาหัดอ่าน ปฐมมาลา อักษรนิติแบบเรียนหนังสือไทย

 

ชื่อเรื่อง : ประถม ก กา ประถม ก กาหัดอ่าน ปฐมมาลา และอักษรนิติแบบเรียนหนังสือไทย

ผู้แต่ง : พระเทพโมฬี และพระอมราภิลักขิต

ปีที่พิมพ์ : 2513

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : โอเดียนการพิมพ์

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 78 (ปราบเงี้ยวตอนที่ 2)

 

ชื่อเรื่อง : ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 78 (ปราบเงี้ยวตอนที่ 2)

ผู้แต่ง : พูนพิศมัย ดิศกุล, หม่อมเจ้า

ปีที่พิมพ์ : 2505

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : รุ่งเรืองธรรม

ปกิณกคดี

 

ชื่อเรื่อง : ปกิณกคดี

ผู้แต่ง : มงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระ

ปีที่พิมพ์ : 2515

สถานที่พิมพ์ : ธนบุรี

สำนักพิมพ์ : รุ่งวัฒนา

โบราณคดีสามทศวรรษที่เวียงกุมกาม

 

ชื่อเรื่อง : โบราณคดีสามทศวรรษที่เวียงกุมกาม

ผู้แต่ง : สำนักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่

ปีที่พิมพ์ : 2548

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : ถาวรกิจการพิมพ์

โบราณคดีและประวัติศาสตร์สุโขทัย ความรู้เรื่องสุโขทัยใน 4 ทศวรรษ

 

ชื่อเรื่อง : โบราณคดีและประวัติศาสตร์สุโขทัย ความรู้เรื่องสุโขทัยใน 4 ทศวรรษ

ผู้แต่ง : สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย

ปีที่พิมพ์ : 2547

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : สมาพันธ์

โบราณคดีลุ่มแม่น้ำปิงตอนบน

 

ชื่อเรื่อง : โบราณคดีลุ่มแม่น้ำปิงตอนบน

ผู้แต่ง : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2534

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

โบราณคดีล้านนา

 

ชื่อเรื่อง : โบราณคดีล้านนา

ผู้แต่ง : สายันต์ ไพรชาญจิตร์

ปีที่พิมพ์ : 2540

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : สมาพันธ์

โบราณคดีเชียงราย

 

ชื่อเรื่อง : โบราณคดีเชียงราย

ผู้แต่ง : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2533

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : วิคตอรี่เพาเวอร์พ้อยท์

แบบเรียนภาษาล้านนา

 

ชื่อเรื่อง : แบบเรียนภาษาล้านนา

ผู้แต่ง : ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ

ปีที่พิมพ์ : 2530

สถานที่พิมพ์ : ม.ป.ท.

สำนักพิมพ์ : ม.ป.พ.

บัวระวงศ์หงส์อำมาตย์

 

ชื่อเรื่อง : บัวระวงศ์หงส์อำมาตย์

ผู้แต่ง : อภิวันท์ พันธ์สุข

ปีที่พิมพ์ : 2554

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : สุเทพการพิมพ์

บทละครเรื่องเงาะป่า

 

ชื่อเรื่อง : บทละครเรื่องเงาะป่า

ผู้แต่ง : จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ

ปีที่พิมพ์ : 2516

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : คุรุสภาลาดพร้าว

บทละครนอกเรื่องคาวีและสังข์ศิลป์ชัย

 

ชื่อเรื่อง : บทละครนอกเรื่องคาวีและสังข์ศิลป์ชัย

ผู้แต่ง : พุทธเลิศหล้านภาลัย, พระบาทสมเด็จพระ

ปีที่พิมพ์ : 2508

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี

บทละคอนเรื่องพระลอนรลักษณ์ และบทละคอนเรื่องพระลอ

 

ชื่อเรื่อง : บทละคอนเรื่องพระลอนรลักษณ์ และบทละคอนเรื่องพระลอ

ผู้แต่ง : มหาศักดิพลเสพ, สมเด็จพระบวรราชเจ้า

ปีที่พิมพ์ : 2511

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : สุจินต์การพิมพ์

นิทานโบราณคดี (บางเรื่อง)

 

ชื่อเรื่อง : นิทานโบราณคดี (บางเรื่อง)

ผู้แต่ง : ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา

ปีที่พิมพ์ : 2509

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : พระจันทร์

นำเที่ยวเมืองสุโขทัย

 

ชื่อเรื่อง : นำเที่ยวเมืองสุโขทัย

ผู้แต่ง : ตรี อมาตยกุล

ปีที่พิมพ์ : 2508

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : เกษมสุวรรณ

นำชมอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย ศรีสัชนาลัย กำแพงเพชร

 

ชื่อเรื่อง : นำชมอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย ศรีสัชนาลัย กำแพงเพชร

ผู้แต่ง : มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ

ปีที่พิมพ์ : ม.ป.ป.

สถานที่พิมพ์ : สุโขทัย

สำนักพิมพ์ : วิทยา คอมพิวเตอร์ - ออฟเซท

นารายน์สิบปาง ลิลิต

 

ชื่อเรื่อง : นารายน์สิบปาง ลิลิต

ผู้แต่ง : มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ

ปีที่พิมพ์ : 2514

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : มิตรสยาม

นางนพมาศหรือตำรับท้าวจุฬาลักษณ์

 

ชื่อเรื่อง : นางนพมาศหรือตำรับท้าวจุฬาลักษณ์

ผู้แต่ง : ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา

ปีที่พิมพ์ : 2508

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : ร.พ.ภักดีประดิษฐ์

ธรรมาธรรมะสงคราม บทละคอนเรื่องพระเกียรติรถ บทละคอนร้องเรื่องพระเกียรติรถ และบทละคอนเรื่องขุนช้างขุนแผน (ชุดแต่งงานพระไวย)

 

ชื่อเรื่อง : ธรรมาธรรมะสงคราม บทละคอนเรื่องพระเกียรติรถ บทละคอนร้องเรื่องพระเกียรติรถ และบทละคอนเรื่องขุนช้างขุนแผน (ชุดแต่งงานพระไวย)

ผู้แต่ง : มงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ

ปีที่พิมพ์ : 2510

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : แพร่การช่าง

เที่ยวเมืองพระร่วง

 

ชื่อเรื่อง : เที่ยวเมืองพระร่วง

ผู้แต่ง : มงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ

ปีที่พิมพ์ : 2526

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : พระจันทร์

ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูวิกรมคณาภิรักษ์ (สุมน ธมฺมธโร นธ.เอก,ปธ.๓)

 

ชื่อเรื่อง : ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูวิกรมคณาภิรักษ์ (สุมน ธมฺมธโร นธ.เอก,ปธ.3)

ผู้แต่ง : -

ปีที่พิมพ์ : 2533

สถานที่พิมพ์ : ม.ป.ท.

สำนักพิมพ์ : ม.ป.พ.

ที่ระลึกในงานบูรณะกู่บรรจุอัฐิเจ้าผู้ครองนครลำพูน ชายา และเจ้านายสกุล ณ ลำพูน ณ เชียงใหม่

 

ชื่อเรื่อง : ที่ระลึกในงานบูรณะกู่บรรจุอัฐิเจ้าผู้ครองนครลำพูน ชายา และเจ้านายสกุล ณ ลำพูน ณ เชียงใหม่

ผู้แต่ง : วรเทวี (ณ ลำพูน) ชลวณิช

ปีที่พิมพ์ : 2549

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง

ทำเนียบสมณศักดิ์เชียงใหม่ พ.ศ. 2532

 

ชื่อเรื่อง : ทำเนียบสมณศักดิ์เชียงใหม่ พ.ศ. 2532

ผู้แต่ง : -

ปีที่พิมพ์ : 2532

สถานที่พิมพ์ : ม.ป.ท.

สำนักพิมพ์ : ม.ป.พ.

ตำราพิธีกรรมโบราณ

 

ชื่อเรื่อง : ตำราพิธีกรรมโบราณ

ผู้แต่ง : ญาณสมฺปนฺโน

ปีที่พิมพ์ : ม.ป.ป.

สถานที่พิมพ์ : ลำพูน

สำนักพิมพ์ : ภิญโญ

ตำราพระโอสถพระนารายณ์

 

ชื่อเรื่อง : ตำราพระโอสถพระนารายณ์

ผู้แต่ง : ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา

ปีที่พิมพ์ : 2508

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : ชวนพิมพ์

ตำนานสิงหนวติกุมาร ฉบับสอบค้น

 

ชื่อเรื่อง : ตำนานสิงหนวติกุมาร ฉบับสอบค้น

ผู้แต่ง : มานิต วัลลิโภดม

ปีที่พิมพ์ : 2516

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี

ตำนานวัดพระธาตุผาเงา อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

 

ชื่อเรื่อง : ตำนานวัดพระธาตุผาเงา อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ผู้แต่ง : ประวิทย์ ตันตลานุกุล

ปีที่พิมพ์ : 2553

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : เชียงใหม่โรงพิมพ์แสงศิลป์

ตำนานวัดพระธาตุดอยน้อย

 

ชื่อเรื่อง : ตำนานวัดพระธาตุดอยน้อย

ผู้แต่ง : อุดม อานนฺโท, พระครู

ปีที่พิมพ์ : 2537

สถานที่พิมพ์ : ม.ป.ท.

สำนักพิมพ์ : ม.ป.พ.

ตำนานวัดเจ็ดลิน

 

ชื่อเรื่อง : ตำนานวัดเจ็ดลิน

ผู้แต่ง : ประวิทย์ ตันตลานุกุล

ปีที่พิมพ์ : 2554

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : แสงศิลป์

ตำนานเรื่องเครื่องโต๊ะและถ้วยปั้น

 

ชื่อเรื่อง : ตำนานเรื่องเครื่องโต๊ะและถ้วยปั้น

ผู้แต่ง : ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยา

ปีที่พิมพ์ : 2510

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : กรมสารบรรณทหารอากาศ

ตำนานเมืองจำปาศักดิ์

 

ชื่อเรื่อง : ตำนานเมืองจำปาศักดิ์

ผู้แต่ง : อมรวงศ์วิจิตร, หม่อม

ปีที่พิมพ์ : 2527

สถานที่พิมพ์ : ม.ป.ท.

สำนักพิมพ์ : ม.ป.พ.

ตำนานพระพุทธเจ้าเลียบโลก

 

ชื่อเรื่อง : ตำนานพระพุทธเจ้าเลียบโลก

ผู้แต่ง : ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา

ปีที่พิมพ์ : ม.ป.ป.

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : สมพรการพิมพ์

ตำนานพระพุทธเจดีย์

 

ชื่อเรื่อง : ตำนานพระพุทธเจดีย์

ผู้แต่ง : ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา

ปีที่พิมพ์ : 2510

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : ศิวพร

ตำนานพระบรมธาตุดอนเต้า

 

ชื่อเรื่อง : ตำนานพระบรมธาตุดอนเต้า

ผู้แต่ง : พิพิธพัฒนาภิรัต, พระครู

ปีที่พิมพ์ : 2536

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : คนเมืองเหนือ

ตำนานพระธาตุดอยสุเทพ

 

ชื่อเรื่อง : ตำนานพระธาตุดอยสุเทพ

ผู้แต่ง : บัณฑิตชาวนครเชียงใหม่

ปีที่พิมพ์ : 2533

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : โสภณพิพรรฒธนากร

ตำนานพระธาตุดอยคำ และประวัติดอยคำ

 

ชื่อเรื่อง : ตำนานพระธาตุดอยคำ และประวัติดอยคำ

ผู้แต่ง : สุทธวารี สุวรรณภาชน์

ปีที่พิมพ์ : 2533

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : บุญไชยการพิมพ์

ตำนานพระธาตุเจ้าหริภุญชัย จังหวัดลำพูน

 

ชื่อเรื่อง : ตำนานพระธาตุเจ้าหริภุญชัย จังหวัดลำพูน

ผู้แต่ง : สิงฆะ วรรณสัย

ปีที่พิมพ์ : 2516

สถานที่พิมพ์ : ลำพูน

สำนักพิมพ์ : ลำพูนการพิมพ์

ตำนานพระธาตุจอมจ้อ ตำนานเมืองเทิง (เมืองเถิง) คร่าวฮ่ำสร้างถนนเชียงราย - เถิง

 

ชื่อเรื่อง : ตำนานพระธาตุจอมจ้อ ตำนานเมืองเทิง (เมืองเถิง) คร่าวฮ่ำสร้างถนนเชียงราย - เถิง

ผู้แต่ง : ประจักษ์พัฒนคุณ, พระครู

ปีที่พิมพ์ : 2535

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : ธาราทองการพิมพ์

ตำนานพระเจ้าตนหลวงทุ่งเอี้ยงเมืองพะเยาปางเดิม

 

ชื่อเรื่อง : ตำนานพระเจ้าตนหลวงทุ่งเอี้ยงเมืองพะเยาปางเดิม

ผู้แต่ง : มนตรี ธมฺมเมธี, พระครูใบฎีกา

ปีที่พิมพ์ : 2543

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : มิ่งเมือง

ตำนานพระแก้วมรกต และตำนานพระพุทธสิหิงค์

 

ชื่อเรื่อง : ตำนานพระแก้วมรกต และตำนานพระพุทธสิหิงค์

ผู้แต่ง : วิจิตรวาทการ, พลตรี หลวง

ปีที่พิมพ์ : 2513

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : มงคลการพิมพ์

ตำนานพระแก้วขาว (เสตังคมณี) กับพระศิลา (พระหินอ่อน)

 

ชื่อเรื่อง : ตำนานพระแก้วขาว (เสตังคมณี) กับพระศิลา (พระหินอ่อน)

ผู้แต่ง : วัดเชียงมั่น

ปีที่พิมพ์ : 2525

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : ธาราทองการพิมพ์

ตำนานคณะสงฆ์

 

ชื่อเรื่อง : ตำนานคณะสงฆ์

ผู้แต่ง : ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา

ปีที่พิมพ์ : 2515

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : สามมิตร

ตามรอยเสด็จพายัพ

 

ชื่อเรื่อง : ตามรอยเสด็จพายัพ

ผู้แต่ง : เกรียงศักดิ์ ชัยดรุณ

ปีที่พิมพ์ : 2555

สถานที่พิมพ์ : พะเยา

สำนักพิมพ์ : นครนิวส์การพิมพ์

ตามรอยพระแม่เจ้าจามเทวี

 

ชื่อเรื่อง : ตามรอยพระแม่เจ้าจามเทวี

ผู้แต่ง : วัดละโว้

ปีที่พิมพ์ : 2551

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : ณัฐพลการพิมพ์

ดารารัศมี พระประวัติพระราชชายา เจ้าดารารัศมี

 

ชื่อเรื่อง : ดารารัศมี พระประวัติพระวรชายา เจ้าดารารัศมี

ผู้แต่ง : นงเยาว์ กาญจนจารี

ปีที่พิมพ์ : 2533

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : ทรีดีการพิมพ์

ดอยแม่สะลองในอดีต "บ้านสันติคีรี"

 

ชื่อเรื่อง : ดอยแม่สะลองในอดีต "บ้านสันติคีรี"

ผู้แต่ง : กาญจนะ ประกาศวุฒิสาร, พันเอก

ปีที่พิมพ์ : 2538

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : สยามรัตน

ซ้อ - หงษ์ แซ่แต่

 

ชื่อเรื่อง : ซ้อ - หงษ์ แซ่แต่

ผู้แต่ง : เอนก มังตรีสรรค์ และวรวิมล ชัยรัต

ปีที่พิมพ์ : 2543

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : เชียงใหม่พริ้นติ้ง

เชื้อเครือเจ้าแสนหวี สิบสองพันนา

 

ชื่อเรื่อง : เชื้อเครือเจ้าแสนหวีสิบสองพันนา

ผู้แต่ง : เท่าคว้างแซ้ง และอ้ายคำ

ปีที่พิมพ์ : 2544

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : ตรัสวิน

เชียงใหม่ - ลำพูน เขตเศรษฐกิจวัฒนธรรม พลวัตและพัฒนาการ

 

ชื่อเรื่อง : เชียงใหม่ - ลำพูน เขตเศรษฐกิจวัฒนธรรม พลวัตและพัฒนาการ

ผู้แต่ง : พรพิไล เลิศวิชา, สุพชัย เมถิน และนนธชัย นามเทพ

ปีที่พิมพ์ : 2552

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : ธารปัญญา

ชุมนุมเรื่องพระลอ

 

ชื่อเรื่อง : ชุมนุมเรื่องพระลอ

ผู้แต่ง : ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา

ปีที่พิมพ์ : 2547

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : จงเจริญการพิมพ์

ชุมชนก่อนเมืองศรีเทพ

 

ชื่อเรื่อง : ชุมชนก่อนเมืองศรีเทพ

ผู้แต่ง : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2534

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : ฟิวเจอร์เพลส

ชีวิตและงานของสุนทรภู่

 

ชื่อเรื่อง : ชีวิตและงานของสุนทรภู่

ผู้แต่ง : ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จกรมพระยา

ปีที่พิมพ์ : 2506

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : คลังวิทยา

ชีวิตและงานของครูบาศรีวิชัย

 

ชื่อเรื่อง : ชีวิตและงานของครูบาศรีวิชัย

ผู้แต่ง : สง่า สุภาภา

ปีที่พิมพ์ : 2499

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : คลังวิทยา

ชินกาลมาลีปกรณ์

 

ชื่อเรื่อง : ชินกาลมาลีปกรณ์

ผู้แต่ง : ท่านรตนปัญญาเถระ

ปีที่พิมพ์ : 2501

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : ศิวพร

ชนเผ่าเล่าขาน (สืบสาน-ตำนาน นิทาน สายธารชีวิต คติชน)

 

ชื่อเรื่อง : ชนเผ่าเล่าขาน (สืบสาน-ตำนาน นิทาน สายธารชีวิต คติชน)

ผู้แต่ง : ธนจรรย์ สุระมณี (ส.กวีวัฒน์)

ปีที่พิมพ์ : 2552

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : บุณยศิริงานพิมพ์

ชนชาวม้ง

 

ชื่อเรื่อง : ชนชาวม้ง

ผู้แต่ง : ถ.ธรรมรส

ปีที่พิมพ์ : 2524

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : ทิพย์เนตรการพิมพ์

เจ้าหลวงลำพูน

 

ชื่อเรื่อง : เจ้าหลวงลำพูน

ผู้แต่ง : วรเทวี (ณ ลำพูน) ชลวณิช

ปีที่พิมพ์ : 2537

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิซซิ่ง

เจ้าราชบุตร

 

ชื่อเรื่อง : เจ้าราชบุตร

ผู้แต่ง : -

ปีที่พิมพ์ : 2516

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : กรมแผนที่ทหาร

เจ้าเจ็ดตน กับ พงศาวดารเมืองนครเชียงใหม่ เมืองนครลำปาง และเมืองลำพูนไชย

 

ชื่อเรื่อง : เจ้าเจ็ดตน กับ พงศาวดารเมืองนครเชียงใหม่ เมืองนครลำปาง และเมืองลำพูนไชย

ผู้แต่ง : ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา

ปีที่พิมพ์ : 2512

สถานที่พิมพ์ : ม.ป.ท.

สำนักพิมพ์ : ม.ป.พ.

จารึกสมัยสุโขทัย

 

ชื่อเรื่อง : จารึกสมัยสุโขทัย

ผู้แต่ง : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2526

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

จารึกวัดพระเชตุพน ตอน โคลงภาพฤาษีดัดตน, กฤษณาสอนน้องคำฉันท์ และวินิจฉัย เรื่องกฤษณาสอนน้อง

 

ชื่อเรื่อง : จารึกวัดพระเชตุพน ตอน โคลงภาพฤาษีดัดตน, กฤษณาสอนน้องคำฉันท์ และวินิจฉัย เรื่องกฤษณาสอนน้อง

ผู้แต่ง : ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา

ปีที่พิมพ์ : 2530

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : เอกรัตน์การพิมพ์

จดหมายเหตุการณ์รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จกลับจากยุโรปครั้งหลัง ร.ศ.126 (พ.ศ.2450)

 

ชื่อเรื่อง : จดหมายเหตุการณ์รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จกลับจากยุโรปครั้งหลัง ร.ศ.126 (พ.ศ.2450)

ผู้แต่ง : ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา

ปีที่พิมพ์ : 2513

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : พระจันทร์

จดหมายจางวางหร่ำ

 

ชื่อเรื่อง : จดหมายจางวางหร่ำ

ผู้แต่ง : พิทยาลงกรณ, พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่น

ปีที่พิมพ์ : 2502

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : กรมแผนที่ทหารบก

งานช่างศิลปกรรมในท้องถิ่น

 

ชื่อเรื่อง : งานช่างศิลปกรรมในท้องถิ่น

ผู้แต่ง : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2542

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : ประชาชน

โคลงสุภาษิตพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 5 และสุภาษิตพระร่วง

 

ชื่อเรื่อง : โคลงสุภาษิตพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 5 และสุภาษิตพระร่วง

ผู้แต่ง : จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ และมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ

ปีที่พิมพ์ : 2508

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : พระจันทร์

โคลงโลกนิติ

 

ชื่อเรื่อง : โคลงโลกนิติ

ผู้แต่ง : กรมพระยาเดชาดิศร, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ

ปีที่พิมพ์ : 2512

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : เกษมสุวรรณ

โคลงเรื่องพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 5

 

ชื่อเรื่อง : โคลงเรื่องพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 5

ผู้แต่ง : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

ปีที่พิมพ์ : 2553

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : เอดิสัน เพรส โพรดักส์5

โคลงพระราชพิธีทวาทศมาศ

 

ชื่อเรื่อง : โคลงพระราชพิธีทวาทศมาศ

ผู้แต่ง : มหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้า

ปีที่พิมพ์ : 2499

สถานที่พิมพ์ : พระคร

สำนักพิมพ์ : พระจันทร์

โคลงนิราศหริภุญชัย

 

ชื่อเรื่อง : โคลงนิราศหริภุญชัย

ผู้แต่ง : ประเสริฐ ณ นคร, ศาสตราจารย์ ดร.

ปีที่พิมพ์ : 2516

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : พระจันทร์

เครื่องเขิน

 

ชื่อเรื่อง : เครื่องเขิน

ผู้แต่ง : กรมการศึกษานอกโรงเรียน

ปีที่พิมพ์ : 2537

สถานที่พิมพ์ : ลำปาง

สำนักพิมพ์ : กิจเสรีการพิมพ์

คู่มือนำเที่ยวเชียงใหม่

 

ชื่อเรื่อง : คู่มือนำเที่ยวเชียงใหม่

ผู้แต่ง : บริษัท แม่ออน จำกัด

ปีที่พิมพ์ : 2505

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : สงวนการพิมพ์

คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่

 

ชื่อเรื่อง : คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่

ผู้แต่ง : ฮันส์ เพนธ์

ปีที่พิมพ์ : 2519

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ค่าวตำนานปางเดิม

 

ชื่อเรื่อง : ค่าวตำนานปางเดิม

ผู้แต่ง : ธมฺมเมธีภิกขุ

ปีที่พิมพ์ : 2543

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : มิ่งเมือง

คริสตศาสนากับสังคมเชียงใหม่

 

ชื่อเรื่อง : คริสตศาสนากับสังคมเชียงใหม่

ผู้แต่ง : มหาวิทยาลัยพายัพ

ปีที่พิมพ์ : 2539

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : มิ่งเมือง

คร่าวร่ำ 700 ปี เมืองเชียงใหม่

 

ชื่อเรื่อง : คร่าวร่ำ 700 ปี เมืองเชียงใหม่

ผู้แต่ง : เกียรติคุณ มณี พยอมยงค์

ปีที่พิมพ์ : 2521

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : ดาวคอมพิวกราฟิก

คนเมือง : อู้คำเมือง

 

ชื่อเรื่อง : คนเมือง : อู้คำเมือง

ผู้แต่ง : บุญคิด วัชรศาสตร์

ปีที่พิมพ์ : 2538

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : ธาราทองการพิมพ์

คน แซ่ หลี เล่ม2

 

ชื่อเรื่อง : คน แซ่ หลี เล่ม2

ผู้แต่ง : สุกิจ นิมมานเหมินท์

ปีที่พิมพ์ : 2516

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : ประพันธ์สาส์น

คน แซ่ หลี เล่ม1

 

ชื่อเรื่อง : คน แซ่ หลี เล่ม1

ผู้แต่ง : สุกิจ นิมมานเหมินท์

ปีที่พิมพ์ : 2516

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : ประพันธ์สาส์น

คติสอนใจล้านนาไทย

 

ชื่อเรื่อง : คติสอนใจล้านนาไทย

ผู้แต่ง : มณี พยอมยงค์

ปีที่พิมพ์ : 2522

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : ธาราทองการพิมพ์

กำแพงเมืองเชียงใหม่

 

ชื่อเรื่อง : กำแพงเมืองเชียงใหม่

ผู้แต่ง : สำนักศิลปากรที่ 7 น่าน

ปีที่พิมพ์ : 2529

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : ทิพย์เนตรการพิมพ์

การสำรวจแหล่งก่อนประวัติศาสตร์ในพื้นที่อำเภอเวียงสา อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

 

ชื่อเรื่อง : การสำรวจแหล่งก่อนประวัติศาสตร์ในพื้นที่อำเภอเวียงสา อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

ผู้แต่ง : สำนักศิลปากรที่ 7 น่าน

ปีที่พิมพ์ : 2551

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : กู๊ดพริ้น พริ้นติ้ง

กาพย์มหาชาติ

 

ชื่อเรื่อง : กาพย์มหาชาติ

ผู้แต่ง : ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จ ฯ กรมพระยา

ปีที่พิมพ์ : 2507

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : คลังวิทยา

กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา และสุภาษิตสอนสตรีของสุนทรภู่

 

ชื่อเรื่อง : กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา และสุภาษิตสอนสตรีของสุนทรภู่

ผู้แต่ง : สุนทรภู่

ปีที่พิมพ์ : 2516

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : อมรการพิมพ์

หนังสือสอนอ่าน จิตกระวีนิพนธ์ เรื่องกาพย์ ห่อโคลง เห่เรือ

 

ชื่อเรื่อง : หนังสือสอนอ่าน จิตกระวีนิพนธ์ เรื่องกาพย์ ห่อโคลง เห่เรือ

ผู้แต่ง : เสนาพิทักษ์, สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุน

ปีที่พิมพ์ : ร.ศ. ๑๒๓

สถานที่พิมพ์ : ม.ป.ท.

สำนักพิมพ์ : อักษรนิติ์

กฤษณาสอนน้องคำฉันท์, วินิจฉัยเรื่องกฤษณาสอนน้อง และหลักราชการ

 

ชื่อเรื่อง : กฤษณาสอนน้องคำฉันท์, วินิจฉัยเรื่องกฤษณาสอนน้อง และหลักราชการ

ผู้แต่ง : ปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จฯ กรมพระ, จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, และมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ

ปีที่พิมพ์ : 2508

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : รุ่งเรืองธรรม

700 ปี ลายสือไทย

 

ชื่อเรื่อง : 700 ปี ลายสือไทย

ผู้แต่ง : ก่องแก้ว วีระประจักษ์

ปีที่พิมพ์ : 2526

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

600 ปี ชาตกาลพระเจ้าติโลกราช

 

ชื่อเรื่อง : 600 ปี ชาตกาลพระเจ้าติโลกราช

ผู้แต่ง : วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง

ปีที่พิมพ์ : 2552

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : มรดกล้านนา

200 ปี พม่าในล้านนา

 

ชื่อเรื่อง : พม่าในล้านนา

ผู้แต่ง : ลัดดาวัลย์ แซ่เซียว

ปีที่พิมพ์ : 2545

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : เทน เมย์ โปรดักชั่น