ปรับขนาดอักษร
  • บริการ

โปสเตอร์เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่

File size 728.63 KB Download

รายละเอียด :

โปสเตอร์เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา, วัน - เวลา เปิดให้บริการ และห้องบริการต่างๆ ได้แก่ ห้องหนังสือทั่วไป 1, ห้องหนังสือทั่วไป 2, ห้องหนังสือท้องถิ่น, ห้องวารสารและหนังสือพิมพ์, ห้องหนังสือเยาวชน, ห้องภาษาโบราณ, ห้องโสตทัศนวัสดุ และหอศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ