ปรับขนาดอักษร
  • บริการ

โครงการภาพยนตร์เฉลิมพระพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวนภาพยนตร์ ๗๙ เรื่อง

File size 2.53 MB Download

รายละเอียด :

โครงการภาพยนตร์เฉลิมพระพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวนภาพยนตร์ ๗๙ เรื่อง รวบรวมโดย หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม่ สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ห้องโสตทัศนวัสดุ