ปรับขนาดอักษร
  • บริการ

หนังสือลายไทยและความยั่งยืน

File size 65.56 MB Download

รายละเอียด :

หนังสือลายไทยและความยั่งยืนได้รวบรวมประวัติความเป็นของลายไทยตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน และยังได้รวบรวมลวดลายลายไทย-ลายกระหนก ที่ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน ทั้งงานสถาปัตยกรรม งานปูนปั่น หรืองานช่างไม้ ยังมีการนำไปปรับใช้ให้เข้ากับยุคสมัย เพื่อเป็นช่องทางในการสืบค้นหาความรู้และยังสามารถเป็นแนวทางนำไปใช้ประโยชน์ในงานคิดสร้างสรรค์และงานออกแบบ และเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่วัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป