ปรับขนาดอักษร

วีดิทัศน์แนะนำหอสมุดแห่งชาติฯ เชียงใหม่

วีดิทัศน์แนะนำหอสมุดแห่งชาติฯ เชียงใหม่

แนะนำหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่
เปิดบริการ วันอังคาร - วันเสาร์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
ปิดบริการ วันอาทิตย์ - วันจันทร์ และวันหยุดตามประกาศของทางราชการ

เว็บไซต์ : http://www.finearts.go.th/chiangmaili...
Facebook : https://www.facebook.com/people/หอสมุ...


๒๐/๑ ถ.บุญเรืองฤทธิ์ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๐๐
โทร ๐๕๓ ๒๗๘ ๓๒๒ , ๐๕๓ ๘๐๘ ๕๕๐ - ๑
โทรสาร ๐๕๓ ๘๐๘ ๕๕๐ - ๑ ต่อ ๒๕