ปรับขนาดอักษร
  • เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์และภาระหน้าที่

 

วิสัยทัศน์

แหล่งรวบรวมมรดกภูมิปัญญาด้านทรัพยากรสารสนเทศที่สมบูรณ์และทันสมัย  มุ่งให้บริการอย่างดีเด่น  พร้อมเป็นผู้นำด้านวิชาชีพห้องสมุดระดับท้องถิ่น

 ภาระหน้าที่

         หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก  เชียงใหม่  เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีหน้าที่ในการเก็บรวบรวม  สงวนรักษา จัดระบบและให้บริการมรดกทางสติปัญญา วิทยาการและวัฒนธรรมของชาติที่ปรากฎในรูปของหนังสือ  วารสาร  หนังสือพิมพ์  โสตทัศนวัสดุ และข่าวสารเรื่องทันสมัยต่างๆ  รวมถึงหนังสือ ตัวเขียน  เอกสารโบราณ  คัมภีร์ใบลาน  สมุดไทย  โดยมีภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานดังนี้

       1)   บริหารจัดการและดำเนินงานทรัพยากรสารสนเทศให้เป็นคลังสิ่งพิมพ์ในภูมิภาค โดยการจัดหา รวบรวม  จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทและทุกสาขาวิชาให้ครบถ้วนสมบูรณ์

       2)   ศึกษาค้นคว้าและดำเนินงานวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ตามหลักมาตรฐานสากล  เพื่อการเข้าถึงสารสนเทศได้โดยง่ายและใช้เป็นคู่มือในการให้คำปรึกษา แนะนำ  ฝึกอบรมการปฏิบัติงานห้องสมุด  แก่บุคคลและหน่วยงานภายนอก

       3)   ให้บริการสารสนเทศและส่งเสริมการอ่าน  การศึกษาค้นคว้า  วิจัย  แก่ประชาชน  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตและการศึกษาตามอัธยาศัย

       4)   ประสานงานกับสำนักหอสมุดแห่งชาติ  และดำเนินงานสำรวจ  รวบรวมเอกสารโบราณ และหนังสือหายาก  เพื่อการสงวนรักษามรดกทรัพย์สินภูมิปัญญาของภูมิภาค

       5)   ประสานงานกับสำนักหอสมุดแห่งชาติ  ในการเผยแพร่และกำหนดเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ  (ISBN)  เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (ISSN)  และข้อมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือ (CIP)