ปรับขนาดอักษร
  • เกี่ยวกับเรา

การติดต่อ

 

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก  เชียงใหม่

เปิด  :  วันอังคาร - วันเสาร์   เวลา  09.00 - 17.00 น. 

ปิด   :  วันอาทิตย์ - วันจันทร์  และหยุดตามประกาศของราชการ

โทรศัพท์ :  0 5327 8322 , 0 5380 8550 - 1

 

ห้องผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติฯ เชียงใหม่
ห้องหนังสือเยาวชน
ห้องโสตทัศนวัสดุ
เคาน์เตอร์บริการประชาชน
ห้องวารสารและหนังสือพิมพ์
ห้องหนังสือทั่วไป  1

ห้องหนังสือทั่วไป  2
ห้องภาษาโบราณ
ห้องหนังสือท้องถิ่น

ห้องงานบริหาร

โทรศัพท์  053-808550 - 1 ต่อ  24
โทรศัพท์  053-808550 - 1 ต่อ  11

โทรศัพท์  053-808550 - 1 ต่อ  12
โทรศัพท์  053-808550 - 1 ต่อ  13

โทรศัพท์  053-808550 - 1 ต่อ  18
โทรศัพท์  053-808550 - 1 ต่อ  19
โทรศัพท์  053-808550 - 1 ต่อ  26
โทรศัพท์  053-808550 - 1 ต่อ  21

โทรศัพท์  053-808550 - 1 ต่อ  23

โทรศัพท์  053-808550 - 1 ต่อ  22

                         
โทรสาร :  0 5327 8323

Facebook  :   https://www.facebook.com/หอสุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่

เว็บไซต์  :  http://www.finearts.go.th/chiangmailibrary

E-Mail  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   หรือ  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สถานที่ตั้ง  :  20/1 ถนนบุญเรืองฤทธิ์  ตำบลหายยา  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  50100

วีดิทัศน์แนะนำหอสมุดแห่งชาติฯ เชียงใหม่ :  https://www.youtube.com/watch?v=9Hqai3D9I40