ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. กลุ่มแมลงปออาสา เชียงใหม่ ร่วมกับหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ จัดกิจกรรมอาสา "อ่านด้วยตารับรู้ด้วยใจ" ตอน วิชาการเงินสำหรับเด็กๆ

วันเสาร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. กลุ่มแมลงปออาสา เชียงใหม่ ร่วมกับหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ จัดกิจกรรมอาสา "อ่านด้วยตารับรู้ด้วยใจ" ตอน วิชาการเงินสำหรับเด็กๆ  ทั้งนี้ทางกลุ่มแมลงปออาสา เชื่อว่าถ้าเราได้เรียนรู้วิชาการเงินตั้งแต่เด็กๆ ช่วยในการตัดสินใจการใช้เงิน และรู้จักวิธีการใช้เงินที่ถูกต้อง  สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การสอนพวกเขาไม่ให้ลุ่มหลงกับสิ่งของวัตถุ หรือเป็นพวกวัตถุนิยม ไม่ตามแฟชั่นจนเกินไป และไม่มองคนที่ภายนอก รวมถึงไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่น และในวันหนึ่งเค้าจะนำวิชานี้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ณ ห้องโสตทัศนวัสดุ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่