ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

นางวราภรณ์ วสุนธรารัตน์ ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ เข้าร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ "ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี กระทรวงวัฒนธรรม"

วันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางวราภรณ์ วสุนธรารัตน์ ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ เข้าร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ "ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี กระทรวงวัฒนธรรม" โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานปาฐกถาพิเศษ "ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี กระทรวงวัฒนธรรม" พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร รองอธิบดีกรมศิลปากร ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมศิลปากรเข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพ