ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ ให้ความอนุเคราะห์ในการใช้สถานที่ เพื่อจัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ ครูอาสาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน กับทางกลุ่ม Shan Youth Power

วันที่ ๑๒ - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ ให้ความอนุเคราะห์ในการใช้สถานที่ เพื่อจัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ ครูอาสาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน กับทางกลุ่ม Shan Youth Power ณ ห้องโสตทัศนวัสดุ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ ซึ่งมีจุดประสงค์อยากพัฒนาศักยภาพครูที่สอนหนังสือให้กับเด็กๆ ผู้ติดตามแรงงานข้ามชาติ และเด็กไร้สัญชาติ ในจังหวัดเชียงใหม่