ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ ร่วมกับบ้านศานติเสวนา จัดกิจกรรมเรียนรู้ การสื่อสารเชิงบวกเพื่อสานความสัมพันธ์และลดปัญหาความขัดแย้ง ด้วยหลักการฟังด้วยหัวใจและความเข้าใจที่ลึกซึ้ง (Dialogue and NVC Model)

วันเสาร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ ร่วมกับบ้านศานติเสวนา จัดกิจกรรมเรียนรู้ การสื่อสารเชิงบวกเพื่อสานความสัมพันธ์และลดปัญหาความขัดแย้ง ด้วยหลักการฟังด้วยหัวใจและความเข้าใจที่ลึกซึ้ง (Dialogue and NVC Model) ในรูปแบบกระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และเกมไพ่ความเข้าใจ ณ ห้องโสตทัศนวัสดุ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่