ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ มอบหนังสือเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

วันอังคารที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายดวงเด่น ศรีบุรี ปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว และตัวแทนจากเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ รับมอบหนังสือบริจาคจากหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ เพื่อนำไปใช้ในโครงการส่งเสริมการอ่าน : อ่านสร้างคน คนสร้างชาติ ในสถานศึกษาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวและในชุมชนตำบลแม่แฝกใหม่ จำนวน ๕ แห่ง ได้แก่
๑.บ้านเจดีย์เจริญ หมู่ที่ ๑๔ 
๒.บ้านพระธาตุเจดีย์ หมู่ที่ ๑๓ 
๓.บ้านวังขุมเงิน หมู่ที่ ๗
๔.บ้านกลางพัฒนา หมู่ที่ ๙ 
๕.บ้านแพะเจดีย์ หมู่ที่ ๖