ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

สมาคมสะมาริตันส์ เชียงใหม่ ร่วมกับหอสมุดรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม่ ร่วมจัดเสวนาพิเศษ “แรงบันดาลใจสู่พลังชีวิต จากละครวัยแสบสาแหรกขาด โครงการ ๒”

วันเสาร์ที่ ๖ กรกฏาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. สมาคมสะมาริตันส์ เชียงใหม่ ร่วมกับหอสมุดรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม่ ร่วมจัดเสวนาพิเศษ “แรงบันดาลใจสู่พลังชีวิต จากละครวัยแสบสาแหรกขาด โครงการ ๒” พบกับ คุณณัฐิยา ศิรกรวิไล ผู้เขียนบทละครวัยแสบฯ นายแพทย์ปริทรรศ ศิลปกิจ นายกสมาคมสะมาริตันส์ เชียงใหม่ น้องยอร์ช (บุ๊ค) น้องซีน (ปุ่น) และน้องแคร์ (อันยา) นักแสดงจากละคร วัยแสบ โดยมี อ.ณัฏฐ์ธนัน แดงเสริมศิริ เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องประชุม หอสมุดแหงชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่