ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. กลุ่มแมลงปออาสา เชียงใหม่ ร่วมกับหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ จัดกิจกรรมอาสา "อ่านด้วยตารับรู้ด้วยใจ" ตอน อย่าด่วนตัดสิน

วันเสาร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ห้องโสตทัศนวัสดุ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ กลุ่มแมลงปออาสา เชียงใหม่ ร่วมกับหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ จัดกิจกรรมอาสา "อ่านด้วยตารับรู้ด้วยใจ" ตอน อย่าด่วนตัดสิน โดย ครูอาสา ครูพี่เอริธ ครูพี่นุ้ย ที่จะมาสอนวิชา "อย่าด่วนตัดสิน" ทั้งนี้ทางกลุ่มแมลงปออาสา เชื่อว่าท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคม และเรากำลังตัดสินใครซักคนจากเหตุการณ์ ผ่านมุมมองเพียงมุมเดียวมันทำให้เรามีทัศนคติที่แคบเกินไป ดังนั้น วิชาอย่าด่วนตัดสิน จึงจำเป็นต้องสอนให้กับเด็กๆ เพื่อให้เค้ามีภูมิคุ้มกันในการวิเคราะห์ และในวันหนึ่งเค้าจะนำวิชานี้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน