ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. นางวราภรณ์ วสุนธรารัตน์ ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ พร้อมด้วยนางวรรณภา ปะวิโน บรรณารักษ์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมห้องสมุดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. นางวราภรณ์ วสุนธรารัตน์ ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ พร้อมด้วยนางวรรณภา ปะวิโน บรรณารักษ์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมห้องสมุดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่