ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. นางวราภรณ์ วสุนธรารัตน์ ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ พร้อมบุคลากร เข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนางานด้านสารบรรณ การเงิน และพัสดุ ซึ่งจัดโดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่

วันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. นางวราภรณ์ วสุนธรารัตน์ ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ นางสาวสุคนธ์ทิพย์ จันทะลุน บรรณารักษ์ชำนาญการ และนางพิมพ์สวาท จิตวรรณา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนางานด้านสารบรรณ การเงิน และพัสดุ ซึ่งจัดโดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการ การร่างหนังสือโต้ตอบ การบันทึกเสนอได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ดดยมีนายสุพจน์ พรหมมาโนช ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่