ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. นายสุพจน์ พรหมมาโนช ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ เป็นประธาน ในการประชุมประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. นายสุพจน์ พรหมมาโนช ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ เป็นประธาน ในการประชุมประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มฝ่ายในสังกัดฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อราชการ และติดตามผลการดำเนินงานในเดือนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่