ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คณะครู โรงเรียนอนุบาลเนตรระหงษ์ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นำนักเรียนชั้นอนุบาล ๒ จำนวน ๓๔ คน เข้าเยี่ยมชมและร่วมทำฐานกิจกรรมการเรียนรู้ห้องบริการต่าง ๆ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คณะครู โรงเรียนอนุบาลเนตรระหงษ์ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นำนักเรียนชั้นอนุบาล ๒ จำนวน ๓๔ คน เข้าเยี่ยมชมและร่วมทำฐานกิจกรรมการเรียนรู้ห้องบริการต่าง ๆ เช่น กิจกรรมเพ้นท์หน้าหรรษา  กิจกรรมภาษาพาสนุก  กิจกรรมบอร์ดเกมเสริมสร้างการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ท้องถิ่นภาคเหนือและภาษาโบราณ เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนได้เพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน พัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ การค้นคว้า การแสดงออก และความสามัคคี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนระดับปฐมวัย