ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่

วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. อาจารย์ภูมิรพี คงฤทธิ์ นำนักศึกษา ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน ๘ คน เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ เพื่อประกอบการเรียนการสอนกระบวนวิชาการออกแบบเครื่องเขิน เป็นการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ โดยมีโดยมีนางวราภรณ์  วสุนธรารัตน์ ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ และนางสาวสุคนธ์ทิพย์ จันทะลุน บรรณารักษ์ชำนาญการ ให้การต้อนรับและนำชมหอศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ รวมถึงห้องบริการต่าง ๆ ของหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่