ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จเป็นองค์ประธานประกอบพิธียกฉัตรประดิษฐานเหนือยอดองค์เจดีย์วัดจันทร์

วันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จเป็นองค์ประธานประกอบพิธียกฉัตรประดิษฐานเหนือยอดองค์เจดีย์วัดจันทร์ โดยมีนางวราภรณ์ วสุนธรารัตน์ ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ นางสาวสุคนธ์ทิพย์ จันทะลุน บรรณารักษ์ชำนาญการ และนางพิมพ์สวาท จิตวรรณา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ วัดจันทร์ ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่