ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ และคณะ เข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์มีชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน

วันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ และคณะ เข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์มีชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน อาคารพิพิธภัณฑ์เป็นอาคารไม้ ในอดีตใช้เป็นที่ทำการ ร.ส.พ.จังหวัดแม่ฮ่องสอนภายในจัดแสดงภาพถ่ายสถานที่และบุคคลสำคัญในอดีตของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปัจจุบันอยู่ในการดูแลของเทศบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเข้าเยี่ยมชมห้องจัดแสดงเอกสารโบราณและโบราณวัตถุวัดจองกลาง ซึ่งเอกสารโบราณจารเป็นอักษรไทใหญ่