ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ พร้อมบุคลากร เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการและเสวนาทางวิชาการจดหมายเหตุ เรื่อง "มองสยามผ่านฟิล์มกระจก" เพื่อร่วมเฉลิมฉลองและเผยแพร่ในโอกาสที่ฟิล์มกระจกและภาพต้นฉบับชุดหอพระสมุดวชิรญาณ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางวราภรณ์ วสุนธรารัตน์ ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ พร้อมบุคลากร เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการและเสวนาทางวิชาการจดหมายเหตุ เรื่อง "มองสยามผ่านฟิล์มกระจก" เพื่อร่วมเฉลิมฉลองและเผยแพร่ในโอกาสที่ฟิล์มกระจกและภาพต้นฉบับชุดหอพระสมุดวชิรญาณ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยมีนายสุพจน์ พรหมมาโนช ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดนิทรรศการดังกล่าว และนางสาวศิริพร ภาณุรัตน์ หัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งกำหนดจัดนิทรรศการ “มองสยามผ่านฟิล์มกระจก” ระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ซึ่งภายในนิทรรศการได้มีการคัดเลือกภาพบางส่วนจำนวน ๖๘ ภาพ และการจำหน่ายหนังสือที่ระลึก ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่เอกสารจดหมายเหตุประเภทภาพถ่ายให้เป็นที่รู้จักของชาวเชียงใหม่และจังหวัดอื่นๆ ในภาคเหนือ