ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ นำคณะบุคลากร เดินทางศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์และเรียนรู้แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันระหว่างหอสมุดแห่งชาติฯ ภูมิภาคทางภาคใต้

นางวราภรณ์ วสุนธรารัตน์ ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ นำคณะบุคลากร เดินทางศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒  เพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์และเรียนรู้แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันระหว่างหอสมุดแห่งชาติฯ ภูมิภาคทางภาคใต้ ซึ่งได้แก่ หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา, หอสมุดแห่งชาติ นครศรีธรรมราช, หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถตรัง และหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา