ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

นางวราภรณ์ วสุนธรารัตน์ ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ นายธีรบูลย์ มิตรมโนชัย นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ จากหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ และน้องนักศึกษาฝึกประการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเส

วันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. นางวราภรณ์ วสุนธรารัตน์ ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ นางพิมพ์สวาท จิตวรรณา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นายธีรบูลย์ มิตรมโนชัย นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ จากหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ และน้องนักศึกษาฝึกประการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในงาน “ปลูกต้นรักการอ่านเพื่อเด็กเชียงดาว” ณ มะขามป้อม อาร์ทสเปซ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการของมูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม) ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้ กิจกรรมเล่านิทาน กิจกรรมวาดภาพระบายสี โดยมีเด็กนักเรียนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก