ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

บุคลากรหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรมนิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด "เปิดโลกการอ่านสร้างรรค์กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ บูรณาการประวัติศาสตร์ล้านนา"

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโครงการห้องสมุดบูรณาการส่งเสริมการอ่าน หัวข้อ "เปิดโลกการอ่าน สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ บูรณาการประวัติศาสตร์ล้านนา" ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนพระหฤทัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมให้เห็นความสำคัญของการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ และบูรณาการเรื่องประวัติศาสตร์ล้านนา พร้อมปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามอัธยาศัย ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลายให้เหมาะสมกับทุกช่วงชั้นเรียน ได้แก่ 
๑.นิทรรศการส่งเสริมการอ่าน 
๒. มุมหนังสือล้านนาและหนังสือเยาวชน 
๓. บอร์ดเกมหรรษา 
๔. เกม "Lanna Timeline (ย้อนรอย ล้านนา)" 
๕. ที่คั่นหนังสือ D.I.Y 
๖.สำนวนไทยพาสนุก
๗. ภาพระบายสี POP UP
๘. เกม "ฟุต ฟิต...คำเมือง"
๙. Bookmark for Share
โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยคณะครู อาจารย์ และนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๕ จำนวนทั้งสิ้น ๘๔๒ คน