ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

นายธีรบูลย์ มิตรมโนชัย นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ และนางสาวจารุภา อินยะบุตร เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง Innovations Start @Library: ห้องสมุด...จุดเริ่มต้นแห่งนวัตกรรม

วันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๔๕ น. นายธีรบูลย์ มิตรมโนชัย นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ และนางสาวจารุภา อินยะบุตร เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง Innovations Start @Library: ห้องสมุด...จุดเริ่มต้นแห่งนวัตกรรม โดย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน และบรรยายในหัวข้อ วัฒนธรรมการอ่าน: การส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านของคนไทย (Reading Culture: The Promotion of Reading Culture among Thais) และนายพนมบุตร  จันทรโชติ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้โครงการฯ มีกำหนดจัดในวันที่ ๑๗ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ