ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

นางสาวสุคนธ์ทิพย์ จันทะลุน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ พร้อมบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดช้างค้ำ ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

วันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และเป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่ทรงพระกรุณาอุปถัมภ์บำรุงกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับศิลปวัฒนธรรมของชาติตลอดมา โดยมีนางสาวสุคนธ์ทิพย์ จันทะลุน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ พร้อมบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดช้างค้ำ ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่