ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

นางสาวสุคนธ์ทิพย์ จันทะลุน บรรณารักษ์ชำนาญการ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการเขียนโครงการให้ได้รับการอนุมัติ" รุ่นที่ ๓

นางสาวสุคนธ์ทิพย์ จันทะลุน บรรณารักษ์ชำนาญการ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการเขียนโครงการให้ได้รับการอนุมัติ" รุ่นที่ ๓ ณ โรงแรมตรัง ถนนวิสุทธิกษัตริย์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เพื่อพัฒนาทักษะในการเขียนโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ