ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

นางวราภรณ์ วสุนธรารัตน์ ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ และนางวรรณภา ปะวิโน บรรณารักษ์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมห้องสมุดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. -  ๑๖.๓๐ น. นางวราภรณ์ วสุนธรารัตน์ ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ และนางวรรณภา ปะวิโน บรรณารักษ์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมห้องสมุดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้