ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

นางวราภรณ์ วสุนธรารัตน์ ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ และนางวรรณภา ปะวิโน บรรณารักษ์ชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมห้องสมุดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. นางวราภรณ์ วสุนธรารัตน์ ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ และนางวรรณภา ปะวิโน บรรณารักษ์ชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมห้องสมุดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่