ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

นางวราภรณ์ วสุนธรารัตน์ ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ และนางวรรณภา ปะวิโน บรรณารักษ์ชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมห้องสมุดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. นางวราภรณ์ วสุนธรารัตน์ ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ และนางวรรณภา ปะวิโน บรรณารักษ์ชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมห้องสมุดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ พร้อมมอบหนังสือดรรชนีและบรรณานิทัศน์หนังสือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิต ซึ่งเป็นหนังสือที่ทางหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ เป็นผู้จัดพิมพ์ ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่