ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

นางวราภรณ์ วสุนธรารัตน์ ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ เข้าร่วมฟังบรรยายเรื่อง “เกษียณอย่างสมาร์ท ในยุค ๔.๐”

วันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ นางวราภรณ์ วสุนธรารัตน์ ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ เข้าร่วมฟังบรรยายเรื่อง “เกษียณอย่างสมาร์ท ในยุค ๔.๐” วิทยากรโดย อ.วิรัตน์ สมัครพงศ์ และทีมงาน มาถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ วัยเกษียณ และกลุ่มวัยทำงาน เกี่ยวกับแนวคิดและวิธีปฏิบัติในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตพร้อมสำหรับการเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณภาพ โดยมีนายพนมบุตร จันทรโชติ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธาน และนางสาวกนกอร ศักดาเดช ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ  เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ