ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

นางวราภรณ์ วสุนธรารัตน์ ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ พร้อมด้วยนางสาวสุคนธ์ทิพย์ จันทะลุน บรรณารักษ์ชำนาญการ ได้ไปช่วยแนะนำวิธีการจัดระบบห้องสมุดด้วยตนเอง

วันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ นางวราภรณ์ วสุนธรารัตน์ ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ พร้อมด้วยนางสาวสุคนธ์ทิพย์ จันทะลุน บรรณารักษ์ชำนาญการ ได้ไปช่วยแนะนำวิธีการจัดระบบห้องสมุดด้วยตนเอง โดยไม่ต้องอาศัยพื้นความรู้ทางบรรณารักษศาสตร์ ณ โรงเรียนสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่