ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

นางวราภรณ์ วสุนธรารัตน์ ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ พร้อมด้วยนางสาวพิมพา สุธัญญาวัชชัย บรรณารักษ์ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารหอสมุดแห่งชาติ ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางวราภรณ์ วสุนธรารัตน์ ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ พร้อมด้วยนางสาวพิมพา สุธัญญาวัชชัย บรรณารักษ์ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารหอสมุดแห่งชาติ ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยในช่วงเช้า ได้รับฟังความก้าวหน้าในการดำเนินกิจการของหอสมุดแห่งชาติในด้านต่างๆ และความร่วมมือทางวิชาการของหอสมุดฯ จากนั้นในช่วงบ่าย ผู้บริหารได้ประชุมในเรื่องการบริหารความร่วมมือระหว่างหอสมุดแห่งชาติส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และแผนการดำเนินงาน Smart Mobile Library ในส่วนผู้ปฏิบัติงาน ได้ศึกษาดูงานการดำเนินงานของหอสมุดแห่งชาติ