ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

นางวราภรณ์ วสุนธรารัตน์ ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ นางสาวพิมพา สุธัญญาวัชชัย บรรณารักษ์ปฏิบัติการ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "พลังแห่งหนังสือภาพ"

วันศุกร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางวราภรณ์ วสุนธรารัตน์ ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ นางสาวพิมพา สุธัญญาวัชชัย บรรณารักษ์ปฏิบัติการ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "พลังแห่งหนังสือภาพ"  โครงการส่งเสริมการอ่านสานสัมพันธ์ครอบครัว ณ ห้องประชุม DEPA Co-Working ชั้น G อาคาร B ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่