ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

นางวราภรณ์ วสุนธรารัตน์ ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ กล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๔๖๒ ชมรมห้องสมุดเชียงใหม่ และการประชุมวิชาการ เรื่อง “การเรียนรู้และการพัฒนาห้องสมุดสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐”

วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  นางอริศรา สิงห์ปัน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประธานชมรมห้องสมุดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน และนางวราภรณ์ วสุนธรารัตน์ ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ กล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๔๖๒ ชมรมห้องสมุดเชียงใหม่ และการประชุมวิชาการ เรื่อง “การเรียนรู้และการพัฒนาห้องสมุดสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐” โดยมีบรรณารักษ์ ครู อาจารย์ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุม หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่