ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

นางพิมพ์สวาท จิตวรรณา เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และพัสดุของกรมศิลปากร

วันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางพิมพ์สวาท จิตวรรณา เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และพัสดุของกรมศิลปากร โดยมีนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดฯ และมีนางพูนทิพย์ สร้อยสุวรรณ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กล่าวรายงาน ระหว่างวันที่ ๑๔ -​ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรงเทพฯ