ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

กลุ่มแมลงปออาสาเชียงใหม่ และกลุ่มสะมาริตันส์เชียงใหม่ ร่วมกับหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ จัดกิจกรรมอาสาเป็นเพื่อนฟัง

วันเสาร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. กลุ่มแมลงปออาสาเชียงใหม่ และกลุ่มสะมาริตันส์เชียงใหม่ ร่วมกับหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ จัดกิจกรรมอาสาเป็นเพื่อนฟัง ซึ่งในกิจกรรมได้สอนทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง ฟังอย่างไม่ตัดสิน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมนำกลับไปปรับใช้ รวมถึงการรับฟัง ปัญหาของผู้เข้าร่วมในกิจกรรม โดยมีคุณณัฏฐ์ธนัน แดงเสริมศิริ หรืออาจารย์ไก่ เป็นวิทยากร และนางวราภรณ์ วสุนธรารัตน์ ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กล่าวต้อนรับ