ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเครือข่ายจิตอาสาพัฒนาด้านบริการหอสมุดแห่งชาติ

รายละเอียดผลงาน :  ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 20 – 21  พฤศจิกายน  2557 

           สถานที่ :  หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก  เชียงใหม่

           ลักษณะกิจกรรม : การบรรยาย,  การอบรม,  การฝึกเชิงปฏิบัติการ (ฐานความรู้) เกี่ยวกับ

                                 การดำเนินงานห้องสมุด,  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน,  การให้บริการของ                                       หอสมุดแห่งชาติ

           ผู้เข้าร่วมกิจกรรม :  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่  จากโรงเรียน  แห่ง                                     จำนวน  150  คน