ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

โครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน

รายละเอียดผลงาน :  ครั้งที่ ดำเนินการเมื่อวันที่ ธันวาคม  2557

     ลักษณะกิจกรรม :  โครงการต่อเนื่อง  กำหนดจัด 4 ครั้ง :  ปี  กิจกรรมจะเน้นส่งเสริมการอ่าน                                   หมุนเวียนกันในแต่ละครั้งและจะมีการนำหนังสือดี หนังสือน่าอ่านออกไป                                    ให้บริการแก่ผู้เข้าร่วม     กิจกรรมได้อ่าน  และแนะนำให้คำปรึกษาในการจัด                                    ห้องสมุด
     สถานที่
:  โรงเรียนเมตตาศึกษา  ต.พระสิงห์  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่

 

     ผู้เข้าร่วมกิจกรรม นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน  160  คน