ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

โครงการวันเด็กแห่งชาติ

รายละเอียดผลงาน : ดำเนินการเมื่อวันที่  มกราคม  2558

 สถานที่ :   โรงเรียนโครงการหลวงแกน้อย  ต.เมืองนะ  อ.เชียงดาว  จ.เชียงใหม่

ลักษณะกิจกรรม :  การจัดกิจกรรมนันทนาการ,  การมอบหนังสือ  อุปกรณ์การเรียน-กีฬา                                        เครื่องอุปโภคบริโภคและของขวัญแก่ทางโรงเรียนและเด็กๆ ในพื้นที่ห่างไกล              

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม :  นักเรียน, เด็กและผู้ปกครองในพื้นที่ชุมชนโรงเรียนโครงการหลวงแกน้อย จำนวน  220  คน