ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ ห้องหนังสือทั่วไป ๑ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่

ขอแนะนำหนังสือใหม่ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

 ห้องหนังสือทั่วไป ๑ จำนวน ๖๖ เล่ม 

 

"หนังสือแนะนำพร้อมรายละเอียด" เข้าชม...ที่นี่

 

"รายชื่อหนังสือใหม่พร้อมภาพหน้าปกทั้งหมด"  ที่นี่..

 

ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดแห่งชาติฯ เชียงใหม่ ได้ที่ "ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศหอสมุดแห่งชาติ" หรือ "เว็บไซต์ของสำนักหอสมุดแห่งชาติ" โดยผู้ใช้บริการสามารถติดตามหนังสือใหม่ประจำเดือน ข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมของทางหอสมุดแห่งชาติฯ เชียงใหม่ ได้ทั้งทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ Facebook หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่