ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 นางวราภรณ์ วสุนธรารัตน์ หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพฯ