ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

นางวราภรณ์ วสุนทรารัตน์ หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติกล่าวเปิดโครงการอบรม ความรู้การวิจารณ์ภาพยนตร์แก่คนรุ่นใหม่

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 นางวราภรณ์ วสุนทรารัตน์ หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติกล่าวเปิดโครงการอบรม ความรู้การวิจารณ์ภาพยนตร์แก่คนรุ่นใหม่ ซึ่งจะทำการจัดอบรมทุกวันเสาร์ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ. 2560  รวมจำนวนทั้งสิ้น 6 ครั้ง 18 ชั่วโมง ณ ห้องโสตทัศนวัสดุ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่