ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

หัวหน้าหอสมุดรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมทางความคิด เรื่อง “ผลักดันเชียงใหม่ สู่เมืองวรรณกรรม”

วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 หัวหน้าหอสมุดรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมทางความคิด เรื่อง “ผลักดันเชียงใหม่  สู่เมืองวรรณกรรม” ระหว่าง เวลา 10.00 – 16.00 น. ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จัดโดยเครือข่ายเชียงใหม่นครแห่งการอ่าน ร่วมกับแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเชียงใหม่