ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ ร่วมกับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดแสดงนิทรรศการหนังสือพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ ร่วมกับสำนักหอสมุด  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดแสดงนิทรรศการหนังสือพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ทุกคนอยากทำความดีในการร้อยเรื่องราวต่าง ๆ ของพระองค์ และบันทึกผ่านหนังสือหลายต่อหลายเล่มด้วยกันทำให้ตระหนักเห็นถึงการทรงงานหนักของพระองค์ตลอด 70 ปีที่ผ่านมาระหว่างวันที่ 5 - 29 มกราคม 2560