ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ ขอเชิญเรียนรู้หนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งเป็นเรื่องราวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโบราณประเพณีและเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ไทย

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ ขอเชิญเรียนรู้หนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งเป็นเรื่องราวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโบราณประเพณีและเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ไทย ซึ่งประชาชนสามารถดาวน์โหลดหนังสือเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามรายละเอียดดังนี้

“หนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโบราณราชประเพณี ซึ่งเป็นพระราชพิธีที่ปฏิบัติเพื่อเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ มีเนื้อหาประกอบด้วย ความเป็นมาของพระราชพิธี ลำดับขั้นตอนพระราชพิธีโดยสังเขป การเตรียมการพระราชพิธี ตลอดจนข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธี อาทิ พระปฐมบรมราชโองการของพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ เครื่องราชกกุธภัณฑ์ สถานที่ประกอบพระราชพิธี พระมหาเจดีย์ สถานที่ตั้งพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ รวมถึงแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละจังหวัดที่ต้องพลีกรรมตักน้ำเพื่อใช้เป็นน้ำอภิเษก เป็นต้น

สามารถดาวน์โหลดหนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฉบับภาษาไทย ได้ที่นี่ หรือ https://www.m-culture.go.th:15005/mocbackend2561_new/ewt/mculture_th60/ebook/B0433/index.html#p=1

สามารถดาวน์โหลดหนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฉบับภาษาอังกฤษ ได้ที่นี่ หรือ https://www.m-culture.go.th:15005/mocbackend2561_new/ewt/mculture_th60/ebook/B0391/index.html#p=1

“หนังสือประมวลองค์ความรู้พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” มีเนื้อหา รายละเอียด ขั้นตอน สถานที่ ในการประกอบพระราชพิธี รวมถึงคำศัพท์สำคัญต่างๆ เป็นการเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องกับการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

สามารถดาวน์โหลดหนังสือประมวลองค์ความรู้พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้ที่นี่ หรือ https://www.m-culture.go.th:15005/mocbackend2561_new/ewt/mculture_th60/ebook/B0441/ebook/index.html#p=1

หนังสือ “ประมวลบทความเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” เป็นผลงานของนักปราชญ์ราชบัณฑิตคนสำคัญ

สามารถดาวน์โหลดหนังสือประมวลบทความเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้ที่นี่ หรือ http://www.finearts.go.th/literatureandhistory/หนังสืออิเล็กทรอนิกส์/book/71-2018-10-16