ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมรัก(ษ์)หนังสือ ในโครงการบริการความรู้สู่ชุมชน : พัฒนาเครือข่ายห้องสมุดกิจกรรมนำอ่านของสำนักหอสมุดแห่งชาติ ประจำปี 2560

รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมรัก(ษ์)หนังสือ ในโครงการบริการความรู้สู่ชุมชน : พัฒนาเครือข่ายห้องสมุดกิจกรรมนำอ่านของสำนักหอสมุดแห่งชาติ ประจำปี 2560 “เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการซ่อมอนุรักษ์หนังสือทั่วไป” จากผู้เชี่ยวชาญด้านการซ่อมสงวนรักษาหนังสือ สำนักหอสมุดแห่งชาติ วันที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่